Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem oczekującym na rentę

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018

Pracownik zatrudniony od kilku lat jest długotrwale niezdolny do pracy. Po wykorzystaniu okresu zasiłkowego wystąpił do ZUS z wnioskiem o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy. Czy firma może z nim rozwiązać umowę bez wypowiedzenia z powodu niezdolności do pracy?

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z tym pracownikiem na podstawie art. 53 K.p. Jest to jednak ryzykowne, gdyż może okazać się, że pracownik pomimo ubiegania się o rentę otrzyma z ZUS świadczenie rehabilitacyjne.

Pracodawca może rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia, w przypadku gdy jest on nieobecny w pracy z powodu choroby trwającej przez okres wskazany w art. 53 § 1 K.p., czyli dłuższy niż:

  • 3 miesiące, gdy był zatrudniony u tego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy,
     
  • łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące, gdy pracownik był zatrudniony u tego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy lub jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres pobierania zasiłku chorobowego określa ustawa zasiłkowa. Zgodnie z art. 8 powołanego aktu, świadczenie to przysługuje przez okres trwania niezdolności do pracy z powodu choroby lub niemożności wykonywania pracy z przyczyn określonych w art. 6 ust. 2 ustawy zasiłkowej, nie dłużej niż przez 182 dni, a jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą lub występuje w trakcie ciąży - nie dłużej niż przez 270 dni. Do okresu zasiłkowego wlicza się okresy poprzedniej niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą chorobą, o ile przerwa pomiędzy ustaniem poprzedniej a powstaniem ponownej niezdolności do pracy nie przekraczała 60 dni. Jeśli okres zasiłkowy zakończył się, a pracownik nie otrzymał świadczenia rehabilitacyjnego, to należy uznać, że nie korzysta już z ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę.

Ważne: Prawo pracodawcy do rozwiązania z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia ze względu na jego długotrwałą niezdolność do pracy z powodu choroby powstaje po upływie okresów ochronnych.

W sytuacji opisanej w pytaniu trudno jednoznacznie określić czy pracownik nadal korzysta z tej ochrony. Nie daje do tego podstaw sama okoliczność, iż aktualnie stara się o uzyskanie renty z tytułu niezdolności do pracy, a nie o świadczenie rehabilitacyjne. Należy bowiem zauważyć, że według § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie orzekania o niezdolności do pracy (Dz. U. nr 273, poz. 2711 ze zm.), lekarz orzecznik może orzec o okolicznościach uzasadniających przyznanie świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli osoba ubiegająca się o rentę z tytułu niezdolności do pracy spełnia warunki wymagane do uzyskania tego świadczenia. A zatem pracownik ubiegający się o rentę z tytułu niezdolności do pracy ostatecznie może otrzymać z ZUS świadczenie rehabilitacyjne, gdy w trakcie badań okaże się, że rokuje powrót do zdrowia.

Aktywne druki i formularze Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia dostępne jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Jeśli pracownik otrzyma decyzję ZUS przyznającą mu świadczenie rehabilitacyjne, to uprzednie rozwiązanie z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia będzie w istocie wadliwe. Firma rozwiąże bowiem umowę o pracę w czasie, gdy pracownik był objęty ochroną wynikającą z art. 53 § 1 pkt 1 lit. b K.p. Nie ma tu znaczenia, że świadczenie rehabilitacyjne otrzyma z opóźnieniem (a także to, że się o nie początkowo nie ubiegał). Istotny jest fakt korzystania z tego świadczenia. Gdyby w takim przypadku pracownik zakwestionował rozwiązanie umowy o pracę i złożył odwołanie do sądu pracy, to ten mógłby przywrócić go do pracy lub zasądzić na jego rzecz odszkodowanie za wadliwe rozwiązanie umowy (art. 56 K.p.). Najbezpieczniej jest więc poczekać na rozstrzygnięcie sprawy odnośnie renty. Jak wskazał Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 6 kwietnia 2007 r. (sygn. akt II PK 263/06), pracodawca nie może żądać, aby pracownik niezwłocznie po wyczerpaniu okresu zasiłkowego "udokumentował", że przysługuje mu prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Ochrona stosunku pracy pracownika niezdolnego do pracy wskutek choroby obejmuje okres pierwszych trzech miesięcy pobierania świadczenia rehabilitacyjnego, choćby pracownik nie mógł wobec pracodawcy wykazać korzystania z niego bezpośrednio po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60