Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Niezasadne obniżanie opłaty targowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Niezasadne obniżanie opłaty targowej

Gazeta Podatkowa nr 36 (1286) z dnia 5.05.2016
Kinga Romas

Rada gminy (miasta) może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Jako targowiska traktować należy wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż. Co istotne, opłacie tej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Tak stanowi art. 15 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

Opłatę targową pobiera się niezależnie od należności przewidzianych w odrębnych przepisach za korzystanie z urządzeń targowych oraz za inne usługi świadczone przez prowadzącego targowisko.

Zatem niezasadne jest zamieszczanie w uchwale rady miejskiej zapisu dającego możliwość pomniejszenia opłaty targowej w przypadku zawarcia umów z podmiotami dokonującymi sprzedaży, na świadczenie usług dodatkowych, o kwoty wynikające z tych umów.

Taki wniosek płynie z uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 3 lutego 2016 r., nr III/15/2016.

W ocenie RIO wszystkie podmioty prawa muszą być traktowane tak samo, bez dyskryminowania i faworyzowania w porównywalnej sytuacji. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może zatem podjąć uchwały, w której określa pewne zasady postępowania odmiennie dla poszczególnych podmiotów prawa. RIO uznała, iż rada miasta wprowadzając możliwość obniżenia opłaty targowej naruszyła zapisy zawarte w art. 15 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz zasadę równego traktowania podmiotów wyrażoną w art. 32 Konstytucji.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60