Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2018 rok
POLECAMY
P R E N U M E R A T A
www.gazetapodatkowa.gofin.pl
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposoby złożenia rozliczeń PIT za 2018 rok

Gazeta Podatkowa nr 15 (1577) z dnia 21.02.2019
Małgorzata Żujewska

Podatnicy do 30 kwietnia 2019 r. mają czas na rozliczenie się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 r. Zeznanie podatkowe można zanieść do urzędu skarbowego, przesłać listownie, przekazać przez internet. Administracja skarbowa, chcąc ułatwić wywiązanie się z obowiązku dokonania rozliczenia, udostępnia w ramach usługi Twój e-PIT sporządzone przez siebie PIT-37 i PIT-38. Po raz pierwszy zarządcy sukcesyjni mogą złożyć rozliczenie podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku.

Papierowe zeznanie

Termin złożenia PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2018 r. upływa o północy 30 kwietnia 2019 r.

Podatnicy coraz chętniej rozliczają się przez internet, ale zeznania podatkowe nadal można składać w formie papierowej. Rozliczenie sporządzone na papierowym formularzu można złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub w dowolnym centrum obsługi. Obecnie działa 51 centrów obsługi. To, w których urzędach skarbowych w danym województwie się mieszczą, można sprawdzić na stronach internetowych poszczególnych izb administracji skarbowej. Zeznanie podatkowe można złożyć w każdym centrum obsługi - niezależnie od terytorialnego zasięgu działania urzędu skarbowego.

Rozliczenia można przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego, także zagranicznego. Termin złożenia zeznania podatkowego uważa się za dotrzymany w przypadku nadania, przed jego upływem, przesyłki w placówce Poczty Polskiej S.A. lub w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE. PIT za 2018 r. nadany w tych placówkach nawet 30 kwietnia 2019 r. zostanie więc uznany za złożony terminowo. Data otrzymania przesyłki przez urząd skarbowy nie ma znaczenia. Należy przy tym zaznaczyć, że w przypadku, gdy list zostanie wysłany z kraju spoza UE, to za dzień złożenia rozliczenia przyjmuje się dzień otrzymania go przez placówkę Poczty Polskiej S.A. Reguluje to art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

PIT w internecie

Z roku na rok rośnie liczba osób składających zeznania podatkowe przez internet. Można to zrobić na kilka sposobów.

PIT można sporządzić w formie elektronicznej samodzielnie - korzystając z odpowiedniego interaktywnego formularza zamieszczonego na Portalu Podatkowym lub sprawdzonego programu komercyjnego - i przesłać do systemu e-Deklaracje.


Bezpłatny program PIT Gofin 2018 do wypełniania rocznych zeznań podatkowych dostępny jest w serwisie www.pit.gofin.pl.


Inna opcja to skorzystanie z usługi Twój e-PIT. Urzędy skarbowe sporządziły za 2018 r. zeznania podatkowe dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej zobligowanych do rozliczenia się na PIT-37 oraz dla podatników uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych składających PIT-38. Przygotowały je na podstawie informacji przekazanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych, danych z własnych rejestrów oraz zeznań podatkowych złożonych za 2017 r. Opcja ta zastąpiła funkcjonujące dotychczas wstępnie wypełnione zeznania podatkowe PIT-37 i PIT-38 oraz rozliczenia PIT-37 sporządzane przez urzędy skarbowe na podstawie wniosku podatnika PIT-WZ.

