Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wynagrodzenie przestojowe przy akordzie
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie przestojowe przy akordzie

Gazeta Podatkowa nr 58 (1412) z dnia 20.07.2017
Agata Barczewska

Wynagradzamy pracownika akordowo. W dniu 12 lipca br. nastąpiła przerwa w pracy spowodowana awarią urządzenia. Pracownik nie pracował z tego powodu przez 6 godzin (na ten czas nie powierzyliśmy mu wykonywania innej pracy). Jak obliczyć wynagrodzenie za przestój? Nadmieniam, że poza stawką akordową pracownik nie otrzymuje innych składników wynagrodzenia.

Pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej świadczenia, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - 60% wynagrodzenia. Przez osobiste zaszeregowanie należy rozumieć wynagrodzenie zasadnicze, określone w umowie o pracę godzinowo lub miesięcznie (patrz uchwała SN z dnia 3 kwietnia 2007 r., sygn. akt II PZP 4/07).

W celu obliczenia stawki wynagrodzenia przestojowego za godzinę, jeżeli pracownik jest wynagradzany miesięcznie stałą kwotą, należy tę kwotę podzielić przez liczbę godzin pracy w miesiącu, w którym wystąpił przestój. Jeżeli wynagrodzenie zasadnicze jest ustalone jako stawka godzinowa, to aby obliczyć wynagrodzenie przestojowe, wystarczy pomnożyć tę stawkę przez liczbę godzin niewykonywania pracy z uwagi na przestój.

W sytuacji gdy w wynagrodzeniu pracownika nie wyodrębniono stawki godzinowej lub miesięcznej (tak jak przy akordowym systemie wynagradzania), wynagrodzenie przestojowe przysługuje w wysokości 60% wynagrodzenia, liczonego według zasad obowiązujących dla ustalenia wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. Wynika to z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). W celu wyliczenia wynagrodzenia przestojowego w omawianej sytuacji należy ustalić:

  • podstawę wynagrodzenia, uwzględniając w niej składniki zmienne w łącznej wysokości wypłaconej w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc wystąpienia przestoju, a jeśli są między nimi znaczne wahania - w okresie 12 miesięcy,
     
  • 60% podstawy wynagrodzenia,
     
  • stawkę za godzinę przestoju, dzieląc 60% podstawy wynagrodzenia przez liczbę godzin przepracowanych w okresie, z którego została ona przyjęta,
     
  • pełne wynagrodzenie przestojowe, mnożąc stawkę za godzinę przestoju przez liczbę godzin, w których przestój wystąpił (przykład).

Należy zaznaczyć, że wynagrodzenie przestojowe ze składników zmiennych, podobnie jak ustalone godzinowo lub miesięcznie, nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie to przysługuje tylko za przestój niezawiniony przez pracownika. 

Przykład

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie akordowe. W lipcu 2017 r. z powodu awarii urządzenia przez 6 godzin nie świadczył pracy. W celu obliczenia wynagrodzenia przestojowego pracodawca uwzględnił wynagrodzenie pracownika wypłacone w okresie 3 miesięcy poprzedzających przestój, tj. w kwietniu 2017 r. - 3.748 zł, w maju 2017 r. - 3.900 zł, w czerwcu 2017 r. - 4.256 zł. W tym okresie pracownik pracował łącznie 488 godzin (152 godz. + 168 godz. + 168 godz.). Kwota wynagrodzenia przestojowego wyniosła 87,84 zł, zgodnie z wyliczeniem:

- podstawa wynagrodzenia: 3.748 zł + 3.900 zł + 4.256 zł = 11.904 zł,
  60% podstawy: 11.904 zł × 60% = 7.142,40 zł,
- stawka za godzinę przestoju: 7.142,40 zł : 488 godz. = 14,64 zł,
  wynagrodzenie przestojowe: 14,64 zł × 6 godz. = 87,84 zł

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60