Facebook

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Aktualizacja polityki rachunkowości
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Aktualizacja polityki rachunkowości

Gazeta Podatkowa nr 30 (2113) z dnia 11.04.2024
Dorota Przybyszewska

Celem sporządzenia polityki rachunkowości jest zapewnienie jednolitych zasad grupowania, wyceny i prezentacji operacji gospodarczych. Jednak w kolejnych latach mogą wystąpić zmiany, które skutkują koniecznością jej aktualizacji. Jak je wprowadzić?

Zawartość polityki rachunkowości

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) każda jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości, zawierającą informacje przedstawione w tym przepisie. W szczególności należy w niej opisać:

 • zasady klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego,
 • metody wyceny aktywów i pasywów na moment początkowego ujęcia w księgach rachunkowych i na dzień bilansowy,
 • przyjęty sposób ustalania wartości szacunkowych, np. wartości godziwej, okresów lub stawek amortyzacyjnych lub umorzeniowych dla środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, odpisów aktualizujących wartość składników aktywów na skutek jej utraty, rezerw na zobowiązania, stopnia zaawansowania niezakończonych usług objętych długoterminowymi umowami,
 • metodę ustalania wyniku finansowego,
 • sposób prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym,
 • sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (zakładowy plan kont stanowi najczęściej odrębny załącznik do polityki rachunkowości lub - jeśli jednostka przyjęła wzorcowy plan kont z publikacji fachowej - wskazuje się tę publikację wraz z opisem uszczegółowień lub innych rozwiązań przyjętych z powodu konieczności dostosowania go do własnej specyfiki),
 • techniczno-organizacyjny sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich ochrony (co przy obecnie powszechnym wykorzystywaniu w tym celu oprogramowania komputerowego sprowadza się do opisu tego oprogramowania).

W polityce rachunkowości wskazuje się przyjęte przez jednostkę uproszczenia w klasyfikowaniu zdarzeń, ewidencji, sporządzaniu sprawozdania finansowego, w tym próg (progi) istotności, uproszczenia wynikające z posiadania statusu jednostki mikro czy małej i inne stosowane uproszczenia.

Załącznikami do polityki rachunkowości często są instrukcja obiegu dokumentów czy instrukcja inwentaryzacyjna.

W art. 10 ust. 2 ustawy wskazano, że politykę rachunkowości ustala w formie pisemnej i aktualizuje kierownik jednostki. Oczywiście zazwyczaj korzysta przy tym z pomocy księgowych. Wprowadzenie polityki rachunkowości odbywa się jednak na podstawie decyzji (uchwały) kierownika jednostki.

Jak stanowi art. 5 ust. 1 ustawy, przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktywów i pasywów, ustalania wyniku finansowego i sporządzania sprawozdań finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikające były porównywalne.

Aktualizacja polityki rachunkowości

W myśl art. 8 ust. 2 ustawy, w celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji, jednostka może, ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, bez względu na datę podjęcia decyzji, zmienić dotychczas stosowane rozwiązania na inne, przewidziane ustawą. W takim przypadku należy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w którym zmiany te nastąpiły, podać przyczyny tych zmian, określić liczbowo ich wpływ na wynik finansowy oraz zapewnić porównywalność danych sprawozdania finansowego dotyczących roku poprzedzającego rok obrotowy, w którym dokonano zmian. Ich skutki odnosi się na kapitał (fundusz) własny i wykazuje jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. Szczegółowo kwestie ujawniania w sprawozdaniu finansowym takich zmian opisano w Krajowym Standardzie Rachunkowości nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja" (Dz. Urz. Min. Fin. z 2019 r. poz. 2).

Aktualizacji polityki rachunkowości dokonuje się, na podstawie decyzji (uchwały) kierownika jednostki, poprzez:

 • zawarcie w niej postanowienia o uchyleniu dotychczasowego paragrafu, punktu lub podpunktu dotychczasowej polityki rachunkowości i wskazanie jego nowej treści i daty wejścia w życie,
 • przyjęcie nowego, jednolitego tekstu przedstawiającego aktualne brzmienie polityki rachunkowości.

Jako zmianę zasad rachunkowości w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy o rachunkowości należy uznać zmiany w zakresie: zasad klasyfikacji i grupowania zdarzeń gospodarczych do odpowiednich pozycji sprawozdania finansowego, metod wyceny aktywów i pasywów, metod ustalania wyniku finansowego, sposobu prezentacji informacji w sprawozdaniu finansowym. Trzeba jednak mieć świadomość, że nie każda aktualizacja dokumentacji polityki rachunkowości będzie zmianą zasad rachunkowości, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy. Wybrane zmiany polityki rachunkowości mogące budzić wątpliwości w tym zakresie przedstawiono w ramce.

