Facebook
Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2023 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Przychody i koszty z zysków kapitałowych w ujęciu bilansowym i podatkowym
POLECAMY
A A A  drukuj artykuł

Przychody i koszty z zysków kapitałowych w ujęciu bilansowym i podatkowym

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 6 (606) z dnia 20.03.2024
1. Kwalifikacja zdarzeń gospodarczych do odpowiedniego źródła przychodów w świetle przepisów podatkowych

Na podstawie art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. Wydzielając odrębne źródło przychodów, jakim są zyski kapitałowe, ustawodawca w art. 7b ust. 1 updop zamieścił katalog, w którym określił listę przychodów zaliczanych do tego źródła. Jest to katalog zamknięty, co oznacza, że innych przychodów niewymienionych w tym przepisie nie zalicza się do tej kategorii przychodów.

Przychody zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych
1) przychody z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4b updop, stanowiące przychody faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym:
  a) dywidendy, nadwyżki bilansowe w spółdzielniach oraz otrzymane przez uczestników funduszy inwestycyjnych lub instytucji wspólnego inwestowania dochody tego funduszu lub tej instytucji, w przypadku gdy statut przewiduje wypłacanie tych dochodów bez odkupywania jednostek uczestnictwa albo wykupywania certyfikatów inwestycyjnych,
  b) przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości,
  c) przychody z wystąpienia wspólnika ze spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,
  d) przychody ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, które następuje w inny sposób niż określony w lit. b,
  e) wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop,
  f) równowartość zysku osoby prawnej oraz spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, przeznaczonego na podwyższenie jej kapitału zakładowego, równowartość nadwyżki bilansowej spółdzielni przeznaczonej na podwyższenie funduszu udziałowego oraz równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) takiej osoby prawnej lub spółki,
  g) dopłaty otrzymane w przypadku połączenia lub podziału podmiotów lub
  h) przychody wspólnika spółki dzielonej, z wyjątkiem podziału przez wyodrębnienie, jeżeli majątek przejmowany na skutek podziału, a przy podziale przez wydzielenie - majątek przejmowany na skutek podziału lub majątek pozostający w spółce, nie stanowią zorganizowanej części przedsiębiorstwa,
  i) zapłata, o której mowa w art. 12 ust. 4d updop,
  j) wartość niepodzielonych zysków w spółce oraz wartość zysku przekazanego na inne kapitały niż kapitał zakładowy w spółce przekształcanej - w przypadku przekształcenia spółki w spółkę niebędącą osobą prawną, z tym że przychód określa się na dzień przekształcenia,
  k) odsetki od udziału kapitałowego, wypłacane na rzecz wspólnika przez spółkę, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop,
  l) odsetki od pożyczki udzielonej osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, jeżeli wypłata odsetek od takiej pożyczki lub ich wysokość uzależnione są od osiągnięcia zysku przez tę osobę prawną lub spółkę lub od wysokości tego zysku (pożyczka partycypacyjna),
  m) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziałów podmiotów, w tym:
    - przychody osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, przejmującej w następstwie łączenia lub podziału majątek lub część majątku innej osoby prawnej lub spółki,
    - przychody wspólnika spółki łączonej lub dzielonej,
    - przychody spółki dzielonej,
  n) przychód ze zmniejszenia kapitału akcyjnego w prostej spółce akcyjnej;
1a) przychody uzyskane w następstwie przekształceń, łączenia lub podziału podmiotów;
1b) przychody uzyskane w następstwie likwidacji spółki niebędącej osobą prawną, wystąpienia wspólnika z takiej spółki lub zmniejszenia udziału kapitałowego w takiej spółce, jeżeli Rzeczpospolita Polska traci prawo do opodatkowania dochodów ze zbycia otrzymanych składników majątku;
2) przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, wkładu niepieniężnego;
3) inne, niż określone w pkt 1 i 2, przychody z udziału (akcji) w osobie prawnej lub spółce, o której mowa w art. 1 ust. 3 updop, w tym:
  a) przychody ze zbycia udziału (akcji), w tym ze zbycia dokonanego celem ich umorzenia,
  b) przychody uzyskane w wyniku wymiany udziałów;
4) przychody ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną;
5) przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych przez podatnika oraz wierzytelności wynikających z przychodów zaliczanych do zysków kapitałowych;
6) przychody:
  a) z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 updop, z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika,
  b) z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych, z wyłączeniem pochodnych instrumentów finansowych służących zabezpieczeniu przychodów albo kosztów, niezaliczanych do zysków kapitałowych,
  c) z tytułu uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych lub instytucjach wspólnego inwestowania,
  d) z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej praw, o których mowa w lit. a-c,
  e) ze zbycia praw, o których mowa w lit. a-c,
  f) z wymiany waluty wirtualnej na środek płatniczy, towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż waluta wirtualna lub z regulowania innych zobowiązań walutą wirtualną.

