Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłata środowiskowa za wody opadowe i roztopowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłata środowiskowa za wody opadowe i roztopowe

Gazeta Podatkowa nr 30 (1071) z dnia 14.04.2014
Kinga Romas

Złożyliśmy już rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska. Czy to prawda, że powinniśmy też rozliczyć opłatę środowiskową za wody opadowe i roztopowe z powierzchni parkingu?

Opłaty za korzystanie ze środowiska za wody opadowe i roztopowe należy regulować w sytuacji, gdy są one ściekami. Muszą więc one pochodzić z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z miast, portów, lotnisk, terenów przemysłowych, handlowych, usługowych, baz transportowych, dróg i parkingów oraz zostać ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, a następnie wprowadzone do wód lub do ziemi.

Należną opłatę wylicza się według wzoru:

Opłata = wielkość powierzchni w m2 × stawka opłaty.

Wyliczoną w ten sposób zaległą opłatę należy wnieść na konto urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska, których roczna wysokość nie przekracza 800 zł. Dodatkowo trzeba przedłożyć marszałkowi województwa wykaz zawierający informacje i dane, na podstawie których wyliczona została opłata. Ten z kolei przekaże je wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska. Jeżeli opłata za 2013 r. będzie niższa niż 800 zł i nie trzeba będzie jej wpłacać, nie zwalnia to z konieczności złożenia dokumentów. W związku z faktem, że będzie to opłata zaległa, trzeba będzie doliczyć do niej odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.). Odsetki od zaległości trzeba naliczyć i wpłacić razem z zaległością na właściwy rachunek bankowy. Jeżeli obowiązek wnoszenia opłat z tego tytułu istniał w latach ubiegłych, to również za te okresy należy wyliczyć i wnieść opłaty. Zastosować należy wówczas stawki mające zastosowanie w tamtych okresach. Obowiązek uiszczenia opłaty przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin jej wniesienia.

Jednostkowe stawki opłat za 1 m2 powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni,
z których są wprowadzane do wód lub do ziemi wody opadowe lub roztopowe
Lp. Typ powierzchni

Jednostkowa stawka opłaty w zł/m2

1 Powierzchnia terenów przemysłowych, składowych lub baz transportowych 0,28
2 Powierzchnia portów, o których mowa w ustawie o żegludze śródlądowej, portów morskich i lotnisk 0,067
3 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 0,054
4 Powierzchnia parkingów o nawierzchni nieszczelnej, o liczbie miejsc parkingowych powyżej 500 samochodów, w tym także położonych na terenach przemysłowych, składowych lub baz transportowych 0,082
5 Powierzchnia dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej położonych w miastach o gęstości zaludnienia przekraczającej 1300 osób/km2 0,040

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60