Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Wynagrodzenie za urlop dla nauczyciela akademickiego
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Wynagrodzenie za urlop dla nauczyciela akademickiego

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu dla nauczyciela akademickiego w części ustalonej na podstawie składników w stawkach miesięcznych oblicza się, dzieląc sumę tych składników przez 21. Czy w przypadku, gdy miesiąc ma 23 dni robocze i nauczyciel przez cały miesiąc przebywa na urlopie, otrzyma wynagrodzenie wyższe niż otrzymałby, gdyby pracował? Natomiast, jeśli miesiąc liczy 23 dni robocze, a nauczyciel przebywa na urlopie 21 dni, to otrzyma wynagrodzenie za 21 dni urlopu i za 2 dni pracy? A co w przypadku, gdy miesiąc liczy mniej niż 21 dni roboczych?

Zasada dzielenia stałych składników przez 21 w przypadku obliczania wynagrodzenia urlopowego nauczyciela akademickiego ma zastosowanie niezależnie od tego, ile dni roboczych liczy miesiąc, w którym korzysta on z urlopu wypoczynkowego. Obliczanie wynagrodzenia urlopowego nauczyciela akademickiego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 2 listopada 2006 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy oraz ekwiwalentu pieniężnego za okres niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego nauczycieli akademickich (Dz. U. z 2015 r. poz. 1102) pozwala na zachowanie wynagrodzenia w takiej wysokości, jak gdyby w tym czasie pracował.

W art. 153 ust. 1 ustawy z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) ustanowiono, że nauczycielowi akademickiemu przysługuje w okresie urlopu wypoczynkowego wynagrodzenie, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Szczegółowe zasady ustalania tego wynagrodzenia wynikają z powołanego rozporządzenia.


WAŻNE: Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego nauczyciela akademickiego ustala się z uwzględnieniem wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem składników wskazanych w § 1 ww. rozporządzenia.


Jeżeli chodzi o składniki wynagrodzenia określone w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składniki wynagrodzenia określone procentowo od tych stawek, to uwzględnia się je w wysokości należnej w miesiącu wykorzystywania przez nauczyciela akademickiego urlopu wypoczynkowego. Natomiast zmienne składniki wynagrodzenia, takie jak:

1) wynagrodzenie za pracę w godzinach ponadwymiarowych,

2) dodatek za pracę wykonywaną w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych,

3) dodatkowe wynagrodzenie, o którym mowa w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich, za:

  • udział w pracach związanych z postępowaniem rekrutacyjnym,
    
  • udział w działalności leczniczej, profilaktycznej i diagnostycznej, prowadzonej przez wydziały weterynaryjne uczelni rolniczych,
    
  • kierowanie i sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi

uwzględnia się przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy na podstawie wynagrodzenia, do którego nauczyciel akademicki nabył prawo w okresie dwunastu miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu, zwanego dalej "podstawą wymiaru", a jeżeli nauczyciel akademicki przed udzieleniem urlopu był zatrudniony na uczelni krócej niż przez okres dwunastu miesięcy - na podstawie wynagrodzenia za ten okres.

Wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości oraz składników wynagrodzenia określonych procentowo od tych stawek oblicza się, dzieląc sumę tych składników przysługujących w miesiącu wykorzystywania urlopu przez 21. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu.

Inaczej jest w przypadku wynagrodzenia za jeden dzień urlopu wypoczynkowego w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia. Oblicza się je, dzieląc podstawę wymiaru przez 251 dni. Jeżeli nauczyciel akademicki jest zatrudniony krócej niż 12 miesięcy, podstawę wymiaru dzieli się przez liczbę dni roboczych przypadających w okresie jego zatrudnienia. Tak obliczone wynagrodzenie za jeden dzień urlopu wypoczynkowego mnoży się przez liczbę dni tego urlopu.

Na wynagrodzenie urlopowe nauczyciela akademickiego składa się suma wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie składników wynagrodzenia określonych w stawkach miesięcznych w stałej wysokości i składników wynagrodzenia określonych procentowo od tych stawek oraz wynagrodzenia w części ustalonej na podstawie zmiennych składników wynagrodzenia.


Podsumowując:

Wysokość wynagrodzenia urlopowego nauczyciela akademickiego musi odpowiadać wynagrodzeniu, jakie otrzymywałby, gdyby w tym czasie pracował. Zastosowanie metody wskazanej w ww. rozporządzeniu gwarantuje jego zgodność z tą zasadą. Nie ma przy tym znaczenia, że nauczyciel akademicki korzysta z urlopu tylko przez część miesiąca. Wynagrodzenie za urlop nauczyciela akademickiego jest bowiem zawsze ustalane w podany powyżej sposób, bez względu na liczbę dni roboczych w miesiącu. Natomiast za dni przepracowane w miesiącu, w którym korzystał z urlopu, przysługuje mu wynagrodzenie za pracę.


Należy dodać, że nie należy wyrównywać wynagrodzenia urlopowego nauczyciela akademickiego w miesiącu liczącym mniej niż 21 dni, gdy jest ustalane zgodnie z powołanym rozporządzeniem. Także wtedy odpowiada ono wynagrodzeniu, jakie otrzymałby, gdyby w tym czasie pracował.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60