Za przychody z zysków kapitałowych, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 updop, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane. Tak wynika z przepisu art. 12 ust. 3 updop. Z kolei za datę powstania przychodu uważa się, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c-3g oraz 3j-3m updop, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności (por. art. 12 ust. 3a updop).


2. Przypisanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodów

Wyodrębnienie źródeł przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy również kosztów uzyskania przychodów. Tym samym, koszty takie będą mogły podlegać zaliczeniu do źródła zyski kapitałowe, o ile dotyczą kategorii przychodu wskazanej w art. 7b updop.

Zasady kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów określają przepisy art. 1516 updop. Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. Oznacza to, że wszystkie poniesione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami ze źródła przychodów. Do kosztów uzyskania przychodów podatnik ma prawo zaliczyć wszystkie koszty, zarówno te bezpośrednio, jak i pośrednio związane z przychodami, o ile zostały one prawidłowo udokumentowane, za wyjątkiem kosztów ustawowo uznanych za niestanowiące kosztów uzyskania przychodów. Dla celów podatkowych za koszty bezpośrednie uznaje się te wydatki, których poniesienie wpływa bezpośrednio na uzyskanie przychodu z danego źródła i są one niezbędne dla osiągnięcia przychodu (są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów). Z kolei za koszty pośrednie uważa się te wydatki, które ponoszone są w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów, tj. wydatki na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, związane z całokształtem działalności. Co do zasady kosztów takich nie można przypisać konkretnym przychodom, jak również ocenić szczegółowo stopnia ich wpływu na uzyskanie przychodów.

Zatem podatnik jest zobowiązany przyporządkować do odpowiedniego źródła przychodów, zarówno koszty te bezpośrednio związane z danym źródłem przychodów, jak i te, które są ze źródłem przychodów związane pośrednio.

W przypadku kosztów pośrednich może pojawić się problem z właściwą kwalifikacją, gdy podatnik nie ma możliwości przypisania danego kosztu podatkowego tylko do jednego źródła przychodów. Kwestię tę reguluje art. 15 ust. 2b updop. Według tego przepisu, w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł przychodów, przepisy art. 15 ust. 2 i 2a updop stosuje się także do przypisywania do każdego z tych źródeł kosztów innych niż bezpośrednio związane z przychodami. Regulacje, do których odsyła ten przepis, określają sposób obliczenia tzw. klucza przychodowego, który w określonych sytuacjach stosuje się do podziału kosztów podatkowych. W myśl art. 15 ust. 2 updop, jeżeli podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, oraz koszty związane z przychodami ze źródeł, z których dochody nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym lub są zwolnione z podatku dochodowego, a nie jest możliwe przypisanie danych kosztów do źródła przychodów, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają osiągnięte w roku podatkowym przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Z kolei na podstawie art. 15 ust. 2a updop, zasadę, o której mowa w art. 15 ust. 2 updop, stosuje się również w przypadku, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania. Przy ustalaniu ww. proporcji stosuje się odpowiednio art. 7 ust. 3 pkt 3 updop. Z przepisu tego wynika, że przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania generalnie nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo są wolne od podatku oraz m.in. przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (m.in. z dywidend) czy przychodów z budynków, o których mowa w art. 24b updop. Podatnik powinien więc określić proporcję, w jakiej pozostają do siebie przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł, a następnie w tak ustalonej proporcji przyporządkować do tych dwóch źródeł pośrednie koszty wspólne.

