Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Regulamin Portalu Podatkowo-Księgowego Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.
Regulamin Portalu Podatkowo-Księgowego Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.
Regulamin
w formacie PDF
pobierz
PDF

Regulamin Portalu Podatkowo-Księgowego Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o.

§ 1. Określenia regulaminowe

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Usługodawca:

  Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.
  66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8
  tel. 95 720 85 40, faks 95720 85 60, infolinia: 800 162 732
  gofin.pl, e-mail: rwe@gofin.pl
  NIP: 599-26-85-818
  Kapitał zakładowy: 10.000.000 zł
  KRS 52107 (Zielona Góra).

 2. Portal P-K - baza danych składająca się z pojedynczych i kompleksowych opracowań redakcyjnych, grafik, wzorów druków, przepisów, kalkulatorów, terminarzy, komentarzy użytkowników oraz banerów reklamowych i  innych form marketingowych, tworząca serwis internetowy poświęcony tematyce podatkowo-księgowej oraz prawa pracy, dostępny jako Portal Podatkowo-Księgowy, pod adresem gofin.pl.
 3. Sklep internetowy - serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.gofin.pl umożliwiający składanie elektronicznych zamówień na dostawę towaru zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego sklep.gofin.pl.
 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z materiałów stanowiących zawartość Portalu P-K lub z innych usług związanych z Portalem P-K (komentarze, forum, wiadomości e-mailowe, cykliczne newslettery, itp.) lub sklepu internetowego.
 5. Rejestracja - proces polegający na udostępnieniu usługodawcy podstawowych danych użytkownika (np. umownej nazwy użytkownika, adresu e-mail, hasła, itp.), jako danych niezbędnych do realizacji usługi udostępnionej w ramach Portalu P-K.
 6. Logowanie - czynność polegająca na wprowadzeniu danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację użytkownika.
 7. Dane identyfikacyjne - login (adres e-mail lub nazwa użytkownika) i hasło. Hasło jednorazowe nadawane jest przez Usługodawcę po zakupie abonamentu. Hasło własne ustalane jest indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania KONTA Gofin lub pierwszego logowania hasłem jednorazowym.
 8. Obszar funkcjonalny KONTA Gofin - stanowi dodatkową funkcjonalność dostępną po zalogowaniu się do Portalu P-K i\lub sklepu internetowego przy użyciu KONTA Gofin.
 9. KONTO Gofin - obszar funkcjonalny udostępniany użytkownikowi zgodnie z niniejszym Regulaminem, po zalogowaniu do Portalu P-K lub sklepu internetowego przy użyciu danych identyfikacyjnych.
 10. Pliki cookies - tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika przez przeglądarkę internetową podczas użytkowania Portalu P-K, wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania lub usprawnienia korzystania z Portalu P-K.

§ 2. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu P-K oraz prawa i obowiązki użytkownika i usługodawcy.
 2. Korzystając z Portalu P-K użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminami wymaganymi dla danego serwisu lub usługi.

