Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Księgi rachunkowe  »   Program komputerowy wytworzony przez pracowników
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Program komputerowy wytworzony przez pracowników

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 9 (980) z dnia 20.03.2018

Pracownicy tworzą na potrzeby jednostki program komputerowy, którego wartość początkowa znacznie przekroczy 10.000 zł. Jak należy sklasyfikować taki program na moment wprowadzenia do ewidencji? Jaką stawkę należy przyjąć do jego amortyzacji?

Program komputerowy wytworzony we własnym zakresie przez pracowników jednostki nie stanowi wartości niematerialnej i prawnej. W związku z tym, wydatki poniesione na jego wytworzenie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia. Takiej klasyfikacji nie zmienia fakt, że program komputerowy będzie używany na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej oraz jego wartość przekracza 10.000 zł.

Jak wynika z art. 22b ust. 1 pkt 4-5 ustawy o PDOF oraz art. 16b ust. 1 pkt 4-5 ustawy o PDOP, amortyzacji podlegają tylko te programy komputerowe, które zostały przez podatnika nabyte od innego podmiotu. W konsekwencji wydatki, bez względu na ich wysokość, poniesione na wytworzenie programu komputerowego we własnym zakresie, podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, w interpretacji indywidualnej z 8 maja 2013 r., nr ILPB4/423-39/13-2/ŁM, rozpatrując sposób rozliczenia kosztów w firmie opracowującej we własnym zakresie program komputerowy, stwierdził m.in.:

"(...) jednym z kluczowych warunków powodujących, że dane prawo jest wartością niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest jego nabycie przez podatnika.

W związku z tym, skoro w przedmiocie niniejszej sprawy mamy do czynienia z wytworzeniem przez Wnioskodawcę programu komputerowego, to nie można uznać praw do wytworzonego programu komputerowego za wartość niematerialną i prawną w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

(...) koszty poniesione w związku z tworzeniem we własnym zakresie programu komputerowego powinny być potrącane w tym roku, w którym zostały poniesione. Przez poniesienie kosztu rozumie się:

  • dla zakupu prac programistycznych i usług testowania - dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury, zgodnie z art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
     
  • dla wynagrodzeń programistów pracujących przy tworzeniu programu komputerowego - miesiąc, którego wynagrodzenia dotyczą, pod warunkiem że zostały wypłacone w terminie wynikającym z umowy o pracę (tj. do 10 dnia miesiąca następnego),
     
  • dla składek finansowanych przez płatnika, tj. Wnioskodawcę - dzień, na który opłacono składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych."

Podobnie będzie dla celów bilansowych. Prawa majątkowe do wytworzonego przez pracownika programu komputerowego nie spełniają bowiem podstawowego warunku zaliczenia go do wartości niematerialnych i prawnych. Nie zostały one nabyte, tylko wytworzone we własnym zakresie. Jak wynika bowiem z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości, jednym z warunków zaliczenia prawa do korzystania z programu komputerowego do wartości niematerialnych i prawnych jest jego nabycie (zakup).

W efekcie wydatki poniesione na wytworzenie programu komputerowego przeznaczonego na potrzeby jednostki, takie jak wartość zużytych materiałów, koszty wynagrodzeń pracowników, składki ZUS od tych wynagrodzeń, obciążają koszty bieżącej działalności operacyjnej jednostki. W księgach rachunkowych mogą one zostać ujęte zapisem:

      - Wn konto 40 "Koszty według rodzajów" lub odpowiednie konto zespołu 5,
      - Ma konta zespołu 1, 2 lub 3.

Księgi rachunkowe - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60