Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Procedura podatkowa  »   W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2015 r.?
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

W którym urzędzie skarbowym złożyć PIT za 2015 r.?

Gazeta Podatkowa nr 5 (1255) z dnia 18.01.2016
Małgorzata Żujewska

PIT za 2015 r. należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika na 31 grudnia 2015 r. Miejsce zamieszkania to miejscowość, w którym dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Inne kryteria stosuje się w przypadku osób, które przed końcem ubiegłego roku wyjechały z kraju, rozliczają się wspólnie z małżonkiem posiadającym inny adres czy są nierezydentami.

Adres zamieszkania

Zeznanie stanowiące roczne rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych przekazuje się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Stanowi tak art. 45 ust. 1b ustawy o pdof. PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 za 2015 r. trzeba zatem złożyć w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w dniu 31 grudnia 2015 r. (przykład 1). Kryterium to obowiązuje niezależnie od tego, czy rozliczenie przekazuje się w formie pisemnej, czy elektronicznej.

Opisaną zasadę stosuje się także w przypadku przeprowadzki. Urzędem skarbowym właściwym miejscowo w sprawach należnego za dany rok podatku dochodowego od osób fizycznych dla podatników, którzy zmienili miejsce zamieszkania, wskutek czego podlegają pod inny urząd skarbowy - jest urząd skarbowy właściwy według miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego. Tak wskazuje § 11 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie właściwości organów podatkowych.


Bezpłatny program do sporządzania zeznań podatkowych za 2015 r. dostępny jest w serwisie www.gofin.pl.


Przyjmuje się, że miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscowość ta stanowi centrum jej interesów życiowych i majątkowych. Adresu zamieszkania nie należy utożsamiać z adresem zameldowania. Nie muszą one się pokrywać. Meldunek służy potwierdzeniu faktu stałego lub czasowego pobytu danej osoby w określonym lokalu. Ta czynność administracyjna jest obojętna z punktu widzenia określania właściwości organów podatkowych w zakresie rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pomocne w ustaleniu urzędu skarbowego właściwego dla wybranego adresu mogą być internetowe wyszukiwarki. Wiele organów podatkowych ma je na swoich stronach. Wystarczy w aplikacji wpisać lokalizację danego miejsca, czyli pełną nazwę miasta, gminy lub powiatu danego województwa, a w przypadku miast z kilkoma urzędami skarbowymi - nazwę ulicy.

PIT-y małżonków

Małżonkowie, którzy korzystają z łącznego opodatkowania dochodów, wspólne zeznanie podatkowe składają w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca ich zamieszkania.

Może się jednak zdarzyć, że małżonkowie mają różne adresy i podlegają pod inne urzędy skarbowe. W takiej sytuacji wspólne rozliczenie składają w urzędzie skarbowym właściwym dla jednego z nich. Wybrany urząd skarbowy należy wskazać w zeznaniu. Wynika to z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych. Nie ma obowiązku zawiadamiania urzędu skarbowego drugiego małżonka o miejscu złożenia wspólnego rozliczenia.

Rozwiązanie to dotyczy wyłącznie wspólnego zeznania rocznego. Jeżeli małżonkowie składają poza nim również zeznanie lub zeznania, w których rozliczają dochodowy niepodlegające łącznemu opodatkowaniu, to takie rozliczenia przekazują do swojego urzędu skarbowego - właściwego ze względu na swoje miejsca zamieszkania w ostatnim dniu roku podatkowego (przykład 2).

Przypadki szczególne

Inne kryteria stosuje się wobec bezdomnych, emigrantów i nierezydentów.

Nie wszyscy mają adres zamieszkania na terytorium Polski. Urząd skarbowy właściwy dla takich osób ustala się według miejsca pobytu. Podatnicy, których zamieszkanie lub pobyt na terytorium Polski ustało przed końcem ubiegłego roku, zeznanie podatkowe za 2015 r. składają w urzędzie skarbowym ustalonym według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce. Osoby nieposiadające na terytorium Polski miejsca zamieszkania, a podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, swoje roczne rozliczenie przekazują natomiast do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.

Jeżeli właściwości urzędu skarbowego nie można ustalić w sposób określony przepisami prawa podatkowego, zeznanie należy złożyć w Trzecim Urzędzie Skarbowym Warszawa-Śródmieście.

Przykład 1

Pan Waldemar w okresie od stycznia do marca 2015 r. mieszkał i pracował w Łodzi. Od września 2015 r. mieszka na stałe i pracuje w Płocku. Zameldowany jest jednak nadal w mieszkaniu rodziców w Łodzi. Pan Waldemar otrzyma dwie informacje PIT-11: jedną od pracodawcy z Łodzi, drugą z zakładu pracy w Płocku. Zeznanie podatkowe za 2015 r. - obejmujące dochody uzyskane zarówno w Łodzi, jak w Płocku - powinien złożyć w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2015 r., czyli w Płocku. W zeznaniu podatkowym podał adres płocki jako aktualny adres zamieszkania.


Przykład 2

Małżonkowie Jan i Jadwiga spełniają ustawowe warunki uprawniające do łącznego opodatkowania dochodów uzyskanych w 2015 r. Mają natomiast różne adresy zamieszkania i podlegają pod inne urzędy skarbowe. Wspólne zeznanie podatkowe, sporządzone na formularzu PIT-37, złożyli w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania pana Jana na 31 grudnia 2015 r. Pani Jadwiga, w związku z uzyskaniem dochodów kapitałowych, jest ponadto zobowiązana do złożenia PIT-38 za 2015 r. Zeznanie to przekazuje do urzędu skarbowego ustalonego według jej miejsca zamieszkania na 31 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22.08.2005 r. o właściwości organów podatkowych (Dz. U. nr 165, poz. 1371 ze zm.)

Procedura podatkowa - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60