Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Składki, zasiłki, emerytury  »  Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne  »   Emerytura dla nauczyciela wygaszanego gimnazjum
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Emerytura dla nauczyciela wygaszanego gimnazjum

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (456) z dnia 10.03.2018

Nauczyciel legitymuje się 29-letnim okresem pracy nauczycielskiej. Przez ostatnie 5 lat pracował w gimnazjum. W wyniku reformy szkolnictwa od 1 września 2017 r. został przeniesiony w stan nieczynny. Obecnie otrzymał propozycję pracy w innej szkole. Czy będzie mógł w 2018 r. ubiegać się o emeryturę nauczycielską, jeżeli podejmie to zatrudnienie?

Wejście w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), dalej ustawy oświatowej, stworzyło dodatkową możliwość przejścia na emeryturę dla nauczycieli wygaszanych gimnazjów, którzy muszą odejść z pracy w ramach zmian organizacyjnych. Nauczyciele gimnazjów mogą przejść na emeryturę nauczycielską, jeśli:

 • na dzień 31 grudnia 2008 r. udowodnili co najmniej 30 lat zatrudnienia, w tym co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej,
   
 • rozwiązali stosunek pracy albo rozwiążą w roku szkolnym 2017/2018 lub 2018/2019,
   
 • przyczyną likwidacji ich stanowiska są zmiany organizacyjne, które powodują wygaszenie kształcenia w gimnazjach.

Prawo do emerytury nauczycielskiej przysługuje po rozwiązaniu wszystkich stosunków pracy. Za rozwiązanie stosunku pracy przez nauczyciela uważa się wygaśnięcie umowy o pracę na wniosek przez niego zgłoszony. Nie ma przeszkód do tego, aby za takie uznać również rozwiązanie stosunku pracy lub wygaśnięcie stosunku pracy w okolicznościach określonych w art. 225 ust. 1, 6, 7 i 10 oraz art. 226 ust. 1 ustawy oświatowej.

Prawo do emerytury nauczycielskiej uzyska również nauczyciel, z którym dyrektor szkoły rozwiąże stosunek pracy lub wygaśnie on do 31 sierpnia 2018 r. z przyczyn niedotyczących nauczyciela, tj. szkoła zostanie całkowicie lub częściowo zlikwidowana albo nastąpią zmiany organizacyjne powodujące ograniczenie oddziałów szkolnych bądź zmianę planu nauczania uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy.

W art. 225 ust. 7 ustawy oświatowej zostało określone, kiedy następuje wygaśnięcie stosunku pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny. Zgodnie z tym przepisem, stosunek pracy nauczyciela przeniesionego w stan nieczynny wygasa:

 • z upływem sześciomiesięcznego okresu pozostawania w stanie nieczynnym,
   
 • z dniem podjęcia zatrudnienia w innej szkole.

W sytuacji, gdy nauczyciel przeniesiony w stan nieczynny podejmie zatrudnienie w innej szkole, to jego stosunek pracy z macierzystą szkołą ulega wygaśnięciu.

Wygaśnięcie stosunku pracy z powodu podjęcia innego zatrudnienia w czasie trwania stanu nieczynnego nie uprawnia do emerytury nauczycielskiej.

Oznacza to, że wygaśnięcie stosunku pracy nie mieści się w katalogu sposobów rozwiązania stosunków pracy uprawniających do przyznania prawa do emerytury nauczycielskiej. Zatem pozostanie w stanie nieczynnym i nie podejmowanie zatrudnienia może okazać się korzystniejszą opcją. Analizując jednak przypadek nauczyciela z pytania, należy zwrócić uwagę na fakt, że mimo niepodjęcia zatrudnienia i pozostania w stanie nieczynnym prawdopodobnie nie będzie spełniał warunku dotyczącego stażu pracy.

Emerytury, renty, świadczenia przedemerytalne - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60