Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-RSpecjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Podatek u źródła z tytułu nabycia usług reklamowych od kontrahenta ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek u źródła z tytułu nabycia usług reklamowych od kontrahenta zagranicznego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 31 (930) z dnia 1.11.2016

Dotychczas kwestia opodatkowania "u źródła" przychodów osiąganych przez nierezydenta ze świadczenia poza terytorium Polski usług niematerialnych (m.in. reklamowych) na rzecz podmiotu polskiego - budzi liczne wątpliwości i spory interpretacyjne. Przy czym organy podatkowe prezentują pogląd, że polski przedsiębiorca, wypłacając zagranicznemu kontrahentowi należności za tego rodzaju usługi, co do zasady, ma obowiązek pobrać 20% zryczałtowany podatek dochodowy - niezależnie od miejsca wykonania tych usług.

Trzeba zauważyć, że począwszy od 2017 r., takie rozwiązanie będzie wprost wynikało ze znowelizowanych przepisów ustaw o podatku dochodowym.

Polski przedsiębiorca nie musi jednak pobierać podatku "u źródła", jeżeli są łącznie spełnione następujące warunki:

  • zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychód (dochód) zagranicznego kontrahenta podlega opodatkowaniu tylko w państwie jego rezydencji podatkowej oraz
     
  • zagraniczny kontrahent dostarczył polskiemu przedsiębiorcy swój certyfikat rezydencji podatkowej.

Kwestia powstania obowiązku podatkowego w Polsce

Podatnicy, którzy nie mają na terytorium Polski siedziby lub zarządu, a w przypadku osób fizycznych miejsca zamieszkania (tzw. nierezydenci), podlegają w naszym kraju ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu - tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polski. Wynika to z art. 3 ust. 2 ustawy o PDOP i art. 3 ust. 2a ustawy o PDOF. Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Polski przez nierezydentów przychodów z tytułu świadczeń i usług niematerialnych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o PDOP i art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o PDOF, w tym usług reklamowych - co do zasady - pobiera się w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu.

Obowiązek poboru tego podatku, co do zasady, ciąży na polskim podmiocie (osobie prawnej, jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), który wypłaca zagranicznemu podmiotowi należność z tytułu wspomnianych świadczeń i usług niematerialnych, w tym usług reklamowych (art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP i art. 41 ust. 4 ustawy o PDOF).

W omawianej sytuacji kluczowe znaczenie ma interpretacja pojęcia "przychodów uzyskanych na terytorium Polski". Na gruncie dotychczas obowiązujących przepisów o podatku dochodowym - kwestia ta budzi liczne wątpliwości i spory interpretacyjne. Dotyczą one m.in. sytuacji, w której polski przedsiębiorca wypłaca zagranicznemu kontrahentowi należności za usługi niematerialne (np. usługi reklamowe) wykonywane poza terytorium Polski.

Organy podatkowe konsekwentnie prezentują pogląd, że sam fakt wykonywania przez podmiot zagraniczny usług niematerialnych (m.in. reklamowych) poza terytorium Polski pozostaje bez znaczenia. W przypadku bowiem świadczenia takich usług na rzecz podmiotu polskiego, tj. polskiego rezydenta podatkowego należy przyjąć, że źródło przychodów nierezydenta jest położone na terytorium Polski (efekt usługi będzie wykorzystywany przez podmiot, który ma siedzibę w Polsce), a tym samym przychód usługodawcy - co do zasady - podlega opodatkowaniu w naszym kraju. Tak uznał m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 1 lutego 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-671/15/SK, a także Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 3 kwietnia 2015 r., nr ILPB4/4510-1-5/15-2/MC.

