Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   Zeznania eksżony w sprawie podatkowej
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zeznania eksżony w sprawie podatkowej

Gazeta Podatkowa nr 61 (1415) z dnia 31.07.2017
Małgorzata Żujewska

Moja była żona została wezwana przez urząd skarbowy do złożenia zeznań w charakterze świadka w prowadzonym wobec mnie postępowaniu podatkowym w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za 2013 r. Mam obawy co do bezstronności byłej żony. Czy mogę sprzeciwić się wezwaniu jej jako świadka?

NIE. Dowodem w sprawie podatkowej mogą być zeznania świadków.

Nikt nie ma prawa odmówić złożenia zeznań, z wyjątkiem najbliższych strony postępowania podatkowego, tj. jej małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwa, powinowatych pierwszego stopnia oraz osób pozostających ze stroną w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Prawo odmowy zeznań trwa także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli. Stanowi tak art. 196 § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.).

Urząd skarbowy mógł więc w omawianym przypadku wezwać byłą żonę podatnika w charakterze świadka, ale ona ma prawo odmówić złożenia zeznań. Jeżeli zdecyduje się zeznawać, może odmówić udzielenia odpowiedzi na pytanie, gdy odpowiedź mogłaby narazić ją lub jej bliskich (z kręgu wymienionych wcześniej osób posiadających prawo odmowy złożenia zeznań) na odpowiedzialność karną lub karną skarbową. Nie musi ponadto odpowiadać na pytanie, gdy odpowiedź mogłaby spowodować naruszenie obowiązku zachowania ustawowo chronionej tajemnicy zawodowej. Za złożenie fałszywych zeznań grozi natomiast odpowiedzialność karna. Organ podatkowy ma obowiązek o tym wszystkim uprzedzić świadka przed odebraniem zeznania.

Podatnik nie może w żaden sposób sprzeciwić się wezwaniu byłej żony do złożenia zeznań w charakterze świadka. Jeżeli jednak była żona będzie zeznawała - nie skorzysta z prawa odmowy - podatnik może być obecny przy przesłuchaniu i zadawać jej pytania. Wolno mu również składać wyjaśnienia. Urząd skarbowy musi zawiadomić podatnika o miejscu i dacie przesłuchania przynajmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem. Należy pamiętać, że zeznania świadka - jak każdy inny dowód - podlegają swobodnej ocenie. Urzędnicy powinni skonfrontować je z pozostałymi materiałami zebranymi w sprawie, a całość ocenić zgodnie z zasadami wiedzy, logiki i doświadczenia życiowego. Zastrzeżenia co do sposobu ustalania stanu faktycznego i oceny materiału dowodowego można podnieść jako zarzuty w odwołaniu od decyzji kończącej postępowanie przed urzędem skarbowym.

Świadkiem w postępowaniu podatkowym nie może być:

» osoba niezdolna do postrzegania lub komunikowania swoich spostrzeżeń,
» osoba zobowiązana do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych na okoliczności objęte tajemnicą, jeżeli nie została, w trybie określonym obowiązującymi przepisami, zwolniona z obowiązku zachowania tej tajemnicy,
» duchowny prawnie uznanego wyznania - co do faktów objętych tajemnicą spowiedzi.

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60