Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Dotacja celowa otrzymana przez instytucję kultury na realizację ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Dotacja celowa otrzymana przez instytucję kultury na realizację inwestycji

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 9 (321) z dnia 1.05.2012

Jak w księgach rachunkowych filharmonii należy ująć przekazaną przez organizatora dotację celową na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w świetle zmienionej ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej?

Filharmonia - jako instytucja kultury - zobowiązana jest do prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów szczególnych wynikających z ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. nr 13, poz. 123 ze zm.).

Do końca 2011 r. przepis art. 29 tej ustawy stanowił, iż wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości wydzielonego instytucji i nabytego mienia. Wielkość tego funduszu zwiększała się lub zmniejszała o kwotę zmian wartości majątku instytucji, będących skutkiem:

  • aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,

  • nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,

  • łączenia i podziału instytucji kultury na podstawie bilansów zamknięcia dzielonych lub łączonych instytucji.

W myśl tego przepisu (w brzmieniu obowiązującym do końca 2011 r.), fundusz instytucji kultury zwiększał się o: amortyzację majątku trwałego, dotacje budżetowe na finansowanie rozwoju instytucji, zysk pozostający w dyspozycji instytucji kultury, środki z innych źródeł, oraz zmniejszał się o: straty bilansowe, umorzenie majątku trwałego, finansowanie inwestycji, inne zmniejszenia.

Po zmianie tego przepisu, wprowadzonej ustawą z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 207, poz. 1230), wartość majątku instytucji kultury odzwierciedla fundusz instytucji kultury, który odpowiada wartości mienia wydzielonego dla instytucji. Znowelizowane brzmienie art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej obowiązuje od 1 stycznia 2012 r.
 

Począwszy od 1 stycznia 2012 r. środki pieniężne otrzymane od organizatora na finansowanie kosztów realizacji inwestycji (w formie dotacji celowej), zaliczane są - zgodnie z art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości - do rozliczeń międzyokresowych przychodów, a nie jak do tej pory - na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

Wspomniane wyżej przepisy art. 41 ust. 1 pkt 2 ustawy o rachunkowości stanowią bowiem, że środki pieniężne otrzymane na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, jeżeli stosownie do innych ustaw nie zwiększają one kapitałów (funduszy) własnych, zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów. Zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają następnie stopniowo pozostałe przychody operacyjne, równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych sfinansowanych z tych źródeł. Przepis ten stosuje się odpowiednio do przyjętych nieodpłatnie, w tym także w drodze darowizny, środków trwałych w budowie, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W takiej sytuacji otrzymane w formie dotacji celowej środki pieniężne przeznaczone na finansowanie kosztów realizowanej przez instytucję kultury inwestycji podlegać będą - w momencie ich otrzymania - ewidencji księgowej, zapisem:
 

      - Wn konto 13-0 "Rachunek bieżący",
      - Ma konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów".

W niezmienionej, a więc otrzymanej wysokości, pozostawać one będą na koncie 84 do czasu przyjęcia do używania sfinansowanych z tej dotacji środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Stopniowe zwiększanie pozostałych przychodów operacyjnych - równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych sfinansowanych z otrzymanej dotacji - odbywać się będzie zapisem:
 

      - Wn konto 84 "Rozliczenia międzyokresowe przychodów",
      - Ma konto 76-0 "Pozostałe przychody operacyjne".
Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60