Wyszukaj

Jak szukać?»

20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Urlop pracownika zatrudnionego na część etatu

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (332) z dnia 10.01.2013

1) Zatrudniamy pracowników w niższych niż pełen wymiarach czasu pracy. Jak ustalać liczbę dni przysługującego im urlopu i jak go udzielać, jeśli wykonują oni pracę przez część dniówki albo przez określoną liczbę dni w tygodniu?

Pracownikom niepełnoetatowym przysługuje urlop zredukowany proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wynikający z obliczeń niepełny dzień urlopu podlega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia. Za podstawę ustalenia należnego urlopu pracownika przyjmuje się przysługujący mu wymiar wynikający z ogólnego stażu urlopowego. Według art. 154 § 1 K.p. wymiar urlopu wynosi:

  • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
     
  • 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.
  Przykład  

Pracodawca zatrudnia na 1/3 etatu pracownika z 8-letnim stażem pracy oraz na 1/4 etatu pracownika z ponad 10-letnim stażem. Obaj pracownicy są uprawnieni do 7 dni urlopu, co wynika z wyliczenia: 1/3 x 20 dni = 6,66 dnia, po zaokrągleniu 7 dni oraz 1/4 x 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni.


Udzielanie urlopów

Jest regułą, że urlopu udziela się tylko w dni, które zgodnie z rozkładem czasu pracy są dla danego pracownika dniami pracy. Ponadto urlop powinien być wykorzystywany w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Taki tryb udzielania urlopów ustanowiono w art. 1542 K.p., z której to normy wynika, że urlop jest udzielany wyłącznie w robocze dla danego pracownika dni, bez względu na to czy przypadają one w dni robocze, niedziele albo w święta.

W myśl art. 1542 § 2 K.p. przy udzielaniu urlopu, jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy. W praktyce powołany przepis ma zastosowanie na etapie ustalania przysługującej pracownikowi wyrażonej w godzinach puli urlopu, ułatwiającej rozliczenia w związku z godzinowym jego wykorzystywaniem. Może się zdarzyć, że w wyniku powyższych przeliczeń pracownik skorzysta z wyższej niż maksymalna liczby dni wolnych od pracy. Brak jest jednak podstaw prawnych do "ograniczania wymiaru" urlopu wypoczynkowego, jeżeli zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy ma on trwać dłużej niż 26 dni wolnych od pracy.

  Przykład  

Spółka z o.o. zatrudnia na 1/4 etatu dwóch pracowników z 10-letnim stażem pracy, uprawnionych do kolejnego urlopu. Zgodnie z rozkładem świadczą oni pracę odpowiednio:

  • pierwszy pracownik: (co do zasady) dwa razy w tygodniu po 5 godzin,
     
  • drugi pracownik: od poniedziałku do piątku po 2 godziny.

Pracownicy z podanym stażem zatrudnieni na 1/4 etatu mają prawo do 7 dni urlopu (1/4 x 26 dni = 6,5 dnia, po zaokrągleniu 7 dni). Ich pula urlopowa wynosi 56 godzin (7 dni x 8 godz.).

Udzielając urlopu w dni pracy pierwszego pracownika pracodawca odpisze z tej puli za każdy dzień urlopu po 5 godzin. Każdy dzień urlopu drugiego pracownika oznacza pomniejszenie jego puli urlopowej o 2 godziny. W praktyce pierwszy pracownik skorzysta z 11 dni wolnych od pracy (i 1 godz.), a drugi z 28 dni (56 godz. : 2 godz.), co jest następstwem obligatoryjnego zaokrąglenia iloczynu na etapie ustalania wymiaru urlopu.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu, pracuje w tygodniu przez 20 godzin (zwykle 2 dni po 6 godz. i 2 dni po 4 godz.). Jego staż urlopowy wynosi 10 lat.

Pracownikowi przysługuje 13 dni urlopu (1/2 x 26 dni = 13 dni). Ustalając pulę urlopową liczbę należnych dni urlopu mnożymy przez 8 godzin, co daje do wykorzystania 104 godziny. Urlopu należy udzielać na dni pracy danego pracownika w wymiarze godzinowym jaki przypada na dany dzień. W dniu świadczenia pracy 6-godzinnej pulę urlopową pracodawca pomniejszy o 6 godzin, a w dniu pracy 4-godzinnej o 4 godziny.


Wymiar urlopu pracownika uprawnionego do urlopu kolejnego zależy od przepracowania całego roku kalendarzowego. Jeśli pracownik podejmuje lub rozwiązuje stosunek pracy w ciągu roku, to jest u danego pracodawcy uprawniony do urlopu proporcjonalnego (art. 1551 K.p.). W przypadku gdy dotyczy to pracownika zatrudnionego na część etatu, jego urlop będzie w tej sytuacji podwójnie proporcjonalny.