» Zmiana metody wyceny rozchodu zapasów

Ustawa o rachunkowości dopuszcza trzy metody wyceny rozchodu zapasów - FIFO, LIFO i cen średnioważonych (por. art. 34 ust. 4 pkt 1-3). Zmiana z jednej, dotychczas stosowanej, na inną powinna być wprowadzona ze skutkiem od początku roku obrotowego, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2 ustawy.

Przykładowo, jeśli kierownik jednostki w marcu 2024 r. podjął decyzję o zmianie metody wyceny rozchodu towarów z cen średnioważonych na FIFO, trzeba przeliczyć wszystkie rozchody począwszy od 1 stycznia 2024 r. według nowej metody, tj. FIFO, ewentualną różnicę z tytułu zmiany metody odnieść na konto 82 "Rozliczenie wyniku finansowego" oraz ująć ją w bilansie za 2024 r. jako zysk (stratę) z lat ubiegłych. W informacji dodatkowej należy wskazać, jak zmiana ta wpłynęła na sprawozdanie finansowe za rok obrotowy, w którym zaczęto ją stosować, i powód zmiany. Trzeba też zapewnić porównywalność danych porównawczych, tj. - jeśli to możliwe - zaprezentować w odrębnej kolumnie przeznaczonej dla danych ze sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy wartość towarów według metody FIFO.

» Rezygnacja z ewidencji magazynowej zapasów

Jednostki prowadzące ewidencję magazynową zapasów w ramach uproszczeń mogą zrezygnować z jej prowadzenia i odpisywać wartość zapasów w koszty w dacie ich zakupu czy wytworzenia (por. art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy). Jednak dokonanie tego jest możliwe ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, gdyż jest to zmiana zasad rachunkowości, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy.

Przykładowo kierownik jednostki może w kwietniu 2024 r., ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2024 r., podjąć decyzję o odpisywaniu towarów w koszty na dzień ich zakupu połączonym z ustalaniem ich stanu na koniec każdego miesiąca. Spisania zapasu towarów w dniu 1 stycznia 2024 r. należy wówczas dokonać w korespondencji z kontem 82 "Rozliczenie wyniku finansowego". W bilansie za 2024 r. wystąpi z tego tytułu strata z lat ubiegłych. Trzeba też w informacji dodatkowej zaprezentować wpływ tej zmiany na sprawozdanie i przekształcić odpowiednio dane porównawcze.

» Nowe ceny ewidencyjne zapasów

Nie stanowi zmiany zasad rachunkowości w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy zmiana cen ewidencyjnych przyjętych do księgowania zapasów. O możliwości stosowania takich cen stanowi art. 34 ust. 2 ustawy, przy czym w takim przypadku na dzień bilansowy doprowadza się je odpowiednio do rzeczywistych cen nabycia, zakupu lub kosztu wytworzenia. Stałe ceny ewidencyjne wyrobów gotowych można zmienić w trakcie roku obrotowego.

Przykładowo, gdy jednostka ujmowała wyroby gotowe w ustalonej cenie ewidencyjnej, lecz kierownik jednostki z dniem 1 kwietnia 2024 r. postanowił o jej zwiększeniu, podwyższenia tej ceny można dokonać od 1 kwietnia 2024 r. Nastąpi wówczas wzrost wartości stanu zapasu ujętego w księgach na koncie 60 "Produkty gotowe i półprodukty" w korespondencji z kontem 62 "Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów". W przypadku decyzji o obniżeniu ceny ewidencyjnej wyrobów gotowych z dniem 1 kwietnia 2024 r., na ten dzień dokonuje się zapisu odwrotnego, tj. Wn konto 62 i Ma konto 60.

» Nowy program FK

Ustawa o rachunkowości nie zawiera ograniczeń co do dokonywania zmian systemu finansowo-księgowego (FK) w ciągu roku. Uwzględnienia wymaga jednak, że zmiana taka powoduje konieczność odpowiedniego przetestowania i uzgodnienia danych zmienionego systemu FK oraz zapewnienia ciągłości merytorycznej (porównywalności) danych dostarczanych przez zmieniony system FK oraz danych pochodzących z dotychczas stosowanego systemu FK. Potencjalnie zmiany zasad rachunkowości mogą wynikać m.in. ze stosowania różnych algorytmów wyliczania wartości w dotychczasowym i nowym systemie FK (amortyzacja, wycena zapasów itp.) lub też z zastąpienia wyliczeń dokonywanych poza systemem przez algorytm wbudowany w system FK. Zmiany algorytmów w ciągu roku obrotowego, jako naruszające zasadę ciągłości, nie są dopuszczalne, dlatego na etapie wdrożenia nowego systemu FK potwierdzenia wymaga, poprzez stosowne testy, że rezultaty otrzymywane w wyniku stosowania zmienionych algorytmów objętych nowym systemem FK są zgodne z rezultatami uzyskiwanymi poprzednio. Dokumentację testowania algorytmów zatwierdza kierownik jednostki. Tak wynika z pkt 38 stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz. Urz. Min. Fin. z 2010 r. nr 6, poz. 26).

