Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sprzeciw od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym

Gazeta Podatkowa nr 27 (1484) z dnia 3.04.2018
Dawid Szwarc

Doręczono mi nakaz zapłaty. Toczyła się przeciwko mnie jakaś sprawa w postępowaniu upominawczym. Nie zostałem w ogóle wezwany na rozprawę. Czy w takim razie wydawanie jakiegokolwiek orzeczenia bez dania mi możliwości obrony oraz przedstawienia swoich racji i dowodów na ich poparcie było zgodne z prawem?

Sytuacja, z którą spotkał się Czytelnik, to normalna procedura. W sprawie rozpatrywanej w trybie upominawczym na początku nie wzywa się strony pozwanej. Tego rodzaju postępowanie sądowe należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych, w zależności od wartości przedmiotu sporu. W pierwszej kolejności sąd rozpoznaje sprawę na posiedzeniu niejawnym, co oznacza, że normalną rzeczą jest, iż nie wyznacza się na tym etapie żadnej rozprawy. Całe postępowanie opiera się na podstawie złożonych przez powoda dokumentów. W razie braku podstaw do wydania nakazu zapłaty przewodniczący wyznacza rozprawę.

W nakazie zapłaty nakazuje się pozwanemu, żeby w ciągu 2 tygodni od doręczenia tego nakazu zaspokoił roszczenie w całości wraz z kosztami albo w tym terminie wniósł sprzeciw do sądu. Pozwany nie jest zatem pozbawiony możliwości obrony swoich praw. Co więcej, wspomniany sprzeciw nie pełni funkcji apelacji, zatem, nawet wtedy gdy sprzeciw nie zostanie uwzględniony, strona ma prawo wnieść apelację. Nie są to więc instytucje zamienne. Pozwanemu doręcza się nakaz zapłaty wraz z pozwem i pouczeniem m.in. o sposobie wniesienia sprzeciwu oraz o skutkach niezaskarżenia nakazu.

Pismo zawierające sprzeciw wnosi się do sądu, który wydał nakaz zapłaty, a w przypadku nakazu wydanego przez referendarza sądowego - do sądu, przed którym wytoczono powództwo. W piśmie pozwany powinien wskazać, czy zaskarża nakaz w całości, czy w części, przedstawić zarzuty, które pod rygorem ich utraty należy zgłosić przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, oraz okoliczności faktyczne i dowody. Warto zwrócić uwagę, iż sąd pomija spóźnione twierdzenia i dowody, chyba że strona uprawdopodobni, że nie zgłosiła ich w sprzeciwie bez swojej winy lub że uwzględnienie spóźnionych twierdzeń i dowodów nie spowoduje zwłoki w rozpoznaniu sprawy albo że występują inne wyjątkowe okoliczności. Jeżeli pozew wniesiono na urzędowym formularzu, wniesienie sprzeciwu wymaga również zachowania tej formy.

W razie prawidłowego wniesienia sprzeciwu nakaz zapłaty traci moc, a przewodniczący wyznacza rozprawę i zarządza doręczenie powodowi sprzeciwu razem z wezwaniem na rozprawę.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60