Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłaty dla gmin za reklamy na ich terenie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłaty dla gmin za reklamy na ich terenie

Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015
Andrzej Janowski

Na terenie naszej firmy stoi billboard. Kiedy mają zacząć obowiązywać nowe przepisy regulujące zasady stawiania reklam i jakie opłaty od firm te przepisy wprowadzają?

Ustawa, która pozwala gminom określić, jakie reklamy i gdzie można umieszczać wejdzie w życie 11 września 2015 r. (ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, Dz. U. z 2015 r. poz. 774). Nie oznacza to, że już tego dnia trzeba będzie dostosować reklamy do nowych zasad. Najpierw rada gminy musi przyjąć uchwałę określającą zasady i warunki sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych. Nie stanie się to z dnia na dzień, bo procedura uchwalania tego aktu prawa miejscowego przewiduje m.in. obowiązkowe ogłoszenia w prasie lokalnej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały oraz możliwość składania uwag do projektu. Ponadto uchwała rady gminy musi przewidywać co najmniej 12-miesięczny termin na dostosowanie istniejących w dniu jej wejścia w życie reklam i nośników reklamowych do zasad określonych w uchwale.

Rada gminy będzie mogła w uchwale ustalić, jakie reklamy i nośniki reklamowe mogą być umieszczane. Uchwała może przewidywać różne regulacje dla różnych obszarów gminy. Możliwe będzie nawet wprowadzenie zakazu sytuowania tablic reklamowych i urządzeń reklamowych, z wyłączeniem szyldów. W odniesieniu do szyldów w uchwale określa się zasady i warunki ich sytuowania, gabaryty oraz liczbę szyldów, które mogą być umieszczone na danej nieruchomości przez podmiot prowadzący na niej działalność.


Gminy będą mogły pobierać opłaty reklamowe od reklam eksponowanych na ich obszarze.


Gminy powinny być zainteresowane przyjęciem uchwały określającej zasady sytuowania reklam, bo daje im ona skuteczne narzędzie do walki z nielegalnymi reklamami oraz pozwala na pobieranie nowej opłaty od reklam eksponowanych na obszarze gminy. Opłata reklamowa będzie się składać z części stałej i zmiennej. Stawka części stałej nie będzie mogła przekroczyć 2,50 zł dziennie. Natomiast stawka części zmiennej będzie uzależniona od powierzchni reklamy i nie będzie mogła przekroczyć 0,20 zł od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy (dziennie). Przykładowo standardowy billboard ma 12 m2. Rocznie z tytułu opłaty reklamowej (przy założeniu maksymalnych stawek) gmina powinna otrzymać za niego 1.788,50 zł. Gdyby ten sam billboard stał w miejscu, w którym uchwała rady gminy nie przewiduje możliwości jego posadowienia i pomimo upływu terminu do jego zdemontowania to nie nastąpi, gmina będzie mogła pobrać bardzo wysoką karę pieniężną. Wynosi ona aż 40-krotność opłaty reklamowej. Gmina będzie mogła jej zażądać za okres od dnia, w którym zostało wszczęte postępowanie w sprawie konkretnej reklamy, do dnia dostosowania jej do nowych przepisów lub usunięcia. Gdyby więc nielegalny billboard nie został usunięty np. przez rok od wszczęcia postępowania, to kara pieniężna wyniesie 71.540 zł.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60