» Modyfikacje w planie kont

Zmiana w planie kont, która nie powoduje zmiany zakresu (tj. treści) sald wykazywanych w sprawozdaniu finansowym ani nie przyczynia się do zmiany zasad wyceny czy zmiany sposobu przedstawienia wyniku finansowego jednostki (co mogłoby naruszyć porównywalność ujętych na kontach danych), nie stanowi zmiany zasad rachunkowości w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy.

Jak czytamy w pkt 37 stanowiska KSR w sprawie niektórych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych, zmiana planu kont na poziomie poszczególnych kont księgi głównej nie pociąga za sobą automatycznie zmian zasad rachunkowości, o ile bez zmian pozostają zasady klasyfikacji zdarzeń gospodarczych i agregacji danych księgowych. Konieczne jest jednak zapewnienie, aby zmiany planu kont były odpowiednio udokumentowane opisem powiązań pomiędzy dotychczasowym i nowym planem kont włączonym do polityki rachunkowości, zatwierdzonym przez kierownika jednostki.

Można zatem bieżąco wprowadzić zmianę planu kont polegającą np. na zwiększeniu liczby kont syntetycznych bądź analitycznych w celu dostarczania bardziej szczegółowych informacji sprawozdawczych, usunięciu kont nieużywanych, zmianie nazw i symboli kont. Natomiast zmianą zasad rachunkowości w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy, skutkującą od początku roku, będzie np. wprowadzenie zespołu 5 kont w jednostce prowadzącej wcześniej ewidencję kosztów działalności operacyjnej wyłącznie w zespole 4.

» Zmiana wariantu rachunku zysków i strat

Jednostki prowadzące ewidencję kosztów działalności operacyjnej w zespole 4 i 5 mogą wybrać wariant sporządzanego rachunku zysków i strat. Jeżeli jednostka zamierza zmienić sposób ustalania wyniku finansowego i prezentacji danych w rachunku zysków i strat z wariantu porównawczego na wariant kalkulacyjny lub na odwrót, jest to zmiana zasad rachunkowości, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy. W takim przypadku w sprawozdaniu finansowym, w którym pierwszy raz będzie sporządzany rachunek zysków i strat według nowego wariantu, należy zaprezentować dane porównawcze według tego wariantu. Informację o zmianie wariantu rachunku zysków i strat trzeba także ujawnić w informacji dodatkowej.

» Zmiana wzoru sprawozdania finansowego

Gdy jednostka dotychczas sporządzała sprawozdanie finansowe według podstawowego wzoru z załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości, a obecnie zamierza przyjąć status jednostki mikro lub małej i sporządzać sprawozdanie finansowe (lub jego określone elementy) według wzoru z załącznika nr 4 lub 5 do ustawy, dochodzi do zmiany zasad rachunkowości w rozumieniu art. 8 ust. 2 ustawy. Tak samo będzie w sytuacji odwrotnej, tj. utraty statusu jednostki mikro lub małej bądź dobrowolnej rezygnacji z niego.

Zgodnie z pkt 7.2 KSR nr 7 warunkiem uzyskania korzyści z zestawienia danych sprawozdawczych i porównawczych jest ich porównywalność, co ma miejsce wtedy, gdy - przy zachowaniu istotności:

- zakres (treść) danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego jest jednakowy,
- zasady wyceny danych sprawozdawczych i porównawczych wykazanych w danej pozycji sprawozdania finansowego są jednakowe.

Zatem w przypadku sporządzania na koniec kolejnych lat obrotowych sprawozdań finansowych według różnych załączników do ustawy o rachunkowości, szczegółowość wykazywanych danych za rok obrotowy i za rok poprzedzający powinna być taka sama. Dane porównawcze powinny więc zostać odpowiednio scalone lub uszczegółowione w dostosowaniu do danych sprawozdawczych. Sytuację należy także opisać w informacji dodatkowej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.