Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Zawieszanie i likwidacja firmy  »   Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zawieszenie spółki jawnej?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jakie dokumenty załączyć do wniosku o zawieszenie spółki jawnej?

Gazeta Podatkowa nr 81 (1331) z dnia 10.10.2016
Ewelina Mentel-Wyrzychowska

Jesteśmy wspólnikami spółki jawnej. Chcemy zawiesić wykonywanie działalności. Czy uchwała wspólników wystarczy w sprawie zawieszenia? Jak ustalić dzień rozpoczęcia zawieszenia? Czy należy pamiętać jeszcze o jakimś załączniku do wniosku?

Spółka jawna niezatrudniająca pracowników może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 dni (ewentualnie minimalny okres zawieszenia może stanowić liczba dni lutego przypadająca w danym roku kalendarzowym) do 24 miesięcy. Wynika tak z art. 14a ust. 1 i ust. 1a ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej może być oznaczony w dniach, miesiącach albo miesiącach i dniach.

Skorzystanie z tej możliwości wymaga podjęcia przez wspólników uchwały i zgłoszenia faktu zawieszenia do KRS. Sprawa ta przekracza zakres zwykłych czynności spółki, dlatego też uchwała wspólników w sprawie zawieszenia powinna być podjęta jednomyślnie, chyba że co innego wynika z umowy spółki (art. 43art. 37 K.s.h. - Dz. U. z 2016 r. poz. 1578).

Wspólnicy przygotowując się do zawieszenia powinni pamiętać, że w stosunku do zobowiązań o charakterze publicznoprawnym zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej wywiera skutki prawne od dnia, w którym zawieszenie się rozpoczyna, do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej. Przy tym pierwszym dniem zawieszenia może być dzień złożenia wniosku bądź przyszły dzień. Zawieszenie nie rozpocznie się wcześniej niż w dniu złożenia wniosku. Innymi słowy, zawieszenie wykonywania działalności będzie skuteczne z datą (ale nie wcześniejszą niż dzień złożenia wniosku) wskazaną przez wspólników, a wpis do KRS jedynie ujawni ten fakt.

Zawieszenie trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej lub do dnia wskazanego w tym wniosku, który nie może być wcześniejszy niż dzień złożenia wniosku.


Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności następuje na wniosek spółki jawnej składany do KRS.


Przygotowując wniosek o wpis zawieszenia do KRS skorzystać należy z druku KRS-Z62. Niezbędny załącznik do niego to oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników i uchwała wspólników w sprawie zawieszenia (patrz ramki). Wniosek ten nie podlega żadnym opłatom.

Poza złożeniem wniosku do KRS wspólnicy powinni pamiętać o wywiązaniu się z obowiązku poinformowania urzędu skarbowego o zawieszeniu nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku do KRS (por. art. 44 ust. 11-12 ustawy o pdof - Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Poza tym wspólnicy, ewentualnie spółka, muszą wywiązać się z powinności wobec ZUS.

Przykład oświadczenia spółki o niezatrudnianiu pracowników
        Augustów, 10.10.2016 r.
  Sąd Rejonowy w Białymstoku
XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Mickiewicza 103, 15-950 Białystok
Wnioskodawca: ANITEX Malinowski i wspólnicy spółka jawna
z siedzibą w Augustowie
ul. Jaśminowa 18, 16-300 Augustów
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy
w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr KRS 267896, NIP 9998776818

Oświadczenie spółki
ANITEX Malinowski i wspólnicy spółka jawna

Spółka ANITEX Malinowski i wspólnicy spółka jawna oświadcza, że na dzień 10.10.2016 r., tj. dzień wystąpienia z wnioskiem o zmianę danych podmiotu w związku z zawieszeniem wykonywania działalności gospodarczej, nie zatrudnia pracowników, tj. nie łączy ją żaden stosunek pracy z pracownikami w rozumieniu Kodeksu pracy.
        Andrzej Malinowski, Arkadiusz Jadczak*
* oświadczenie musi być podpisane zgodnie ze sposobem reprezentacji obowiązującym w spółce

Przykład uchwały wspólników

Uchwała wspólników spółki ANITEX Malinowski i wspólnicy spółka jawna
z dnia 10.10.2016 r.

Wspólnicy ANITEX Malinowski i wspólnicy spółka jawna podejmują jednomyślnie uchwałę w sprawie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej spółki na okres 24 miesięcy, od dnia 1 listopada 2016 r.

Leon Nowak, Andrzej Malinowski, Arkadiusz Jadczak

(podpisy wszystkich wspólników)

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Zawieszanie i likwidacja firmy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60