Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawo pracy  »  Inne zagadnienia  »   Obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Obniżenie wymiaru czasu pracy z tytułu opieki nad dzieckiem w treści świadectwa pracy

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Czy fakt obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie, w którym pracownica mogłaby korzystać z urlopu wychowawczego, należy odnotować w świadectwie pracy?

Ramową treść świadectwa pracy reguluje art. 97 K.p., a szczegółowy zakres informacji zamieszczanych w tym dokumencie określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie szczegółowej treści świadectwa pracy oraz sposobu i trybu jego wydawania i prostowania (Dz. U. nr 60, poz. 282 z późn. zm.).

Ważne: W świadectwie pracy należy podać m.in. informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy, a także inne informacje niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

MPiPS Informację, o której mowa w pytaniu, należy zaliczyć do ostatniego z wymienionych rodzajów. W tym kontekście przypominamy, że na podstawie art. 1867 § 1 K.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Zdaniem resortu pracy obniżenie wymiaru czasu pracy nie uszczupla jednak wymiaru urlopu wychowawczego. Jak wyjaśnił w piśmie z 29 października 2014 r. będącym odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa w tej sprawie: "(...) wg opinii Departamentu Prawa Pracy prawo do obniżenia wymiaru czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. jest odrębnym i niezależnym uprawnieniem wobec urlopu wychowawczego aczkolwiek z tym urlopem funkcjonalnie powiązanym z tego względu, że przysługującym pracownikowi uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Tym samym okres pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego nie wpływa na wymiar urlopu wychowawczego. Natomiast z prawa do pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy na podstawie art. 1867 K.p. pracownik będzie korzystał przez okres, w którym będzie spełniał ustawowe warunki uprawniające go do urlopu wychowawczego.". Zatem informację o obniżeniu czasu pracy z punktu widzenia uprawnień do urlopu wychowawczego, a w następstwie tego także do ewentualnego dalszego obniżania wymiaru czasu pracy, należy uznać za zbędną. Jednak w myśl art. 1868 § 1 pkt 2 K.p., w okresie 12 miesięcy korzystania z uprawnienia (obniżenia wymiaru czasu pracy na omawianych zasadach), stosunek pracy jest chroniony. Informację o dotychczas wykorzystanym okresie należy zatem uznać za jedną z tych, które są konieczne dla celów ustalania uprawnień pracowniczych w kolejnym stosunku pracy.

Aktywne druki i formularze
Wzór świadectwa pracy dostępny
jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60