  Przykład  

Pracodawca zatrudnił od 2 stycznia 2013 r. na 3/4 etatu na czas określony do 15 lipca br. pracownika, którego staż pracy kwalifikuje do niższego wymiaru urlopu. Ustalając jego pulę urlopową pracodawca nieprawidłowo przyjął jego codzienny wymiar czasu pracy wynoszący 6 godzin.

Obliczając należny urlop, całoroczny wymiar urlopu (20 dni) należy pomniejszyć proporcjonalnie do wielkości etatu (3/4 x 20 dni = 15 dni). Pracownik przepracuje w bieżącym roku u obecnego pracodawcy tylko 7 miesięcy. Zatem jego proporcjonalny do wymiaru czasu pracy urlop (15 dni) należy ustalić przyjmując za każdy przepracowany miesiąc 1/12 część urlopu: 7/12 x 15 dni = 8,75 dnia, po zaokrągleniu 9 dni. Po przeliczeniu na godziny pula urlopowa wynosi 72 godziny (9 dni x 8 godz.). Dobowy wymiar czasu pracy ma znaczenie przy udzielaniu urlopu (a nie ustalaniu puli urlopowej). Uwzględniając fakt, że pracownik świadczy pracę po 6 godzin dziennie, może skorzystać z 12 dni wolnych od pracy (72 godz. puli urlopowej : 6 godz. codziennej pracy).


Wyjaśniamy, że urlop powinien obejmować cały dzień pracy danej osoby. Pracodawca może udzielić urlopu na część dnia pracy wyjątkowo. W myśl art. 1542 § 4 K.p. udzielenie urlopu w dniu pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym części dobowego wymiaru czasu pracy jest dopuszczalne jedynie w przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop. W takim przypadku urlopu należy udzielić na część dnia roboczego, a przez resztę dnia pracownik powinien wykonywać pracę.


2) Jak wyliczyć ilość dni i godzin urlopu dla osoby zatrudnionej w podmiocie leczniczym na 1/4 etatu, która pracuje przez 3 dni w tygodniu i ma prawo do wyższego wymiaru urlopu?

Pracownikowi zatrudnionemu w podanym wymiarze czasu pracy przysługuje 7 dni urlopu. Jednak godzinowa pula urlopowa zależy od rodzaju wykonywanej pracy i normy czasu pracy jaka obowiązuje pracownika.

Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut (7,58 godz.) na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy. Natomiast czas pracy pracowników technicznych, obsługi i gospodarczych, w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Normy czasu pracy dla pracowników niewidomych zatrudnionych na stanowiskach wymagających kontaktu z pacjentami, w przyjętym okresie rozliczeniowym są niższe i wynoszą 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Odrębne, niższe normy (5 godz. na dobę i 25 godz. na tydzień) czasowo obejmują także pracowników niektórych komórek organizacyjnych np. radiologii czy radioterapii. Powołane normy czasu pracy wskazanych grup zatrudnionych określa art. 93 i 214 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.), dalej ustawy. Zakwalifikowanie pracowników (stanowisk) do konkretnych grup pracowniczych powinno wynikać z obowiązujących w podmiocie leczniczym aktów wewnątrzzakładowych.

Godzinowy wymiar urlopu wypoczynkowego dla pracowników medycznych podmiotów leczniczych ustala się mnożąc liczbę dni przysługującego im urlopu przez 7 godzin i 35 minut. W tej sytuacji ich pula urlopowa wyniesie odpowiednio 151,6 godziny (20 dni x 7,58 godz.) i 197,08 godziny (26 dni x 7,58 godz.). Natomiast udzielając urlopu na dni pracy, pulę urlopową takiego pracownika obniża się o 7 godzin i 35 minut (7,58 godz.) za każdy wykorzystany dzień urlopu, chyba że pracuje w systemie przewidującym dłuższe lub krótsze dniówki robocze.

  Przykład  

Pracownik medyczny zakładu opieki zdrowotnej zatrudniony na 1/4 etatu na czas nieokreślony jest uprawniony do urlopu w wyższym wymiarze. Jego roczna pula urlopowa wynosi 53,06 godziny (26 dni x 1/4 etatu = 6,5 dnia, a po zaokrągleniu 7 dni; 7 dni x 7,58 godz. = 53,06 godz.). Natomiast pula urlopowa pracownika administracyjnego zatrudnionego w tym samym podmiocie i w tym samym wymiarze wynosi 56 godzin (7 dni x 8 godz.).

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60