Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Refundacja wydatków poniesionych na zakup środka trwałego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Refundacja wydatków poniesionych na zakup środka trwałego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (321) z dnia 1.05.2012

Spółka nabyła środek trwały, na który otrzymała refundację z urzędu pracy. W jaki sposób przebiegać będą księgowania z tym związane? Jak zorganizować ewidencję analityczną, aby uzyskać informacje o amortyzacji bilansowej i podatkowej tego środka trwałego?

1. Ewidencja refundacji otrzymanej jako zwrot kosztów zakupu środka trwałego

Środki pieniężne otrzymane z urzędu pracy - w przedstawionej sytuacji - podlegają szczególnym zasadom ewidencji. Stosownie bowiem do art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości, środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia środków trwałych, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Następnie zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych środków trwałych.

Otrzymana z urzędu pracy kwota refundacji powinna zostać ujęta w księgach rachunkowych pytającej jednostki, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

Późniejsze jej rozliczenie równolegle do odpisów amortyzacyjnych nastąpi zapisem:
 

      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".

Przy czym, w sytuacji gdy środek trwały został sfinansowany tylko częściowo ze środków otrzymanych z urzędu pracy, na pozostałe przychody operacyjne odnoszona będzie wyłącznie wartość, która odpowiada wielkości przyznanego dofinansowania.
 

Nabycie i przyjęcie środków trwałych do używania księgowane będzie według zasad ogólnych. Według ogólnych zasad ustala się również wartość początkową takiego środka trwałego. Otrzymanie dofinansowania (refundacji) nie ma bowiem wpływu na jego wartość początkową. Wartość początkową środka trwałego sfinansowanego (w całości lub w części) z otrzymanego dofinansowania stanowi - w przypadku zakupu - cena jego nabycia. Wartość ta nie jest pomniejszana o kwotę otrzymanego dofinansowania (refundacji).


2. Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji a wyodrębnienie kont analitycznych dla celów podatkowych

Od ustalonej zgodnie z przepisami art. 28 ustawy o rachunkowości wartości początkowej przedmiotowego środka trwałego dokonuje się odpisów amortyzacyjnych. Odpisy te dokonywane są według zasad ogólnych określonych w art. 32 ustawy o rachunkowości. Dokonuje się ich bowiem niezależnie od źródeł sfinansowania środka trwałego. Odpisy te odnoszone są w ciężar kosztów działalności operacyjnej jednostki, zapisem:
 

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" (w analityce: Amortyzacja),
      - Ma konto 07-1 "Odpisy umorzeniowe środków trwałych".

Jednocześnie - jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 45 updof i art. 16 ust. 1 pkt 48 updop - z kosztów uzyskania przychodów wyłącza się odpisy z tytułu zużycia środków trwałych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
 

Do kosztów podatkowych zalicza się tylko odpisy amortyzacyjne od tej części wartości środka trwałego, która nie została sfinansowana ze środków otrzymanych z refundacji. W związku z tym warto, aby jednostka wyodrębniła z konta zespołu 4, konto analityczne dotyczące odpisów amortyzacyjnych, które nie są uznawane za koszty podatkowe.

Na odrębnym koncie analitycznym (prowadzonym w ramach pozostałych przychodów operacyjnych) wskazane jest również ujmować przychody związane z otrzymaną refundacją. Ułatwi to z pewnością prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania. Dla celów podatku dochodowego refundacja wydatków poniesionych na zakup środka trwałego nie jest bowiem przychodem podatkowym (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 14 ust. 2 pkt 2 updof) oraz jest wolna od podatku dochodowego (w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 21 updop).

Przykład

I. Założenia:

1. W lutym 2012 r. jednostka nabyła środek trwały o wartości początkowej: 10.000 zł, na który w marcu 2012 r. otrzymała refundację z urzędu pracy w wysokości 90% kosztów nabycia. Kwota refundacji w wysokości: 9.000 zł ujęta została na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów.

2. Dla celów bilansowych i podatkowych środek trwały jest amortyzowany metodą liniową przy zastosowaniu 20% stawki amortyzacyjnej. Miesięczny odpis amortyzacyjny naliczany począwszy od marca 2012 r. wynosi: 10.000 zł : 60 m-cy = 166,67 zł.

3. Jednostka prowadzi ewidencję kosztów wyłącznie na kontach zespołu 4.

II. Dekretacja:
 

Opis operacji
Kwota
Konto
Wn
Ma
1. WB - wpływ refundacji otrzymanej z urzędu pracy na zakup środka trwałego
9.000 zł
13-0
84
2. PK - miesięczny odpis amortyzacyjny (za marzec 2012 r.):      
   a) w części stanowiącej koszty uzyskania przychodów: 166,67 zł × 10% =
16,67 zł
40
 
   b) w części niestanowiącej kosztów uzyskania przychodów: 
      166,67 zł × 90% =
150,00 zł
40
 
   c) wartość ogółem
166,67 zł
 
07-1
3. PK - zarachowanie do pozostałych przychodów operacyjnych kwoty refundacji odpowiadającej dokonanym odpisom amortyzacyjnym, w części sfinansowanej refundacją
150,00 zł
84
76-0

III. Księgowania:

Amortyzacja środka trwałego zakupionego z dotacji a wyodrębnienie kont analitycznych dla celów podatkowych

Zwracamy uwagę, iż w przypadku gdy refundacja z urzędu pracy "pokrywa" całą kwotę wydatku łącznie z VAT, który zostanie odliczony, to podmiot otrzymujący refundację zobowiązany jest do zwrotu równowartości odzyskanego VAT od zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania. Wynika to z § 8 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. nr 155, poz. 922).


Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60