Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Składki ZUS  »   Wyższe składki ZUS w 2013 r. za pracowników delegowanych do ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wyższe składki ZUS w 2013 r. za pracowników delegowanych do pracy za granicę

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (794) z dnia 20.01.2013

Od 1 stycznia 2013 r. za każdą osobę zatrudnioną w polskim zakładzie, która zostanie bądź została oddelegowana do pracy za granicę, składki ubezpieczeniowe do ZUS należy opłacać od kwoty 3.713 zł, tj. wyższej o 187 zł niż obowiązująca do końca 2012 r. W ubiegłym roku kwota ta wynosiła bowiem 3.526 zł.

Przypominamy, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.), dla pracowników podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód w rozumieniu przepisów o PDOF, osiągany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem: wynagrodzenia chorobowego, zasiłków oraz przychodów zwolnionych z oskładkowania na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. nr 161, poz. 1161 ze zm.), dalej rozporządzenia składkowego.

W przedstawiony wyżej sposób ustala się też podstawę wymiaru składek na wskazane ubezpieczenia dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców. W ich przypadku w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie uwzględnia się jednak części wynagrodzenia, która odpowiada równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju za każdy dzień pobytu za granicą. Z kolei wysokość tej diety określają przepisy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Ustalona w taki sposób podstawa wymiaru składek społecznych pracowników delegowanych, po odliczeniu równowartości diet, nie może być niższa od kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego obowiązującego w danym roku kalendarzowym. Z ustawy budżetowej na 2013 r. wynika, że wynagrodzenie to od 1 stycznia 2013 r. wynosi 3.713 zł.


Zapamiętaj!

3.713 zł - najniższa miesięczna podstawa wymiaru składek społecznych w 2013 r. dla pracowników zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców.

Niekiedy podstawa wymiaru składek społecznych pracowników wysłanych do pracy za granicę może być niższa od ustalonej dla nich minimalnej kwoty. Dotyczy to sytuacji, gdy w danym miesiącu pracownik:

  • przebywał na zwolnieniu lekarskim,
     
  • korzystał z urlopu bezpłatnego,
     
  • rozpoczął lub zakończył pracę za granicą w trakcie miesiąca.

Wtedy najniższa obowiązująca tę grupę pracowników podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Dzieli się ją wówczas przez liczbę dni kalendarzowych danego miesiąca i mnoży przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniom.

Do ustalenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne pracowników (w tym pracowników oddelegowanych do pracy za granicę) stosuje się przepisy określające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe tych osób. Stanowi o tym art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.). Zatem ustalona w powyżej przedstawiony sposób kwota podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, oczywiście po uprzednim jej pomniejszeniu o kwoty składek społecznych finansowanych ze środków pracowników.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Składki ZUS - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60