Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Sporządzenie rachunku zysków i strat za 2012 r. według nowego ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sporządzenie rachunku zysków i strat za 2012 r. według nowego wzoru

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 4 (340) z dnia 20.02.2013

Jakie zmiany wprowadzono do wzoru rachunku zysków i strat sporządzanego przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe w porównaniu z wcześniej obowiązującym wzorem?

Rachunek zysków i strat za 2012 r. jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe zobowiązane są sporządzić według nowego wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości budżetowej.

Rachunek ten może być sporządzany wyłącznie w wariancie porównawczym, ukazującym koszty i przychody według ich rodzajów. Nie ma możliwości sporządzania rachunku zysków i strat w układzie kalkulacyjnym.

W porównaniu z wcześniej obowiązującym wzorem tego sprawozdania dokonano w nim następujących zmian:

 • dotychczasową nazwę segmentu A "Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:" zmieniono na "Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej",
   
 • z segmentu A, z wiersza I wykreślono pkt 1 o brzmieniu "w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)",
   
 • w segmencie A dodano wiersz V "Dotacje na finansowanie działalności podstawowej", w związku z czym dotychczasowy wiersz V "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" otrzymał numer VI,
   
 • zmieniono nazwę segmentu C "Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)" na "Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)",
   
 • w segmencie E dodano wiersz I "Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku", w związku z czym dotychczasowy wiersz I "Pozostałe koszty operacyjne" otrzymał numer II,
   
 • w segmencie K poszerzono dotychczasową nazwę dodając wyraz "brutto". Obecna nazwa tej pozycji brzmi "Zysk (strata) brutto (I ± J)".

Pod wzorem formularza wydzielono ponadto miejsce przeznaczone do prezentacji informacji uzupełniających istotnych dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej.

Przykład

Rachunek zysków i strat jednostki budżetowej za 2012 r.
na podstawie danych z przykładu poprzedniego

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numer identyfikacyjny REGON
Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r.
Adresat
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Wysłać bez pisma przewodniego
   Stan na koniec roku poprzedniego Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej    504.730
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów    29.680
II. Zmiana tanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)    (3.300)
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki      
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów      
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej      
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych    478.350
B. Koszty działalności operacyjnej    571.170
I. Amortyzacja    83.670
II. Zużycie materiałów i energii    44.460
III. Usługi obce    89.550
IV. Podatki i opłaty    1.250
V. Wynagrodzenia    284.100
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników    62.200
VII. Pozostałe koszty rodzajowe    2.240
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów      
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu    3.700
X. Pozostałe obciążenia      
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)    (66.440)
D. Pozostałe przychody operacyjne    7.400
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych    5.900
II. Dotacje      
III. Inne przychody operacyjne    1.500
E. Pozostałe koszty operacyjne    20.620
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku      
II. Pozostałe koszty operacyjne    20.620
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)    (79.660)
G. Przychody finansowe    1.650
I. Dywidendy i udziały w zyskach      
II. Odsetki   1.650
III. Inne      
H. Koszty finansowe    8.710
I. Odsetki    8.710
II. Inne      
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)    (86.720)
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - I.II.)    (100)
I. Zyski nadzwyczajne    4.500
II. Straty nadzwyczajne    4.600
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)    (86.820)
L. Podatek dochodowy      
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych      
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)    (86.820)

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(główny księgowy)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(rok, miesiąc, dzień)
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(kierownik jednostki)
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60