Przykład

Podatnik osiągnął przychód z innych źródeł w wysokości: 6.000.000 zł oraz przychód z zysków kapitałowych w wysokości: 150.000 zł. Koszty wspólne wynoszą: 1.500.000 zł. Proporcja w jakiej pozostają do siebie przychody z zysków kapitałowych oraz przychody z innych źródeł wynosi: 150.000 zł : (6.000.000 zł + 150.000 zł) × 100% = 2,44%. Zatem koszty wspólne dotyczące zysków kapitałowych wynoszą: 1.500.000 zł × 2,44% = 36.600 zł.

KISDyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 23 października 2023 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.462.2023.2.JKU, wyjaśnił, że proces alokacji kosztów pośrednich powinien przebiegać dwuetapowo. W pierwszej kolejności podatnik powinien ustalić na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a updop, jakie koszty pośrednie może rozpoznać jako koszt uzyskania przychodów dla celów podatkowych, a jakie koszty należy wyłączyć z kalkulacji wyniku podatkowego. Następnie kwota podatkowych, pośrednich kosztów uzyskania przychodów (będąca efektem pierwszej alokacji na podstawie art. 15 ust. 2 i 2a updop) powinna zostać ponownie alokowana - tym razem na podstawie art. 15 ust. 2b updop - poprzez jej rozdzielenie między źródła: zyski kapitałowe oraz inne niż zyski kapitałowe. Co istotne Dyrektor KIS podkreślił, że:

"(...) Alokacja kosztów pośrednich do tych źródeł dotyczyć może jedynie kwoty kosztów pośrednich, która została alokowana na pierwszym etapie do kosztów podatkowych. Pozostałe koszty, tj. koszty alokowane do przychodów zwolnionych oraz niepodlegających opodatkowaniu, nie są uwzględniane w wyniku podatkowym podatnika - nie ma więc potrzeby ich alokacji do przychodów z zysków kapitałowych lub przychodów z innych źródeł. Alokując kwotę kosztów pośrednich do odpowiedniego źródła przychodów (zyski kapitałowe lub przychody z innych źródeł), należy uwzględnić jedynie przychody i alokowane do nich koszty, które na gruncie art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o CIT zostały uznane za podatkowe, tj. uwzględniane są w kalkulacji podatku dochodowego.

Przepisy dotyczące podziału kosztów pomiędzy różne rodzaje przychodów zostały oparte o jedną zasadę funkcjonalną polegającą na ustaleniu proporcji podziału kosztów za pomocą klucza przychodów. Zgodnie z tą zasadą ustala się stosunek w jakim pozostaje jeden rodzaj przychodów (np. przychody z zysków kapitałowych) w sumie wszystkich przychodów. W efekcie powstaje proporcja w jakiej alokowane powinny zostać koszty, których nie można wprost przypisać do konkretnego źródła przychodów, do danej kategorii przychodów (...)".


3. Bilansowe ujęcie przychodów z zysków kapitałowych oraz przyporządkowanych im kosztów

Definicja przychodów z zysków w świetle ustawy o rachunkowości

Przez przychody i zyski w rachunkowości rozumie się uprawdopodobnione powstanie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zwiększenia wartości aktywów, albo zmniejszenia wartości zobowiązań, które doprowadzą do wzrostu kapitału własnego lub zmniejszenia jego niedoboru w inny sposób niż wniesienie środków przez udziałowców lub właścicieli (por. art. 3 ust. 1 pkt 30 ustawy o rachunkowości). Z kolei przez koszty i straty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenia w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, które doprowadzą do zmniejszenia kapitału własnego lub zwiększenia jego niedoboru w inny sposób niż wycofanie środków przez udziałowców lub właścicieli (por. art. 3 ust. 1 pkt 31 ustawy o rachunkowości).

