Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Rachunkowość  »  Rachunkowość budżetowa  »   Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Finansowanie zakupu niskocennych środków trwałych z dotacji celowej na inwestycję w instytucji kultury

Zeszyty Metodyczne Rachunkowości nr 5 (461) z dnia 1.03.2018

Czy z dotacji celowej na inwestycję instytucja kultury może sfinansować zakup niskocennych środków trwałych (wyposażenia, którego nie można potraktować jako jeden zbiorczy obiekt inwentarzowy) odpisywanych w momencie nabycia w koszty zużycia materiałów?

Na podstawie regulacji określonych w art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.), podmiot tworzący instytucję kultury (zwany organizatorem) przekazuje instytucji kultury środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,
   
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
   
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Przez inwestycje należy przy tym rozumieć obszar działań, który ustawa o rachunkowości określa jako środki trwałe, środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne.

Środki pieniężne otrzymane w ramach dotacji celowej na finansowanie inwestycji mogą być przeznaczone na sfinansowanie zakupu składników majątku ujętych w ewidencji środków trwałych. Z tej formy dotacji mogą być zatem finansowane niskocenne środki trwałe amortyzowane na zasadach ogólnych (w tym traktowane jako zbiorczy obiekt inwentarzowy) oraz umorzone jednorazowo - są one bowiem wprowadzane do ewidencji środków trwałych. Z dotacji na finansowanie inwestycji nie powinny być natomiast finansowane niskocenne środki trwałe odpisywane w momencie nabycia w koszty zużycia materiałów. W naszej opinii, zakup takich składników majątku wskazane jest sfinansować środkami pochodzącymi z dotacji podmiotowej.

Przypominamy, iż zasady ewidencji i amortyzacji niskocennych środków trwałych, tzn. nieprzekraczających ustalonej przez jednostkę wartości, powinny zostać określone w polityce rachunkowości danej jednostki. Jednostka może postanowić, iż analogicznie jak inne środki trwałe będą one wprowadzane do ewidencji środków trwałych i amortyzowane na zasadach ogólnych określonych w art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Jednostka ma także możliwość - wynikającą z art. 32 ust. 6 ww. ustawy - ustalania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w sposób uproszczony, przez dokonywanie zbiorczych odpisów dla grup środków zbliżonych rodzajem i przeznaczeniem lub jednorazowo odpisując wartość tego rodzaju środków trwałych.

Uproszczony sposób ustalania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych o niskiej jednostkowej wartości może zatem polegać na:

 • dokonaniu jednorazowego odpisu wartości początkowej środka trwałego w koszty okresu, w momencie przyjęcia go do używania, lub
   
 • grupowaniu środków trwałych podobnych ze względu na rodzaj lub przeznaczenie i dokonywaniu - na zasadach ogólnych, tzn. drogą systematycznego, planowego rozłożenia ich wartości na ustalony okres amortyzacji - zbiorczych odpisów amortyzacyjnych od wyodrębnionej grupy środków trwałych (obiektem inwentarzowym jest wówczas grupa składników majątkowych); nie można od ich łącznej wartości dokonać zbiorczego jednorazowego odpisu amortyzacyjnego.

Co istotne, w obydwu powyższych przypadkach środki trwałe ewidencjonowane są na koncie 01 "Środki trwałe", a ich jednorazowe umorzenie obciąża konto 40-0 "Amortyzacja".

Jednostka może ponadto - na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy o rachunkowości - skorzystać z uproszczenia polegającego na tym, że składniki majątku posiadające cechy środków trwałych, ale nieprzekraczające określonej wartości początkowej, traktowane są jak materiały. Składniki te nie są wówczas ujmowane w ewidencji środków trwałych, tylko odnoszone bezpośrednio w koszty działalności operacyjnej w miesiącu oddania ich do używania, zapisem:

      - Wn konto 40-1 "Zużycie materiałów i energii" lub konto zespołu 5,
      - Ma konto 30 "Rozliczenie zakupu".

Naszym zdaniem, nabycie niskocennych składników majątku rzeczowego (wyposażenia), spełniających warunki dla uznania ich za środki trwałe, ale ze względu na niską wartość jednostkową odnoszonych w momencie przyjęcia do używania w koszty zużycia materiałów, wskazane jest sfinansować środkami otrzymanymi w ramach dotacji podmiotowej.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Rachunkowość budżetowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60