§ 3. KONTO Gofin

 1. Każdy użytkownik może założyć indywidualne KONTO Gofin.
 2. Założenie KONTA Gofin jest bezpłatne.
 3. Założenie KONTA Gofin jest wymagane w przypadku:
  1. wykupienia abonamentu do płatnych Serwisów Gofinu,
  2. korzystania z serwisów Gofinu w ramach wykupionej prenumeraty,
  3. składania zamówienia internetowego w sklep.gofin.pl (z wyłączeniem wybranych produktów),
  4. korzystania z obszaru funkcjonalnego KONTA Gofin.
 4. Do założenia KONTA Gofin wymagany jest adres e-mail, który może służyć jako login do KONTA Gofin.
 5. Na ten sam adres e-mail można założyć nie więcej niż jedno KONTO Gofin.
 6. Użytkownik musi posiadać dostęp do skrzynki pocztowej wskazanego jako login adresu e-mail, ponieważ dokończenie procedury zakładania KONTA Gofin wymaga odebrania wiadomości mailowej.
 7. Zakładając KONTO Gofin Użytkownik ustala własne indywidualne hasło. Hasło musi składać się z minimum 8 znaków i zawierać co najmniej jedną wielką i małą literę oraz cyfrę.
 8. Dane identyfikacyjne muszą być objęte ochroną przez użytkownika i zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.
 9. Zmiana hasła przez użytkownika jest konieczna w przypadku pierwszego logowania hasłami jednorazowymi lub gdy zachodzi obawa o wykorzystanie hasła przez osoby nieuprawnione.
 10. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż dane identyfikacyjne użytkownika znalazły się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie usługodawcę. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez użytkownika danych identyfikacyjnych.
 11. Użytkownik po założeniu KONTA Gofin może w dowolnym momencie zalogować się i dokonać zmian danych identyfikacyjnych.
 12. Założenie KONTA Gofin pozwala na korzystanie z zasobów w ramach zakupionego abonamentu, sklepu internetowego oraz innych usług udostępnionych przez Usługodawcę.
 13. Założenie KONTA Gofin, jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną na warunkach niniejszego Regulaminu. Po wpisaniu danych identyfikacyjnych użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, którego akceptacja jest warunkiem założenia KONTA Gofin.
 14. Zakładając KONTO Gofin, użytkownik wypełnia dedykowany do tego celu formularz dostępny pod adresem logowanie.gofin.pl/zakladanie-konta.
 15. Założenie KONTA Gofin, jest potwierdzane wiadomością wysyłaną na adres e-mail, podany na etapie zakładania konta.
 16. Wypełniając formularz zakładania KONTA Gofin, użytkownik oświadcza, że podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym, nie naruszają praw osób trzecich oraz, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie ujętym w niniejszym regulaminie.
 17. Użytkownik zakładając KONTO Gofin, wyraża zgodę na otrzymywanie niezbędnej korespondencji, informacji i potwierdzeń na podany adres e-mail związanej z zakończeniem procedury zakładania oraz wysyłania stosownych powiadomień z zakresu funkcjonowania KONTA Gofin. Korespondencja nie będzie zawierała informacji handlowych niezwiązanych z przedmiotem zawartej umowy sprzedaży, o ile wcześniej użytkownik podanego adresu e-mail takiej zgody nie wyraził.
 18. W celu zadeklarowania chęci usunięcia KONTA Gofin przez Użytkownika, należy zalogować się do KONTA Gofin i skorzystać z formularza kontaktowego dostępnego pod adresem logowanie.gofin.pl/formularz-kontaktowy/usun-konto.

§ 4. Zasady korzystania z Portalu P-K

 1. Portal P-K dostępny jest przez cały rok 24 godziny na dobę w postaci stron internetowych.
 2. Możliwość korzystania z zawartości Portalu P-K ma każdy użytkownik internetu zainteresowany tą usługą.
 3. Portal P-K zawiera treści odpłatne zależne od posiadanej prenumeraty wydawnictw usługodawcy oraz treści bezpłatne nieuzależnione od prenumeraty.
 4. Wybrane serwisy i usługi usługodawcy dostępne w ramach Portalu P-K mogą posiadać dodatkowy wymóg zakładania KONTA użytkownika oraz akceptacji regulaminu danego serwisu lub usługi. W takich przypadkach użytkownik otrzyma odpowiednią informację.

§ 5. Wymagania techniczne

 1. Usługodawca zapewnia prawidłowe funkcjonowanie Portalu P-K po spełnieniu przez użytkownika następujących wymagań:
  • zestaw komputerowy z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows,
  • minimalna rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 px,
  • podłączenie do sieci internet,
  • przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript,
  • przeglądarka internetowa z zainstalowaną wtyczką Flash Player,
  • przeglądarka internetowa:
   • Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej,
   • Opera w wersji 38 lub wyższej,
   • Firefox w wersji 47 lub wyższej,
   • Chrome w wersji 52 lub wyższej,
   • Edge w wersji 20 lub wyższej,
   z włączoną obsługą plików cookie (ciasteczka) dla wszystkich domen internetowych*.

   *Każda przeglądarka internetowa umożliwia użytkownikom konfigurację ustawień odpowiedzialnych za zarządzanie plikami cookies. Szczegóły na temat konfiguracji ustawień przeglądarki można znaleźć w pomocy przeglądarki internetowej, używanej do przeglądania zawartości zasobów lub na stronie internetowej producenta przeglądarki.

 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw technicznych w celu wykonania prac modernizacyjnych lub przeglądów konserwacyjnych urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie informacji zawartych w Portalu P-K, trwających nie dłużej niż 1% czasu całkowitej liczby godzin w danym miesiącu.

§ 6. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Majątkowe prawa autorskie do treści publikowanych w Portalu P-K należą do usługodawcy. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666, z późn. zm.).
 2. Korzystanie z treści publikowanych w Portalu P-K nie oznacza nabycia przez użytkownika jakichkolwiek praw autorskich. Użytkownik może korzystać z tych treści jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez pisemnej zgody usługodawcy jest zabronione.

