Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Prawnik radzi  »  Inne zagadnienia  »   O wypisaniu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

O wypisaniu pacjenta ze szpitala decyduje lekarz

Gazeta Podatkowa nr 84 (1334) z dnia 20.10.2016
Dawid Szwarc

Mój ojciec był hospitalizowany dwa tygodnie. Jego stan zdrowia nie polepszył się zbyt mocno, a mimo to został wypisany ze szpitala. Uważam, że decyzja o zakończeniu leczenia w placówce była przedwczesna. Czy pacjent może się sprzeciwić wyjściu ze szpitala? Kto o tym decyduje i jakie uprawnienia przysługują w tym zakresie pacjentowi?

W tego rodzaju sprawach decyzję podejmuje lekarz i bierze za nią odpowiedzialność. Wypisanie pacjenta ze szpitala albo innego zakładu leczniczego podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju całodobowe i stacjonarne świadczenia zdrowotne, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje w trzech przypadkach. Po pierwsze, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakładzie leczniczym. Po drugie, na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego. Po trzecie, gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania tych świadczeń może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób. Stanowi o tym art. 29 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638).

Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy (chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej). W takim przypadku placówka niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o odmowie wypisania i jej przyczynach.

Jeśli pacjent składa wniosek o wypisanie ze szpitala, jest informowany przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

Jeśli zdaniem pacjenta jego prawo do leczenia zostało ograniczone bądź został go pozbawiony - np. w wyniku przedwczesnego wypisania ze szpitala - może złożyć skargę, o ile faktycznie opinia (orzeczenie) lekarza ma wpływ na prawa lub obowiązki pacjenta wynikające z przepisów prawa. Sprzeciw wnosi się do Komisji Lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta, za pośrednictwem Rzecznika, w terminie 30 dni od dnia wydania opinii albo orzeczenia przez lekarza orzekającego o stanie zdrowia pacjenta. Sprzeciw wymaga uzasadnienia, w tym wskazania przepisu prawa, z którego wynikają właściwe prawa lub obowiązki pacjenta. Komisja Lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni.

Inne zagadnienia - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60