Rozliczenia są dostępne na Portalu Podatkowym (w serwisie podatki.gov.pl - po wybraniu opcji Twój e-PIT). Wgląd do nich jest możliwy po użyciu profilu zaufanego lub podaniu swoich danych, tj. numeru PESEL (ewentualnie NIP i daty urodzenia), kwoty przychodu z rozliczenia za 2017 r. oraz kwoty przychodu z jednej z informacji od płatnika za 2018 r. Nie jest konieczne posiadanie konta na Portalu Podatkowym. Udostępnione zeznanie podatkowe można sprawdzić, a następnie zaakceptować bez zmian lub zmodyfikować. W PIT-37 za 2018 r. można np. wybrać opcję rozliczenia się wspólnie z małżonkiem, uwzględnić wydatki na cele rehabilitacyjne, zmienić dane ulgi na dzieci, podać numer rachunku bankowego czy wskazać nr KRS organizacji pożytku publicznego, do której ma trafić 1% podatku. W PIT-38 za 2018 r. dozwolone jest m.in. dopisanie straty z lat ubiegłych. Rozliczenie przygotowane przez urząd skarbowy można również odrzucić. Jeżeli do 30 kwietnia 2019 r. podatnik nic nie zrobi, udostępnione zeznanie podatkowe zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem PIT-37 lub PIT-38 za 2018 r. Dokonanie rozliczenia w ramach usługi Twój e-PIT nie jest obowiązkowe. Zeznanie podatkowe można złożyć we własnym zakresie - w formie papierowej lub elektronicznej - po uprzednim odrzuceniu udostępnionego rozliczenia lub bez jego odrzucenia.

Dowodem przesłania rozliczenia przez internet jest tzw. urzędowe poświadczenie odbioru (UPO). Potwierdza ono datę i godzinę złożenia dokumentu. UPO otrzymuje się tylko wtedy, gdy zeznanie podatkowe zostanie pozytywnie zweryfikowane, co potwierdza uzyskanie statusu: "200 - Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO". Każdy inny komunikat (status) świadczy o przetwarzaniu lub odrzuceniu dokumentu. UPO można wydrukować lub zapisać (np. na dysku komputera).

Rodzaje podpisów

Zeznania podatkowe składane przez internet należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi.

Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw do posługiwania się nim trzeba kupić u certyfikowanego dostawcy. Listę firm zajmujących się tym w Polsce można znaleźć na stronie internetowej NCCert (www.nccert.pl). Cena zestawu do posługiwania się kwalifikowanym podpisem elektronicznym zależy od wyboru dostawcy, okresu ważności certyfikatu oraz rodzaju urządzenia do składania podpisu (czytnik kart usb, token usb lub pcmcia).

Użycie danych autoryzujących nie wiąże się z wydatkami - zakupem specjalnych urządzeń i oprogramowania. Wystarczy podać kilka informacji potwierdzających tożsamość podatnika. Są to jego: identyfikator podatkowy, pierwsze imię, nazwisko, data urodzenia oraz kwota przychodu wykazana za odpowiedni rok podatkowy dla celów PIT. Wymagany jest przychód z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania dokumentu. Jeżeli zeznanie lub roczne obliczenie podatku nie było składane za wymagany rok podatkowy, należy wpisać "0" (zero). Dane autoryzujące można zastosować przy wysyłce PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Te zeznania podatkowe za 2018 r., składane w 2019 r., trzeba uwierzytelnić kwotą przychodu z PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 albo PIT-40A za 2017 r. (lub "0"). Wymagana jest kwota z jednego (dowolnego) z wymienionych rozliczeń. Nie sumuje się przychodów wykazanych w kilku tych dokumentach. Małżeńskie zeznanie podatkowe podpisuje się danymi autoryzującymi tego małżonka, który występuje w nim jako podatnik (tj. jako pierwszy). Nie łączy się przychodów obojga małżonków.

Zastosowanie danych autoryzujących jest wykluczone w przypadku zeznań podatkowych składanych przez zarządcę sukcesyjnego za podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku. Zarządca sukcesyjny zajmuje się bieżącymi sprawami firmy do zakończenia formalności spadkowych - zasadniczo do czasu działu spadku, nie dłużej jednak niż przez okres dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy. Może również, począwszy od rozliczeń za 2018 r., złożyć zeznanie podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku - PIT-36S lub PIT-36LS (do 31 stycznia 2019 r. należało złożyć PIT-28S za 2018 r.). Takiego rozliczenia przesyłanego przez internet nie można uwierzytelnić danymi autoryzującymi zmarłego przedsiębiorcy. Zarządca sukcesyjny działa w imieniu własnym, na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Zeznanie podatkowe podatnika będącego przedsiębiorstwem w spadku podpisuje więc kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie musi wcześniej składać sam dla siebie pełnomocnictwa UPL-1.

