Wyszukaj

Jak szukać?»

Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Lokale i nieruchomości  »   Podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Podwyższenie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016
Aleksandra Karasińska

Otrzymałam pismo z informacją o podwyższeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na której znajduje się moja kamienica. Powodem ma być wzrost wartości gruntu. Wraz z pozostałymi lokatorami zleciliśmy wycenę nieruchomości, z której wynika wartość niższa niż podana przez miasto. Czy wobec tego mogę zakwestionować podwyższenie opłaty rocznej?

Tak. Odpowiedni tryb postępowania określają art. 78-80 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.). Jak wynika z art. 77 ust. 1 i 3 ustawy, wysokość opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej może być aktualizowana nie częściej niż raz na 3 lata, w wypadku gdy wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Aktualizacji dokonuje się z urzędu albo na wniosek użytkownika wieczystego, na podstawie wartości nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Właściwy organ zamierzający zaktualizować opłatę roczną powinien wypowiedzieć na piśmie wysokość dotychczasowej opłaty, do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego, przesyłając równocześnie ofertę przyjęcia jej nowej wysokości. Wskazany przepis podaje dalej wymogi formalne wypowiedzenia, m.in. gwarantując użytkownikowi wieczystemu możliwość zapoznania się z operatem szacunkowym.

Użytkownik wieczysty może sprzeciwić się podwyższeniu opłaty i w terminie 30 dni od otrzymania wypowiedzenia złożyć do samorządowego kolegium odwoławczego właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wniosek o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości. Wniosek taki składa się w dwóch egzemplarzach, podlega on opłacie skarbowej. Jako stronę przeciwną należy oznaczyć właściwy organ, którego obciąża obowiązek wykazania, że istnieją przesłanki do aktualizacji opłaty. W razie niezłożenia wniosku obowiązuje nowa wysokość opłaty zaproponowana w wypowiedzeniu.

Kolegium wyznacza rozprawę, a następnie wydaje orzeczenie o oddaleniu wniosku lub o ustaleniu nowej wysokości opłaty. Od orzeczenia kolegium nie przysługuje odwołanie, ale zarówno właściwy organ, jak i użytkownik wieczysty, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia, mogą wnieść do kolegium sprzeciw, który powoduje przekazanie sprawy do sądu powszechnego właściwego dla miejsca położenia nieruchomości. W razie wniesienia sprzeciwu w terminie, orzeczenie traci moc.

Ustalona na skutek postępowania przed SKO lub sądem powszechnym nowa wysokość opłaty rocznej obowiązuje począwszy od dnia 1 stycznia roku następującego po roku, w którym wypowiedziano wysokość dotychczasowej opłaty.

Lokale i nieruchomości - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60