Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obliczanie wynagrodzenia w razie podwyżki w trakcie miesiąca oraz absencji w pracy spowodowanej urlopami

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 18 (444) z dnia 10.09.2017

Pracownik został zatrudniony od 1 sierpnia br. za wynagrodzeniem określonym w stałej miesięcznej wysokości stanowiącej równowartość stawki minimalnej. Już po tygodniu pracy otrzymał ponad 100% podwyżkę. W tym też miesiącu korzystał z jednodniowych urlopów: bezpłatnego i wypoczynkowego. Jak należało obliczyć jego wynagrodzenie?

Jeżeli zmiana wynagrodzenia o charakterze stałym miesięcznym następuje w trakcie miesiąca, to w celu ustalenia należności za cały miesiąc należy obliczyć kwoty za dwie jego części - przed i po zmianie, a następnie je zsumować. Przepisy o charakterze powszechnym nie regulują jednak metody, według której należy tego dokonać. Ogólnie przyjęta praktyka odwołuje się w tym zakresie do § 12 rozporządzenia o wynagrodzeniu. Według powołanej regulacji, w celu obliczenia wynagrodzenia ustalonego w stawce miesięcznej w stałej wysokości za przepracowaną część miesiąca, jeżeli pracownik nie przepracował pełnego miesiąca z uwagi na absencję inną niż tzw. zasiłkowa:

 • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzieli się przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, następnie
   
 • otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę godzin nieprzepracowanych, dalej
   
 • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmuje się od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Zdaniem większości autorów zaprezentowaną metodę stosuje się jednak tylko w tej części, która prowadzi do ustalenia stawki godzinowej. Stawkę tę mnoży się następnie przez liczbę godzin przepracowanych podczas jej obowiązywania. Ten sposób wskazała również Państwowa Inspekcja Pracy w stanowisku z 6 kwietnia 2009 r. dotyczącym obliczania wynagrodzenia po zmianie wymiaru czasu pracy w ciągu miesiąca (znak GPP-471-4560-24/09/PE/RP).

Przykład

Pracownik zatrudniony od 1 sierpnia 2017 r. w systemie podstawowym od poniedziałku do piątku, przez pierwszy tydzień (do 7 sierpnia) był wynagradzany stawką 2.000 zł miesięcznie, którą od 8. dnia tego miesiąca podwyższono do 4.210,18 zł miesięcznie. Za ten miesiąc przysługiwało mu wynagrodzenie w wysokości 3.707,52 zł, na które składała się część za okres:

 • od 1 do 7 sierpnia br. w wysokości 454,40 zł, tj.: 2.000 zł : 176 godz. = 11,36 zł; 11,36 zł x (5 dni x 8 godz.) = 454,40 zł,
   
 • od 8 do 31 sierpnia br. w wysokości 3.253,12 zł, tj.: 4.210,18 zł : 176 godz. = 23,92 zł; 23,92 zł x (17 dni x 8 godz.) = 3.253,12 zł.


W przypadku nieobecności w pracy tzw. "niezasiłkowych", za okres których pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (np. urlop bezpłatny) wynagrodzenie ustala się według metody wskazanej na wstępie. Przy czym za podstawę do obliczenia jednostkowego obniżenia należy przyjąć "miesięczną stawkę" obowiązującą w dacie wystąpienia absencji. Wynagrodzenie obliczone za cały miesiąc jest bowiem w rozpatrywanym przypadku sumą dwóch odrębnych stawek, każdej za część miesiąca.

Przepisy prawne Rozporządzenie o wynagrodzeniu dostępne jest w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

Przykład

Przyjmujemy, że pracownik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, 7 sierpnia 2017 r. korzystał z urlopu bezpłatnego. Jego wynagrodzenie za ten miesiąc wyniosło zatem 3.616,64 zł, co wynika z wyliczenia: 3.707,52 zł - (8 godz. x 11,36 zł) = 3.616,64 zł.


Urlop wypoczynkowy nie wymaga przeliczeń stawki miesięcznej. Za jego czas pracownikowi przysługuje bowiem wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym okresie pracował. Jedynie zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczane na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, a w przypadkach znacznego wahania ich wysokości, do 12 miesięcy (art. 172 K.p.). Wynagrodzenie stałe wypłaca się więc w całości nie wyodrębniając wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60