Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Firma  »  Prawo UE  »   Ulgi przy zwrocie dotacji na nowych zasadach

Nowa matryca stawek VAT

Nomenklatura scalona Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług www.klasyfikacje.gofin.pl  »
POLECAMY
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Ulgi przy zwrocie dotacji na nowych zasadach

Gazeta Podatkowa nr 91 (1445) z dnia 13.11.2017
Jolanta Białkowska

Znowelizowane przepisy o finansach publicznych ułatwiają sytuację beneficjentom, którzy zmuszeni są do zwrotu środków europejskich wskutek zaistniałych nieprawidłowości w projekcie. Wprowadzają kryteria udzielania ulg w spłacie należności publicznoprawnych.

Środki wykorzystane z naruszeniem procedur

Zaistnienie nieprawidłowości w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich powoduje konsekwencje finansowe dla beneficjenta w postaci konieczności zwrotu części lub całości dofinansowania. Tak będzie, gdy przedsiębiorca wykorzysta środki europejskie niezgodnie z przeznaczeniem albo z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wydatkowaniu (np. naruszy postanowienia umowy o dofinansowanie projektu, co doprowadzi do jej rozwiązania).

Środki te trzeba będzie również zwrócić, jeśli zostaną pobrane nienależnie (bez podstawy prawnej) lub w nadmiernej wysokości (otrzymane w wysokości wyższej niż określona w umowie o dofinansowanie). Podlegają one zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych (liczonymi od dnia przekazania środków) - w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o zwrocie środków. Mowa o tym w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zwanej dalej ufp.

Zwrot jako niepodatkowa należność budżetowa

Należności z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz inne należności związane z realizacją projektów finansowanych z udziałem tych środków, a także odsetki od tych środków i od tych należności stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym. Wynika to z art. 60 pkt 6 ufp.

Dla beneficjenta, który został zobowiązany do zwrotu środków oznacza to, że może ubiegać się o ulgę w spłacie zobowiązań z tytułu wskazanych należności. Dla jej uzyskania należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do właściwej instytucji, która określona jest w art. 61 ust. 1 pkt 2 ufp. Będą to w zależności od programu operacyjnego i jego konkretnego działania Instytucje Zarządzające, Wdrażające, Pośredniczące.


Wniosek o udzielenie ulgi powinien być odpowiednio umotywowany, np. poprzez przedstawienie dowodów, że przedsiębiorca traci płynność finansową.

Umorzenie, odroczenie spłaty, raty

Ulgi w spłacie zobowiązań z tytułu zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów unijnych mogą przybrać formę umorzenia w całości albo w części należności lub odroczenia ich spłaty bądź rozłożenia na raty. W praktyce ich zastosowanie było bardzo problematyczne, ponieważ ustawa o finansach publicznych nie określała przesłanek ich udzielenia, tylko odnosiła się w tym temacie do przepisów Ordynacji podatkowej. Teraz jej znowelizowane przepisy znacznie ułatwiają sytuację beneficjentom, którzy są zobowiązani zwrócić środki na skutek zaistniałych nieprawidłowości w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich. Ustawa wprowadza bowiem kryteria udzielania ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych. I tak, w świetle art. 64 ust. 1 pkt 1 ufp, właściwy organ może umorzyć należności w całości, w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności:

 • osoba fizyczna - zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6.000 zł,
   
 • osoba prawna - została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie,
   
 • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne,
   
 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości uległa likwidacji.

Na wniosek zobowiązanego właściwy organ umarza należności w całości w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym (art. 64 ust. 2 pkt a). Natomiast umarza w części, odracza terminy spłaty całości albo części należności lub rozkłada na raty płatność całości albo części należności - w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego (art. 64 ust. 2 pkt b). Ciężar udowodnienia tych okoliczności spoczywa na zobowiązanym jako wnioskującym o udzielenie ulgi (przykład).

Rejestr podmiotów wykluczonych

Zaistnienie nieprawidłowości w projekcie współfinansowanym ze środków europejskich (m.in. EFS, EFRR, FS) nie powoduje automatycznego wykluczenia beneficjenta z możliwości ubiegania się o kolejne dotacje. Podmiot, który zrealizował projekt, zostaje bowiem wykluczony z możliwości otrzymania unijnych środków na podstawie art. 207 ust. 4 ufp, pod warunkiem że:

a) otrzymał płatność na podstawie przedstawionych jako autentyczne dokumentów podrobionych lub przerobionych bądź dokumentów potwierdzających nieprawdę lub

b) okoliczności, o których mowa w pkt a), wystąpiły wskutek popełnienia przestępstwa przez beneficjenta, partnera, podmiotu upoważnionego do dokonywania wydatków, a w przypadku gdy podmioty te nie są osobami fizycznymi - osobę uprawnioną do wykonywania w ramach projektu czynności w imieniu beneficjenta, przy czym fakt popełnienia przestępstwa przez te podmioty został potwierdzony prawomocnym wyrokiem sądowym, bądź

c) nie zwrócił środków wraz z odsetkami w terminie, tj. 14 dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji określającej kwotę przypadającą do zwrotu (znowelizowany przepis obowiązuje od 2 września 2017 r. ma charakter doprecyzowujący, wcześniej przepis nie odnosił się do odsetek).

Zaistnienie choć jednej z wymienionych przesłanek wykluczenia powoduje, że właściwa instytucja (podmiot kontrolujący) zgłasza beneficjenta do rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich (rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich - Dz. U. z 2017 r. poz. 1078).

Wskazane przesłanki wykluczenia są tak sformułowane, że złożenie wniosku o zastosowanie ulgi w spłacie zobowiązania określonego w ostatecznej decyzji, np. wniosek o rozłożenie na raty, może mieć wpływ na uniknięcie wykluczenia. Jest to możliwe pod warunkiem, że przedmiotowy wniosek zostanie złożony w stosownym terminie zgodnym z terminem zapłaty wskazanym w ostatecznej decyzji oraz spowoduje faktyczne zastosowanie ulgi.

Przykład

Przedsiębiorca został zobowiązany do zwrotu środków (dofinansowania ze środków europejskich) na mocy decyzji wydanej przez podmiot będący stroną umowy o dofinansowanie projektu. Wystąpi z wnioskiem do tego podmiotu o umorzenie części zobowiązania ze względu na ograniczone możliwości płatnicze. W takiej sytuacji należy odpowiednio je umotywować, np. poprzez wskaźniki: płynności bieżącej, szybkiej płynności oraz płynności gotówkowej.

U przedsiębiorcy wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1, podczas gdy powinien się mieścić w przedziale 1,2-2,0. Taki wskaźnik sugeruje, że istnieje ryzyko utraty przez przedsiębiorcę zdolności do terminowego regulowania zobowiązań. Z kolej wskaźnik szybkiej płynności wyniósł 0,8, tymczasem powinien mieścić się w przedziale 1,0-1,2. Oznacza więc zachwianie płynności firmy.

Prawo UE - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.