Dla celów bilansowych przychody i koszty dzielą się na:

a) przychody i koszty właściwej, statutowej, podstawowej działalności operacyjnej jednostki - ewidencjonowane na kontach zespołu 4 i/lub 5 oraz na kontach 70-0 "Przychody ze sprzedaży produktów", 73-0 "Sprzedaż towarów", 74-0 "Sprzedaż materiałów i opakowań" oraz 70-1 "Koszt sprzedanych produktów", 73-1 "Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu (nabycia)", 74-1 "Wartość sprzedanych materiałów i opakowań",

b) pozostałe przychody i koszty operacyjne, czyli pośrednio związane z właściwą, statutową, podstawową działalnością operacyjną jednostki (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o rachunkowości) - ewidencjonowane na kontach 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne" i 76-1 "Pozostałe koszty operacyjne",

c) przychody i koszty finansowe, obejmujące głównie korzyści ekonomiczne uzyskane ze sprzedaży, pożyczenia lub posiadania aktywów finansowych a także różnice kursowe (por. art. 42 ust. 1 i 3 ustawy o rachunkowości) - ewidencjonowane na kontach 75-0 "Przychody finansowe" i 75-1 "Koszty finansowe".

Dostosowanie ewidencji analitycznej przychodów i kosztów do potrzeb podatkowych

W księgach rachunkowych, w celu sprostania wymaganiom przepisów podatkowych, wskazane jest wyodrębnienie kont analitycznych w ramach kont przychodów i kosztów. Na kontach tych będą ujmowane odrębnie przychody z zysków kapitałowych i innych źródeł oraz koszty poniesione w celu ich uzyskania. Należy zaznaczyć, iż przychody z zysków kapitałowych, wymienione w art. 7b ust. 1 updop, stanowią - w świetle przepisów ustawy o rachunkowości - najczęściej przychody finansowe, rzadziej są to pozostałe przychody operacyjne.

Przykładowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych
wyodrębnionych dla przychodów finansowych
Symbol konta Konto syntetyczne Poziom analityczny Nazwa konta
I II III
75-0/**/**/** 75-0 ** ** ** Przychody finansowe
75-0/01/** /** 75-0 01 ** ** Przychody z innych źródeł przychodów
75-0/02/**/** 75-0 02 ** ** Przychody z zysków kapitałowych

Natomiast koszty bezpośrednio związane z uzyskaniem przychodów z zysków kapitałowych stanowić mogą w świetle ustawy o rachunkowości zarówno koszty finansowe, pozostałe koszty operacyjne, jak i koszty podstawowej działalności operacyjnej.

Jeżeli koszty związane z uzyskaniem przychodów z zysków kapitałowych będą odnoszone w ciężar kosztów rodzajowych (np. usługi prawne czy notarialne), to wskazane jest wyodrębnienie w ramach kont rodzajowych odpowiednich kont analitycznych. Sposób wyodrębnienia operacji gospodarczych związanych z przychodami z zysków kapitałowych uzależniony jest od tego, czy jednostka prowadzi ewidencję kosztów na kontach zespołu 4, na kontach zespołu 5, czy też w obu zespołach.

W przypadku prowadzenia ewidencji tylko na kontach zespołu 4 (koszty w układzie rodzajowym) celowe jest wprowadzenie podziału, który umożliwiałby ewidencję kosztów nie tylko w odniesieniu do poszczególnych ich rodzajów, ale również w odniesieniu do poszczególnych źródeł przychodów. Jednym z możliwych sposobów wyodrębnienia kosztów jest założenie do każdego konta syntetycznego odpowiedniej analityki.

Przykładowy wykaz kont analitycznych
wyodrębnionych do konta syntetycznego 40-2 "Usługi obce"
Symbol konta Konto syntetyczne Poziom analityczny Nazwa konta
I II III
40-2/**/**/** 40-2 ** ** ** Usługi obce
40-2/01/**/** 40-2 01 ** ** Koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów
40-2/02/**/** 40-2 02 ** ** Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych
40-2/03/**/** 40-2 03 ** ** Koszty pośrednie związane z przychodami z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów - rozliczane kluczem przychodowym

W przypadku prowadzenia ewidencji tylko na kontach zespołu 5 lub jednocześnie na kontach zespołu 4 i 5, koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych można wyodrębnić w ramach konta 55 "Koszty zarządu".

