Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Organizacja turnusów rehabilitacyjnych a wysokość podatku od nieruchomości
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Organizacja turnusów rehabilitacyjnych a wysokość podatku od nieruchomości

Gazeta Podatkowa nr 12 (1262) z dnia 11.02.2016
Kinga Romas

Zajmujemy się organizowaniem turnusów rehabilitacyjnych. Posiadamy wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne, rekreacyjno-sportowe i sportowe (boks, hokej, pływanie), psychoterapeutyczne, rozwijające zainteresowania i uzdolnienia (pływanie, krajoznawstwo), nauki niezależnego funkcjonowania z niepełnosprawnością. Czy w takim przypadku nasze nieruchomości powinny być opodatkowane preferencyjną stawką podatku od nieruchomości?

Nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej. Grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, z wyjątkiem m.in. budynków mieszkalnych oraz gruntów związanych z tymi budynkami, a także gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych.

Ustawodawca przewidział jednak przypadki, gdy możliwe jest zastosowanie stawek preferencyjnych podatku. Jeden z nich dotyczy budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń. Tak stanowi art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. d) ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.).

W myśl ustawy o działalności leczniczej jako świadczenia zdrowotne traktować należy wszelkie działania służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich wykonywania. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Ponadto może ona polegać również na:

1) promocji zdrowia lub

2) realizacji zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia.

Prowadzenie turnusów, o jakich piszą Czytelnicy, odbywa się na podstawie przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Przepisy tej ustawy nie pozwalają na zaliczenie działalności w zakresie prowadzenia turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych do działań w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Tym samym w przypadku opisanym przez Czytelników brak jest możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. Potwierdzenie tego stanowiska znajdziemy w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie z dnia 17 września 2014 r., nr SKO.Pod./4140/657/14. Konieczne wobec tego bedzie opodatkowanie ich podatkiem od nieruchomości z zastosowaniem stawki najwyższej.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60