Podatek u źródła z tytułu nabycia usług reklamowych od kontrahenta zagranicznego Natomiast orzecznictwo sądów administracyjnych w tej sprawie jest zróżnicowane. Przykładowo, w wyroku z 5 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 333/15, NSA zgodził się z poglądem prezentowanym przez organy podatkowe. Z kolei w wyroku z 7 lipca 2016 r., sygn. akt II FSK 254/16, NSA za słuszne przyjął stanowisko sądu pierwszej instancji, że na gruncie polskiego prawa podatkowego nie można wiązać ograniczonego obowiązku podatkowego nierezydenta z uzyskaniem przychodu od kontrahenta, który jest spółką polską, na podstawie umowy o wykonanie usług, których realizacja nie jest związana z terytorium Polski. Pod pojęciem "terytorium, z którym wiąże się osiąganie dochodów" należy rozumieć miejsce, gdzie faktycznie podejmowane są czynności zmierzające do osiągnięcia dochodu.

Trzeba zauważyć, że dotychczasowe wątpliwości interpretacyjne, dotyczące opodatkowania "u źródła" przychodów osiąganych przez nierezydenta ze świadczenia poza terytorium Polski usług niematerialnych, wyeliminuje ustawa z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. poz. 1550), która wejdzie w życie od 1 stycznia 2017 r.

Zmiana prawa W myśl znowelizowanych przepisów, za dochody (przychody) osiągane na terytorium Polski przez nierezydentów będą uważane m.in. należności wypłacane przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Polski - niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia (art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o PDOP i art. 3 ust. 2b pkt 7 ustawy o PDOF, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2017 r.).

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikat rezydencji

Omawiane przepisy ustaw o podatku dochodowym stosuje się jednak z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie podatku zgodnie z tą umową jest możliwe tylko pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji, wydanego przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca siedziby podatnika, a w przypadku osoby fizycznej miejsca zamieszkania podatnika (art. 26 ust. 1 ustawy o PDOP i art. 29 ust. 2 ustawy o PDOF).

Wynagrodzenie zagranicznych kontrahentów za usługę reklamową jest zyskiem przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 7 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartych przykładowo z Niemcami czy Irlandią. W takiej sytuacji dochód (przychód) uzyskany przez usługodawców podlega opodatkowaniu tylko w państwie ich rezydencji. Polska zaś miałaby prawo opodatkować zyski zagranicznego przedsiębiorstwa tylko wówczas, gdyby przedsiębiorstwo to prowadziło działalność gospodarczą w Polsce poprzez położony na terytorium naszego kraju zakład, w rozumieniu art. 5 odpowiedniej umowy. Jeżeli jednak taka okoliczność nie zachodzi, wówczas na mocy właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, należność za usługę reklamową nie podlega opodatkowaniu w Polsce.

Przepisy prawne Treści umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania dostępne są w serwisie
www.przepisy.gofin.pl

Trzeba jednak mieć na względzie, że niepobranie podatku zgodnie z właściwą umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest możliwe tylko wówczas, gdy zagraniczny kontrahent dostarczył polskiemu podmiotowi swój certyfikat rezydencji podatkowej.

Jeżeli zatem zagraniczni kontrahenci (przykładowo z Niemiec, Irlandii) nie prowadzą działalności na terytorium Polski za pośrednictwem zakładu i jednocześnie polski przedsiębiorca posiada ich certyfikaty rezydencji podatkowej - to wypłacając tym kontrahentom należność za usługi reklamowe nie ma obowiązku potrącać "u źródła" zryczałtowanego podatku dochodowego.

Natomiast jeżeli polski przedsiębiorca nie dysponuje certyfikatem rezydencji zagranicznego kontrahenta, to ciąży na nim obowiązek poboru wspomnianego podatku.

Ponadto przypominamy, że polski przedsiębiorca powinien sporządzić informację IFT-2/IFT-2R (a w przypadku, gdy podatnik jest osobą fizyczną - informację IFT-1/IFT-1R), nawet wówczas, gdy na podstawie omawianych przepisów nie pobrał zryczałtowanego podatku. Informacje te należy przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Aktywne druki i formularze Wzory informacji IFT-2/IFT-2R oraz IFT-1/IFT-1R
dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl  w dziale Podatki dochodowe

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60