Przykładowy wykaz kont analitycznych
wyodrębnionych do konta syntetycznego 55 "Koszty zarządu"
Symbol konta Konto syntetyczne Poziom analityczny Nazwa konta
I II III
55-0/**/**/** 55-0 ** ** ** Koszty zarządu
55-0/01/**/** 55-0 01 ** ** Koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów
55-0/02/**/** 55-0 02 ** ** Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych
55-0/03/**/** 55-0 03 ** ** Koszty pośrednie związane z przychodami z zysków kapitałowych i innych źródeł przychodów - rozliczane kluczem przychodowym

W ramach kont kosztów finansowych oraz pozostałych kosztów operacyjnych również wskazane jest wyodrębnienie kosztów bezpośrednio związanych z przychodami z zysków kapitałowych. Przy czym w ramach konta 75-1 "Koszty finansowe" wskazane jest dodatkowo wyodrębnienie kosztów finansowania dłużnego dotyczącego innych źródeł przychodów oraz przychodów z zysków kapitałowych.

Przykładowy wykaz kont syntetycznych i analitycznych
wyodrębnionych dla kosztów finansowych
Symbol konta Konto syntetyczne Poziom analityczny Nazwa konta
I II III
75-1/**/**/** 75-1 ** ** ** Koszty finansowe
75-1/01/**/** 75-1 01 ** ** Koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów
75-1/01/01/** 75-1 01 01 ** Koszty finansowania dłużnego związane z przychodami z innych źródeł przychodów
75-1/01/02/** 75-1 01 02 ** Pozostałe koszty związane z przychodami z innych źródeł przychodów
75-1/02/**/** 75-1 02 ** ** Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych
75-1/02/01/** 75-1 02 01 ** Koszty finansowania dłużnego związane z przychodami z zysków kapitałowych
75-1/02/02/** 75-1 02 02 ** Pozostałe koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych

4. Przykłady ewidencji wybranych pozycji zysków kapitałowych

W myśl art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości wynik operacji finansowych stanowi różnicę między przychodami finansowymi, w szczególności z tytułu dywidend (udziałów w zyskach), odsetek, zysków ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, nadwyżki dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi, a kosztami finansowymi, w szczególności z tytułu odsetek, strat ze zbycia oraz aktualizacji wartości inwestycji innych niż inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, nadwyżki ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi, z wyjątkiem odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych, o których mowa w art. 28 ust. 4 i ust. 8 pkt 2 tej ustawy.

Dywidendy

Przykład - Ewidencja księgowa otrzymanej dywidendy

Spółce z o.o. "A", będącej wspólnikiem w spółce z o.o. "B", na podstawie podjętej uchwały o podziale zysku netto za 2023 r. (spółki "B"), przyznano dywidendę w wysokości: 100.000 zł. Spółka wypłacająca dywidendę (spółka "B") potrąciła (jako płatnik) 19% zryczałtowany podatek dochodowy w kwocie: 19.000 zł, w związku z czym na konto spółki "A" wpłynęła kwota dywidendy, pomniejszona o ten podatek, w wysokości: 81.000 zł. W księgach rachunkowych spółka "A" dokonała następujących zapisów:

1. PK - należna dywidenda (wartość brutto) - ujęcie pod datą powzięcia uchwały o wypłacie dywidendy: 100.000 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 75-0/02 "Przychody z zysków kapitałowych" (w analityce: Przychody z tytułu dywidend).

2. WB - wpływ dywidendy na rachunek bankowy (wartość - po potrąceniu podatku dochodowego): 81.000 zł

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

3. PK - zarachowanie zryczałtowanego 19% podatku dochodowego: 19.000 zł

- Wn konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

4. PK - przeksięgowanie potrąconego podatku na konto 87-0: 19.000 zł

- Wn konto 87-0 "Podatek dochodowy od osób prawnych",
- Ma konto 22-3 "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne".