§ 7. Audiowizualne usługi medialne na żądanie

 1. Usługodawca w ramach Portalu P-K udostępnia audiowizualne usługi medialne na żądanie w postaci "Wideopomocników Ekspertów Gofinu".
 2. Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Na zasadzie art. 18 ust. 2 i 3 w związku z art. 18 ust. 5 oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219) usługodawca informuje, że do realizacji usługi udostępniania treści Portalu P-K niezbędne jest przetwarzanie danych eksploatacyjnych obejmujących adres IP urządzenia lub sieci użytkownika.
 2. Wszystkie dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 3. Portal P-K wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies są to tymczasowe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika podczas użytkowania Portalu P-K. Pliki cookies zawierają najczęściej nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas "życia", tj. czas przechowywania ich na urządzeniu użytkownika oraz unikalny, losowo generowany numer. Mogą także zawierać inne informacje potrzebne do zrealizowania określonej usługi, świadczonej drogą elektroniczną. Pliki cookies zamieszczane są również przez podmioty współpracujące z usługodawcą, świadczące usługi reklamowe i analityczne. Portal P-K zamieszcza na urządzeniu użytkownika pliki cookies, tylko w przypadku, gdy przeglądarka z której korzysta użytkownik umożliwia takie działania. Zgoda na zapisywanie plików cookies wyrażona przez użytkownika końcowego w ustawieniach przeglądarki internetowej, za pomocą której użytkownik korzysta z Portalu P-K jest równoznaczna ze zgodą na zapisywanie tych plików przez Portal P-K zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 z późn. zm.).
 4. Portal P-K korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. ("Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji Portalu P-K może okazać się niemożliwe. Korzystając z Portalu P-K użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.
 5. Zasoby określone w §1 pkt 2 uczestniczą w badaniu Gemius poprzez umieszczenie fragmentu kodu w materiałach tj: kod witryny, materiałach video i kampaniach reklamowych. Kod Gemius umieszczany w ww. materiałach (tzw skrypt) działa w oparciu o technologię cookies („ciasteczka”) oraz inne technologie. Gemius wykorzystuje swoje badania do pomiaru i analizy sposobu, w jaki użytkownicy Internetu korzystają z treści Wydawców (witryn, aplikacji). Gemius nie identyfikuje i nie zmierza do identyfikacji pojedynczych użytkowników Internetu, którzy mieli styczność z materiałami określonego typu. Skrypty GEMIUS mogą zbierać informacje na temat wyświetlonych treści (np. konkretnej kampanii reklamowej), miejsc wyświetlania treści (np. na jakich stronach lub w jakich aplikacjach był wyświetlony materiał), a także mogą gromadzić ogólne dane o urządzeniach, na których treści zostały wyświetlone (np. tablet lub smartphone, identyfikator, adres IP, system operacyjny itp.). Podczas wizyty na stronach należących do naszych klientów, wyświetlamy także ankiety użytkownikom Internetu. Ankiety te wymagają podania dodatkowych informacji np. społeczno-demograficznych. Uczestnictwo w ankietach jest zawsze dobrowolne i użytkownicy mogą wybrać czy chcą przekazać dane. Strony trzecie mogą otrzymać od Gemius dane jeśli ich ujawnienia wymaga prawo lub jeśli jest to niezbędne lub pożądane w celu wykonania lub ochrony naszych praw lub w celu podjęcia działań związanych z potencjalnymi nielegalnymi działaniami. Dane przechowywane są tak długo, jak są one potrzebne do celów badań i analiz oraz zgodnie z obowiązującym prawem. Jeśli badanie, do celów którego użyto danych, dobiegnie końca, dane osobowe będą usunięte i poddane anonimizacji.

§ 9. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Portalu P-K spowodowane:
  • działaniem sił wyższych,
  • awarią powstałą z winy użytkownika lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym użytkownika,
  • jakością łącza (połączenia) użytkownika z siecią Internet,
  • awariami urządzeń dostawców internetu użytkownika.
 2. Treści publikowane w Portalu P-K nie stanowią opinii prawnych, urzędowej interpretacji przepisów ani innego oficjalnego stanowiska organów państwowych i nie mogą zastępować materiałów urzędowych, których treść określają obowiązujące przepisy prawa.

§ 10. Procedura reklamacyjna

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Portalu P-K należy zgłaszać w terminie 14 dni od stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości.
 2. Zgłoszenia reklamacji można dokonać:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy: prenumerata@gofin.pl,
  2. pod numerem telefonu 95 720 85 40, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 15:00.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: treść reklamacji oraz adres kontaktowy, na który ma zostać wysłana informacja zwrotna.
 4. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie informacji zwrotnych wynosi 7 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną, faksem, lub telefonicznie, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

§ 11. Postanowienia końcowe

Regulamin Portalu P-K dostępny jest pod adresem gofin.pl/regulamin.
Regulamin
w formacie PDF
pobierz
PDF
 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60