Pomoc pełnomocnika

Zeznanie podatkowe może być złożone z podpisem pełnomocnika, np. doradcy podatkowego, właściciela biura rachunkowego czy członka rodziny. Rozliczenia przekazywane przez internet podpisuje on kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnik musi posiadać odpowiednie upoważnienie. Pełnomocnictwo do podpisania zeznania podatkowego przesyłanego przez internet należy sporządzić na formularzu UPL-1, a do podpisania rozliczenia papierowego - na UPL-1P. Jest to konieczne także w przypadku, gdy osoba mająca podpisać zeznanie podatkowe posiada ogólne pełnomocnictwo do reprezentowania podatnika (PPO-1). Upoważnienia do podpisania małżeńskiego zeznania podatkowego muszą udzielić oboje małżonkowie. Pełnomocnik, dysponując tylko pełnomocnictwem udzielonym przez jednego z małżonków, nie może podpisać ich wspólnego rozliczenia. Regulacje pozwalające na wyrażenie przez jednego z małżonków wniosku o łączne opodatkowanie dochodów nie mają zastosowania w przypadku podpisywania wspólnego zeznania podatkowego przez pełnomocnika. Stosuje się je wtedy, gdy małżonkowie samodzielnie - bez pomocy pełnomocnika - składają wspólne rozliczenie.

UPL-1 uprawnia do podpisywania wszystkich deklaracji, zeznań, informacji czy zgłoszeń przesyłanych do różnych organów podatkowych. Zakresu tego pełnomocnictwa nie można ograniczyć ze względu na rodzaj podatku czy charakter deklaracji podatkowych przesyłanych przez internet, np. do złożenia tylko PIT-37 za 2018 r. Dozwolone jest wprowadzenie ograniczenia czasowego. Pełnomocnictwo może być bowiem udzielone na określony czas, np. od 15 lutego 2019 r. do 30 kwietnia 2019 r. UPL-1P może natomiast zawierać upoważnienie do obsługi wszystkich deklaracji (dla różnych rodzajów podatków), wszystkich deklaracji dotyczących danego podatku (np. tylko w zakresie PIT) lub konkretnego rozliczenia (np. PIT-37 za 2018 r.). Pełnomocnictwo to również może wskazywać określony okres jego obowiązywania.

Pełnomocnictwo do podpisania zeznania podatkowego można przekazać w formie papierowej lub elektronicznej. Wynika to z art. 80a § 2-2c Ordynacji podatkowej. Papierowy UPL-1P należy złożyć organowi podatkowemu właściwemu w zakresie podatku, którego dotyczy dane rozliczenie, a papierowy UPL-1 - w urzędzie skarbowym właściwym dla mocodawcy w sprawach ewidencji podatników i płatników. Pełnomocnictwa mające formę dokumentu elektronicznego przekazuje się Szefowi KAS za pośrednictwem platformy ePUAP. Złożenie UPL-1P wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Nie jest ona pobierana w przypadku pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu. Opłata skarbowa nie występuje w przypadku przedłożenia UPL-1.

Kwota przychodu autoryzująca e-deklaracje składane w 2019 r.
rozliczenie za 2017 r. kwota przychodu
PIT-28(20) poz. 45
PIT-36(25) poz. 90 albo poz. 141, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2017 r. jako małżonek
PIT-36L(14) poz. 13 lub poz. 18
PIT-37(24) poz. 64 albo poz. 95, jeżeli podatnik występował w zeznaniu podatkowym za 2017 r. jako małżonek
PIT-38(12) poz. 24
PIT-39(8) poz. 20
PIT-40A(18) poz. 38
brak 0 (zero)

Sposoby i terminy złożenia zeznania podatkowego
sposób złożenia PIT data złożenia PIT
złożenie w siedzibie urzędu skarbowego dzień złożenia
nadanie w placówce Poczty Polskiej S.A. dzień nadania listu
nadanie w placówce operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim UE dzień nadania listu
nadanie listem w państwie spoza UE dzień otrzymania listu przez placówkę Poczty Polskiej S.A.
wysłanie przez internet dzień wprowadzenia do systemu pozytywnie zweryfikowanego dokumentu (data wskazana w UPO)
złożenie w polskim konsulacie dzień złożenia
złożenie przez żołnierza lub członka załogi statku w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku dzień złożenia
złożenie przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego dzień złożenia
złożenie przez aresztowanego w administracji aresztu śledczego dzień złożenia

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Ustawa z dnia 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.