Przychody z umorzenia udziału (akcji) lub ze zmniejszenia ich wartości

Przykład - Ewidencja księgowa przychodów z umorzenia udziałów

Spółka z o.o. "A" posiada udziały spółki z o.o. "B" o wartości: 110.000 zł. W styczniu 2024 r. spółka "A" zrezygnowała z udziału w spółce "B". W umowie zawartej pomiędzy spółką "B" i występującym wspólnikiem, tj. spółką "A", postanowiono, że spółka "B" kupi wszystkie udziały spółki "A" w celu ich umorzenia za kwotę: 150.000 zł. Spółka "A" otrzymała ustaloną w umowie kwotę wynagrodzenia na rachunek bankowy. W księgach rachunkowych spółka "A" dokonała następujących zapisów:

1. PK - wyksięgowanie wartości umorzonych udziałów z ewidencji: 110.000 zł

- Wn konto 75-1/02 "Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych" (w analityce: Koszt z umorzenia udziałów),
- Ma konto 03 "Długoterminowe aktywa finansowe".

2. PK - wynagrodzenie z tytułu umorzenia udziałów: 150.000 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki",
- Ma konto 75-0/02 "Przychody z zysków kapitałowych" (w analityce: Przychód z umorzenia udziałów).

3. WB - otrzymanie zapłaty z tytułu umorzenia udziałów: 150.000 zł

- Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki".

Przychody ze zbycia wierzytelności uprzednio nabytych

W księgach rachunkowych zakup wierzytelności dokonywany w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ujmuje się na koncie służącym do ewidencji pozostałych rozrachunków innych niż dotyczące dostaw i usług, np. koncie 24 "Pozostałe rozrachunki". W celu identyfikacji sprzedawcy i dłużnika, do konta tego należy utworzyć konta analityczne. Po dokonanym zakupie po stronie Wn tego konta, jako należność (w analityce: od dłużnika), księgowana jest wartość nominalna, zaś na stronę Ma konta analitycznego utworzonego w ramach konta 24 (w odniesieniu do sprzedawcy wierzytelności) wartość zobowiązania wobec sprzedawcy wyrażona w cenie nabycia. Jeżeli wierzytelność nabyto za cenę niższą niż jej wartość nominalna, to powstałą różnicę odnosi się na stronę Ma konta służącego do ewidencji rozliczeń międzyokresowych przychodów (np. konto 84). Przy sprzedaży uprzednio nabytej wierzytelności, w celu zbliżenia się do rozwiązań podatkowych, przychód ze sprzedaży można zaliczyć do przychodów finansowych, a wartość tej wierzytelności w cenie nabycia odnieść w ciężar kosztów finansowych.

Przykład - Ewidencja księgowej zakupu i sprzedaży wierzytelności

Spółka z o.o. nabyła obcą wierzytelność o wartości nominalnej: 26.000 zł za kwotę: 20.000 zł, którą następnie sprzedała za kwotę: 22.000 zł. W księgach rachunkowych spółka dokonała następujących zapisów:

1. PK - zakup wierzytelności obcej:

a) wartość nominalna: 26.000 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z dłużnikiem),

b) wartość w cenie nabycia: 20.000 zł

- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki ze sprzedawcą wierzytelności),

c) różnica między wartością nominalną a ceną nabycia wierzytelności: 6.000 zł

- Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

2. PK - sprzedaż uprzednio nabytej wierzytelności: 22.000 zł

- Wn konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z nabywcą wierzytelności),
- Ma konto 75-0/02 "Przychody z zysków kapitałowych" (w analityce: Przychód z tytułu sprzedaży uprzednio nabytej wierzytelności).

3. PK - wyksięgowanie zbytej wierzytelności: 26.000 zł

- Wn konto 75-1/02 "Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych" (w analityce: Wartość sprzedanej wierzytelności),
- Ma konto 24 "Pozostałe rozrachunki" (w analityce: Rozrachunki z dłużnikiem).

4. PK - przeksięgowanie salda konta 84 na konto 75-1/02: 6.000 zł

- Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
- Ma konto 75-1/02 "Koszty związane z przychodami z zysków kapitałowych" (w analityce: Wartość sprzedanej wierzytelności).

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Przydatne linki
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.