Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Inne podatki i opłaty  »   Opłaty rejestracyjne w kosztach uzyskania przychodów
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Opłaty rejestracyjne w kosztach uzyskania przychodów

Przegląd Podatku Dochodowego nr 16 (424) z dnia 20.08.2016

Spółka z o.o. wnosi na rzecz zagranicznych urzędów rejestracji opłaty za zmiany w dokumencie rejestracji preparatu na danym rynku, np. zmiana opakowania, zmiana ulotki itp. Wniesienie opłat nie gwarantuje, że otrzyma pozytywną decyzję. Opłaty nie podlegają zwrotowi. Od momentu ich wniesienia do momentu otrzymania pozytywnej lub negatywnej decyzji mija czasami kilka miesięcy. Niekiedy odbywa się to na przełomie roku. Czy opłaty takie należy zaliczyć do kosztów podatkowych w chwili ich wniesienia, czy w chwili uzyskania decyzji?

Jeżeli wspomniane opłaty rejestracyjne, na podstawie odpowiedniego dokumentu (np. dowodu wpłaty), spółka ujmie w księgach rachunkowych z datą wniesienia takich opłat, to również z tą datą przedmiotowe wydatki będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy
podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Zgodnie z wynikającą z art. 15 ust. 1 updop definicją kosztów uzyskania przychodów, kosztami takimi są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Wskazać przy tym należy, że w świetle jednolicie prezentowanych w doktrynie oraz w orzecznictwie poglądów, dany wydatek może zostać uznany za poniesiony wówczas, kiedy ma on charakter definitywny. Tak m.in. koszty uzyskania przychodów zdefiniował Minister Finansów w interpretacji indywidualnej z 25 maja 2015 r., nr DD10.8221.48.2015.MZO, stwierdzając: "Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów (...).

Wobec powyższego, aby poniesiony wydatek mógł stanowić koszt uzyskania przychodu, muszą zachodzić łącznie następujące przesłanki:

 • został poniesiony przez podatnika,
   
 • jest definitywny (bezzwrotny),
   
 • pozostaje w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą,
   
 • poniesiony został w celu uzyskania przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
   
 • nie jest kosztem wymienionym w art. 16 ust. 1 updop,
   
 • został właściwie udokumentowany".

Poniesione przez spółkę na rzecz zagranicznych urzędów rejestracyjnych wydatki z tytułu opłat za zmiany w dokumencie rejestracji preparatu na danym rynku niewątpliwie spełniają wymienione kryteria pozwalające na ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów. W następstwie poniesienia omawianych opłat nie powstają żadne wartości niematerialne i prawne w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Jednocześnie, z uwagi na fakt, że wniesienie przedmiotowych opłat nie gwarantuje uzyskania pozytywnej decyzji organu rejestracyjnego, a ponadto - jak należy wnosić z pytania - nie jest możliwe ich przypisanie do konkretnego przychodu uzyskiwanego ze sprzedaży na danym rynku produktu, którego decyzja taka dotyczy, wymienione w pytaniu wydatki podlegają - w naszej ocenie - zakwalifikowaniu do tzw. kosztów pośrednich w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym. Stosownie zaś do treści art. 15 ust. 4d i 4e updop takie koszty są potrącalne w dacie ich poniesienia, za którą uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku).

Jeżeli zatem wspomniane wydatki z tytułu opłat rejestracyjnych - na podstawie dowodu wpłaty lub innego dokumentu potwierdzającego poniesiony wydatek - spółka ujmie w księgach rachunkowych z datą wniesienia takiej opłaty, to również z tą datą przedmiotowe wydatki będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym.

Inne podatki i opłaty - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60