Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Czas pracy i urlopy  »   Wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2016 r.
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wysokość odpisu na ZFŚS i świadczenie urlopowe w 2016 r.

Gazeta Podatkowa nr 8 (1258) z dnia 28.01.2016
Ewa Madejek

Kolejny już rok odpisy na ZFŚS pozostają w niezmienionych wysokościach. Pociąga to za sobą także pozostawienie na dotychczasowym poziomie wysokości świadczenia urlopowego. Również odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli nie został podwyższony. Powyższe kwestie wynikają ze znowelizowanej ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Odpis na ZFŚS

Wysokość odpisu na ZFŚS w 2016 r. ustala się w oparciu o przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Tak stanowi art. 5e ustawy o ZFŚS dodany na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2199). Wynagrodzenie to wynosi 2.917,14 zł (Mon. Pol. z 2011 r. nr 15, poz. 156). Na podstawie wskazanego wynagrodzenia pracodawcy tworzący Fundusz naliczają odpisy obowiązkowe i fakultatywne. Wysokości odpisów obligatoryjnych różnią się ze względu na warunki, w jakich dany pracownik wykonuje pracę. Natomiast w przypadku pracowników młodocianych wysokość odpisu zależy od roku nauki.

Wysokości odpisów podstawowych i dobrowolnych na Fundusz w 2016 r. przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1
Wysokości odpisu na ZFŚS w 2016 r.
Odpis obligatoryjny
na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy 37,50% 1.093,93 zł
na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych 50,00% 1.458,57 zł
na jednego pracownika młodocianego:     
   - I rok nauki 5,00% 145,86 zł
   - II rok nauki 6,00% 175,03 zł
   - III rok nauki 7,00% 204,20 zł
Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)
na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności 6,25% 182,32 zł
na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę 6,25% 182,32 zł
na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego
(dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu)
7,5% 218,79 zł

Świadczenie urlopowe

Pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, z wyjątkiem jednostek sfery budżetowej, mogą tworzyć Fundusz lub mogą wypłacać świadczenie urlopowe. Stanowi tak art. 3 ust. 3 ustawy o ZFŚS. Przy czym art. 3 ust. 4 powołanej ustawy określa maksymalną wysokość świadczenia urlopowego odpowiadającego wysokości odpisu podstawowego odpowiedniego do rodzaju zatrudnienia pracownika. Jednocześnie przewiduje on, że wysokość świadczenia dla pracowników zatrudnionych w normalnych warunkach oraz wykonujących prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze - w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych - ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy takich pracowników. W konsekwencji regulacja ta pozwala więc pracodawcy na ustalenie wysokości świadczenia urlopowego na poziomie niższym niż odpis podstawowy właściwy dla danego rodzaju zatrudnienia.

W tabeli nr 2 zostały przedstawione wysokości świadczenia urlopowego w 2016 r. odpowiadającego wysokości odpisu podstawowego na Fundusz.

Tabela nr 2
Wysokość świadczenia urlopowego w 2016 r. przy założeniu,
że odpowiada ono wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS

Dla pracownika zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach

na pełny etat

1.093,93 zł

na 1/2 etatu

546,97 zł

na 1/4 etatu

273,48 zł

na 3/4 etatu

820,45 zł

Dla pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach
lub prace o szczególnym charakterze

na pełny etat

1.458,57 zł

na 1/2 etatu

729,29 zł

na 1/4 etatu

364,64 zł

na 3/4 etatu

1.093,93 zł

Dla pracownika młodocianego w zależności od roku nauki

w I roku nauki

145,86 zł

w II roku nauki

175,03 zł

w III roku nauki

204,20 zł

Odpis dla nauczycieli

Odpis na Fundusz dla nauczycieli ustala się jako iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej. W 2016 r. do ustalania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową obowiązującą w dniu 1 stycznia 2012 r., czyli kwotę 2.618,10 zł. Tak wynika z art. 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016.

Zatem w 2016 r. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 2.879,91 zł, tj. 2.618,10 zł × 110%.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 111 ze zm.)

Czas pracy i urlopy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60