Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Umowy i płace  »   Liczenie okresów wypowiedzenia w praktyce
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Liczenie okresów wypowiedzenia w praktyce

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (401) z dnia 1.12.2015

Kiedy rozpoczynają oraz kończą się okresy wypowiedzenia liczone w dniach roboczych, tygodniach i miesiącach?

Zasady wypowiadania umów o pracę, w tym długość okresów wypowiedzenia regulują przepisy art. 30 i nast. K.p. Pracodawca może złożyć oświadczenie woli w sprawie wypowiedzenia umowy w dowolnym dniu poprzedzającym okres wypowiedzenia. Wypowiedzenie musi bowiem trwać przez cały wymagany przepisami okres, co oznacza, że należy je złożyć z odpowiednim wyprzedzeniem.

Co do liczenia tego okresu, przepisy prawa jednoznacznie wskazują przedział czasu, który może trwać: 3 dni robocze, 1- lub 2-tygodnie albo od 1- do 3-miesięcy. Ponadto w dwóch przypadkach określają moment zakończenia wypowiedzenia umowy o pracę, tj. okres obejmujący tydzień lub miesiąc albo ich wielokrotność kończy się odpowiednio w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca (art. 30 § 21 K.p.).

Przepisy Kodeksu pracy nie określają natomiast sposobu obliczania okresu wypowiedzenia wyrażonego w dniach roboczych, a zwłaszcza uwzględniania w nim dni wolnych z tytułu rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Stosownie do stanowiska Departamentu Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 marca 2010 r. przy rozpatrywaniu tej kwestii należy mieć na uwadze art. 1519 § 1 K.p. Z powołanego przepisu wynika, że dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach wolnych od pracy, tj. w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 90). Wnioskując a contrario dniami roboczymi są pozostałe dni. Tezę tę poparł Główny Inspektorat Pracy w piśmie z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie trzydniowych terminów wypowiedzenia liczonych w dniach roboczych (znak: GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP). W obydwu tych pismach uznano zatem wyraźnie, że sobotę, nawet gdy w konkretnym przypadku jest dniem wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, zalicza się do okresu wypowiedzenia umowy trwającego 3 dni. Nie jest to bowiem dzień ustawowo wolny od pracy, o którym mowa w art. 1519 § 1 K.p. Z kolei co do momentu zakończenia wypowiedzenia na podstawie art. 300 K.p. zastosowanie znajduje art. 111 K.c. Zgodnie z powołaną normą termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia.

Biorąc powyższe pod uwagę, wypowiedzenie należy złożyć przed:

  • pierwszym dniem miesiąca, od którego rozpocznie bieg okres wypowiedzenia wynoszący miesiąc lub jego wielokrotność,
     
  • najbliższą niedzielą rozpoczynającą okres wypowiedzenia wynoszący tydzień lub jego wielokrotność,
     
  • dniem roboczym rozpoczynającym okres wypowiedzenia liczony w dniach roboczych.
  Przykład  

Pracodawca przeprowadzający zwolnienia grupowe 21 sierpnia 2015 r. (piątek) wypowiedział umowy trzem pracownikom. Pierwszego obowiązywał trzydniowy, drugiego dwutygodniowy, a trzeciego trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Umowy o pracę uległy rozwiązaniu w przypadku odpowiednio pracownika: pierwszego - 25 sierpnia br., drugiego - 5 września br., trzeciego - 30 listopada br.


MPiPS Zwracamy uwagę! Stosownie do stanowiska resortu pracy wyrażonego w piśmie udostępnionym naszemu Wydawnictwu dnia 7 września 2015 r.: "(...) okresem wypowiedzenia, w którym pracownikowi przysługuje np. zwolnienie na poszukiwanie pracy (art. 37 K.p.) (...) jest okres rozpoczynający swój bieg od skutecznego złożenia pracownikowi przez pracodawcę oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę i kończący się w ustawowo określonych terminach (tj. odpowiednio w sobotę albo w ostatnim dniu miesiąca). (...)". Pismo cytowaliśmy w UiPP nr 19/2015, str. 4-5.

Umowy i płace - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60