Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Jak zaksięgować zakup wyposażenia do nowego biura?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Jak zaksięgować zakup wyposażenia do nowego biura?

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 11 (323) z dnia 1.06.2012

Jak zaksięgować zakup wyposażenia do nowo wybudowanego budynku biurowego przed jego przyjęciem do używania, w tym np. mebli, lamp, umywalki? Czy zakupy te będą zwiększać wartość budynku? Są to pojedynczo kwoty poniżej 3.500 zł.
 

Wydatki na zakup oraz montaż instalacji wbudowanych w konstrukcję budynku na stałe oraz normalnego wyposażenia budynku, w tym wbudowanych mebli, poniesione przed oddaniem budynku do używania zwiększają wartość początkową tego budynku niezależnie od ich wysokości.

Natomiast inne składniki wyposażenia niewbudowane na stałe, w tym meble wolnostojące, mogą stanowić odrębne środki trwałe podlegające amortyzacji jako pojedynczy lub zbiorczy obiekt inwentarzowy (zestaw mebli).

Stosownie do treści objaśnień szczegółowych do grupy I zawartych w Klasyfikacji Środków Trwałych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. (Dz. U. nr 242, poz. 1622) - przez budynek należy rozumieć obiekt budowlany, który jest trwale powiązany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (por. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 ze zm.).

Do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku.

Wobec tego meble wbudowane na stałe - na przykład meble kuchenne, mogą być zaliczone do elementów wyposażenia budynku biurowego i zwiększą jego wartość początkową. Zakup tego rodzaju wyposażenia jednostka ujmie w księgach rachunkowych jako zwiększenie wartości początkowej budynku biurowego, zapisem:
 

      - Wn konto 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma różne konta.

Przyjęcie budynku (biura) do używania jednostka ujmie zapisem:
 

      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 08 "Środki trwałe w budowie".

Natomiast meble, które można przenosić - takie jak biurka, regały, szafy, krzesła stanowić będą odrębne środki trwałe, jeśli spełniają warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości.

W Klasyfikacji Środków Trwałych za podstawową jednostkę ewidencji przyjmuje się pojedynczy element majątku trwałego spełniający określone funkcje w procesie wytwarzania wyrobów i świadczenia usług. Może być nim budynek, maszyna, pojazd mechaniczny itp. W nielicznych przypadkach dopuszcza się w ewidencji przyjęcie za pojedynczy obiekt - obiektu zbiorczego, którym może być zespół przewodów rurociągowych lub zespół latarni jednego typu użytkowanych na terenie zakładu, ulicy, osiedla, zespoły komputerowe itp.

Dlatego też trzeba podkreślić, że zakupione meble, spełniające kryteria określone w ustawie o rachunkowości dla środków trwałych, które jednostka zakwalifikuje w ewidencji bilansowej środków trwałych jako odrębne obiekty inwentarzowe, będzie mogła ująć jako pojedynczy kompletny mebel lub też zestaw mebli, w przypadku gdy są to meble tworzące jeden połączony zestaw, a pojedyncze elementy nie mogą być uznane za kompletne i zdatne do użytku. Nabyte więc przez jednostkę elementy wyposażenia budynku, które będą stanowić odrębne od budynku środki trwałe, do momentu przyjęcia ich do użytkowania, jednostka ujmie w księgach rachunkowych, zapisem:
 

      - Wn konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 08 "Środki trwałe w budowie",
      - Ma różne konta.

Jak wynika z definicji środków trwałych, wszystkie rzeczowe aktywa trwałe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości zalicza się do środków trwałych bez względu na ich wartość.

Niemniej, zgodnie z art. 32 ust. 6 ustawy o rachunkowości, dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości początkowej można ustalać odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe w sposób uproszczony, to znaczy poprzez:

a) dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem, lub

b) jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Jednostka może również przyjąć w swojej polityce rachunkowości uproszczenie na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości polegające na tym, że składniki majątku spełniające warunki określone dla środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej przykładowo 3.500 zł, będzie księgowała bezpośrednio w koszty w miesiącu oddania ich do używania.

Przyjęcie do używania pozostałych elementów wyposażenia budynku, stanowiących odrębne składniki majątku, o niskiej jednostkowej wartości jednostka może ująć w księgach rachunkowych, zapisem:
 

1) gdy traktuje te składniki jak materiały i ujmuje w kosztach działalności operacyjnej:
      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu",
2) gdy zalicza je do środków trwałych i dokonuje od nich odpisów amortyzacyjnych:
   a) przyjęcie środka trwałego do używania:
      - Wn konto 01 "Środki trwałe",
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu" lub 08 "Środki trwałe w budowie",
   b) odpis amortyzacyjny:
      - Wn konto 40-0 "Amortyzacja",
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60