Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 7 (463) z dnia 1.04.2018

Jak księgować podatek od nieruchomości w samorządowym zakładzie budżetowym? Czy można co miesiąc księgować ratę podatku w koszty, bez ujmowania podatku za cały rok na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów?

Przy ewidencji księgowej podatku od nieruchomości należy kierować się obowiązującą w rachunkowości zasadą memoriału (zdefiniowaną w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości) oraz zasadą współmierności (określoną w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości). Według zasady memoriału w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. Zatem podatek od nieruchomości za 2018 r. powinien obciążyć koszty operacyjne w 2018 r. Z kolei zasada współmierności wskazuje, iż do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Konsekwencją stosowania zasady współmierności jest obowiązek dokonywania czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów w odniesieniu do kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych jednostki, wynikający z art. 39 ustawy o rachunkowości.

Jeśli więc w samorządowym zakładzie budżetowym kwota podatku od nieruchomości wpływa znacząco na wynik finansowy bieżącego okresu, to wskazane jest rozliczać ją w czasie za pośrednictwem konta 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" i odpisywać w koszty danego okresu (miesiąca) 1/12 część tego podatku.

Ewidencja podatku od nieruchomości rozliczanego w czasie w księgach samorządowego
zakładu budżetowego stosującego konta zespołu 4 i 5

1. Kwota podatku od nieruchomości należnego za cały rok:
      - Wn konto 403 "Podatki i opłaty",
      - Ma konto 225 "Rozrachunki z budżetami".
2. Przeniesienie kosztów do rozliczenia w czasie:
      - Wn konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów",
      - Ma konto 490 "Rozliczenie kosztów".
3. Kwota podatku od nieruchomości przypadająca na bieżący miesiąc:
      - Wn konto zespołu 5,
      - Ma konto 640 "Rozliczenia międzyokresowe kosztów".
4. Zapłata podatku od nieruchomości:
      - Wn konto 225 "Rozrachunki z budżetami",
      - Ma konto 131 "Rachunek bieżący samorządowych zakładów budżetowych".

W sytuacji natomiast, gdy kwota należnego za rok obrotowy podatku od nieruchomości w ocenie jednostki nie jest istotna, to znaczy nie ma istotnie ujemnego wpływu na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, to jednostka może odnieść całą kwotę tego podatku jednorazowo w ciężar kosztów działalności operacyjnej w momencie zapłaty, zapisem: Wn konto 403 lub konto zespołu 5, Ma konto 225. Decyzję o sposobie ujęcia podatku od nieruchomości w księgach rachunkowych podejmuje kierownik tej jednostki. Przyjęty do stosowania sposób ewidencji podatku od nieruchomości opisuje się w polityce (zasadach) rachunkowości jednostki.

Rozwiązanie ewidencyjne, o którym mowa w pytaniu, również będzie - naszym zdaniem - prawidłowe, jeżeli taką zasadę przyjmie zakład w swojej polityce rachunkowości. W samorządowym zakładzie budżetowym ewidencja księgowa podatku od nieruchomości płatnego w miesięcznych ratach, z pominięciem konta 640, polega na księgowaniu kwoty podatku przypadającej na dany miesiąc, zapisem: Wn konto 403 lub konto zespołu 5, Ma konto 225. Jednocześnie ewidencji podlegać będzie wpłata tego podatku, zapisem: Wn konto 225, Ma konto 131.

Przykład

I. Założenia:

Samorządowy zakład budżetowy zobowiązany jest do zapłaty podatku od nieruchomości za 2018 r. w łącznej wysokości: 13.200 zł. Ratę podatku za styczeń 2018 r. w kwocie: 1.100 zł (tj. 13.200 zł : 12 m-cy) opłacono przelewem na rachunek organu podatkowego. Zgodnie z polityką rachunkowości, zakład budżetowy rozlicza koszty na kontach zespołu 4, a płatny w miesięcznych ratach podatek od nieruchomości księguje w koszty z pominięciem konta 640, tzn. odnosząc w ciężar konta 403 kwotę podatku przypadającą na dany miesiąc.

II. Dekretacja:

Opis operacji Kwota Konto
Wn Ma
1. PK - podatek od nieruchomości za styczeń 2018 r. 1.100 zł 403 225
2. WB - zapłata podatku za styczeń 2018 r. 1.100 zł 225 131

III. Księgowania:

Podatek od nieruchomości w księgach rachunkowych zakładu budżetowego

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60