Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Sfinansowanie pracownikowi kosztów przejazdu na badania okresowe
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sfinansowanie pracownikowi kosztów przejazdu na badania okresowe

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (338) z dnia 20.01.2013

Czy zwrot pracownikowi kosztów przejazdu na badania okresowe do innej miejscowości jest świadczeniem pieniężnym ponoszonym za pracownika, a co za tym idzie przychodem ze stosunku pracy?

Pokrycie kosztów związanych z badaniami okresowymi jest obowiązkiem pracodawcy. Nie są to więc wydatki ponoszone za pracownika. A zatem nie osiąga on z tego tytułu przychodu.

Stosownie do art. 229 § 6 Kodeksu pracy, na pracodawcę nakłada się wymóg przeprowadzenia na własny koszt badań wstępnych, okresowych i kontrolnych. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

Koszty badań okresowych pracowników obciążają więc pracodawcę. Jego obowiązkiem jest pokrycie wydatków nie tylko na przeprowadzenie samych badań, ale również innych związanych z tym kosztów.

Pracownikowi skierowanemu na okresowe badania lekarskie przysługuje bowiem zwrot kosztów przejazdu na te badania, ale wyłącznie w sytuacji gdy badania przeprowadzane są w innej miejscowości. W razie przejazdu pracownika na badania lekarskie do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych (art. 229 § 3 K.p.).

W myśl art. 12 ust. 1 updof, przychodem ze stosunku pracy są m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika. Do zwrotu pracownikowi kosztów dojazdu na badania okresowe zobowiązują pracodawcę przepisy prawa pracy. Nie jest to więc świadczenie pieniężne ponoszone za pracownika. Oznacza to, że otrzymany przez pracownika zwrot kosztów dojazdu na badania okresowe nie może być uznany za przychód ze stosunku pracy.

Zwróć uwagę!

Wydatki związane ze sfinansowaniem przez pracodawcę obowiązkowych badań lekarskich pracowników nie są u nich przychodem ze stosunku pracy.

Należy zauważyć, że wysokość dokonanego zwrotu kosztów za przejazd na badania okresowe do innej miejscowości nie może być dowolna. Musi ona odpowiadać zasadom obowiązującym przy podróżach służbowych. Zakładając, że pracodawca wypłaca należności z tytułu podróży służbowej, stosując przepisy rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. nr 236, poz. 1990 ze zm.), to zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego przez pracodawcę środka transportu. W cenie należy uwzględnić przysługującą pracownikowi ulgę na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje. Na wniosek pracownika pracodawca może zezwolić na przejazd na badania samochodem osobowym albo innym pojazdem (motocyklem lub motorowerem) niebędącym własnością pracodawcy. Wówczas pracownikowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu w wysokości ustalonej jako iloczyn przejechanych kilometrów i stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej przez pracodawcę.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60