Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Wypowiedzenie i kontynuacja ubezpieczenia OC pojazdu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wypowiedzenie i kontynuacja ubezpieczenia OC pojazdu

Gazeta Podatkowa nr 49 (881) z dnia 18.06.2012
Tomasz Konieczny

Aktualnie obowiązujące przepisy regulujące obowiązkowe ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, podobnie jak wcześniej, przewidują automatyzm w zakresie odnawialności polisy na kolejny rok, jeżeli nie dojdzie do jej wcześniejszego wypowiedzenia. W przeciwieństwie jednak do poprzednich rozwiązań zdublowaną umowę można w każdym czasie wypowiedzieć. Towarzystwa mają także obowiązek informować o przedłużeniu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej.

Jak już informowaliśmy, w lutym br. weszły w życie korzystne dla ubezpieczających przepisy, które miały na celu ograniczenie problemu podwójnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Najważniejsze nowości to uprawnienie do wypowiedzenia zdublowanej polisy OC, nałożenie na zakłady ubezpieczeń obowiązku informowania o odnowieniu polisy (umowy) oraz zniesienie zasady odnawiania umowy po zbyciu pojazdu. Nowym, korzystniejszym zasadom podlegają ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawierane począwszy od 11 lutego 2012 r.


Po zmianie właściciela

Zasada przejścia praw i obowiązków z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC z dotychczasowego właściciela pojazdu na nabywcę nie uległa zmianie. Nadal jest tak, że kupujący nabywa samochód czy motocykl wraz z polisą, bowiem zbywca obowiązany jest przekazać dokument ubezpieczenia.

Nabywca może ją kontynuować do upływu okresu ubezpieczenia wskazanego na polisie albo wypowiedzieć na piśmie. Nie musi jednak tego robić w ciągu 30 dni od zakupu pojazdu. Decyzję w tej sprawie może podjąć także później. W takim wypadku umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia. Trzeba tu dochować szczególnej ostrożności, bowiem najpóźniej w tym dniu należy także zaopatrzyć się w nową polisę OC. Co przy tym istotne, w świetle nowych przepisów w przypadku nadania oświadczenia o wypowiedzeniu przesyłką listową, za chwilę jego złożenia uważa się datę nadania oświadczenia w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego, a nie jak wcześniej - dzień, w którym pismo dotarło do adresata.

Jeśli nowy właściciel pojazdu będzie kontynuował ubezpieczenie do końca jego ważności, to powinien również pamiętać o nowym rozwiązaniu, jakim jest brak w tym tylko przypadku możliwości automatycznego odnowienia się ubezpieczenia na kolejne 12 miesięcy. Wcześniej odwrotna zasada była źródłem problemów z podwójnymi polisami OC. Oznacza to konieczność zawarcia nowej umowy najpóźniej w ostatnim dniu dobiegającego już końca okresu ubezpieczenia, którego początek przypadał jeszcze za czasów zbywcy pojazdu.

W razie niewypowiedzenia przez nowego posiadacza pojazdu umowy ubezpieczenia OC, zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, z uwzględnieniem indywidualnych zniżek lub w ramach obowiązującej taryfy składek. Nabywca auta może również złożyć wniosek o dokonanie ponownej kalkulacji należnej składki - wówczas towarzystwo będzie musiało odpowiednio rekalkulować składkę.

Gdyby jednak sprzedawca pojazdu nie miał spełnionego obowiązku ubezpieczenia, to o polisę OC należy zadbać w tym samym dniu, w którym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży, ale nie później niż z chwilą wprowadzenia pojazdu mechanicznego do ruchu.

Warto też znać obowiązki zbywcy pojazdu mechanicznego. Osoba taka jest obowiązana do przekazania nabywcy potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Niezależnie od tego należy w terminie 14 dni od przeniesienia własności pojazdu powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń, o tym fakcie i o danych nowego posiadacza.


Gdy kończy się polisa

W pozostałych przypadkach w dalszym ciągu i niezmiennie obowiązuje zasada, że jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa komunikacyjnego OC została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, to dochodzi do zawarcia następnej umowy na kolejny rok. Poza opisanym przypadkiem nabycia własności pojazdu nie znajduje ona zastosowania m.in. w sytuacji, gdy nie została opłacona w całości określona w umowie składka za poprzedni okres ubezpieczenia.

Z kolei w razie automatycznego odnowienia się polisy OC na kolejne 12 miesięcy zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. To ważny nowy obowiązek informacyjny nałożony niedawno przez ustawodawcę na towarzystwa ubezpieczeń działające na rynku komunikacyjnym. Wcześniej jednak, nie później niż 14 dni przed upływem okresu wskazanego na polisie, ubezpieczyciel powinien również uprzedzić ubezpieczającego o nowej umowie i wysokości składki w kolejnym okresie, łącznie z pouczeniem o możliwości wypowiedzenia aktualnej polisy.


Wypowiedzenie drugiej umowy

Ubezpieczający mają teraz również możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, która odnowiła się automatycznie w wyniku niewypowiedzenia wcześniejszej polisy. Jednakże zakładowi ubezpieczeń trzeba będzie zapłacić wówczas składkę za tę część okresu ubezpieczenia, który upłynął do daty wypowiedzenia umowy.

Wypowiedzenie zdublowanego ubezpieczenia nie jest konieczne, gdy obie umowy w odniesieniu do tego samego pojazdu mechanicznego zawarto z jedną i tą samą firmą ubezpieczeniową. Wówczas temu zakładowi ubezpieczeń należy się składka ubezpieczeniowa z tytułu jednej umowy ubezpieczenia, bez względu na liczbę polis OC dotyczących tego samego przedmiotu.

Jak już wspomniano, samo wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego nadania w placówce pocztowej, a nie z dniem doręczenia pisma do siedziby ubezpieczyciela. Z korzyścią dla ubezpieczających ustawodawca wprowadził także zasadę, że zawiadomienia i oświadczenia składane agentowi danego zakładu ubezpieczeń będą uważane za złożone zakładowi ubezpieczeń, w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa.


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 22.05.2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 ze zm.)

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60