Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Krajowe podróże służbowe w księgach rachunkowych - dokumentacja i ewidencja
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposoby regulowania ryczałtu ewidencjonowanego

Gazeta Podatkowa nr 3 (1253) z dnia 11.01.2016
Agata Cieśla

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych podatnicy obliczają samodzielnie i opłacają go bez wezwania na rachunek urzędu skarbowego. Według podstawowej reguły, wpłat tego podatku dokonuje się co miesiąc. Niektórzy tzw. ryczałtowcy mogą jednak regulować zobowiązania w tym podatku w systemie kwartalnym.

Wpłaty w systemie miesięcznym

Omawiając sposoby dokonywania wpłat ryczałtu ewidencjonowanego przede wszystkim należy zaznaczyć, że ta forma opodatkowania nie przysługuje podatnikom z urzędu. Skorzystanie z niej uzależnione jest od zawiadomienia o dokonanym wyborze w tym zakresie naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika. Zawiadomienie to powinno mieć formę pisemnego oświadczenia.

Podatnik, który działalność gospodarczą prowadził już w latach wcześniejszych, ale w poprzednim roku podatkowym korzystał w niej z opodatkowania na innych zasadach niż ryczałt ewidencjonowany, oświadczenie takie składa nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego. W sytuacji gdy działalność gospodarcza opodatkowana ryczałtem prowadzona jest w formie spółki, oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania składają wszyscy wspólnicy naczelnikom urzędów skarbowych właściwym według miejsca ich zamieszkania.


Wszystkie wskaźniki związane z ryczałtem ewidencjonowanym dostępne są w serwisie www.wskazniki.gofin.pl.


Ponieważ przedmiotowe oświadczenie zachowuje ważność w latach następnych to, gdy podatnik, który w 2015 r. był ryczałtowcem i do dnia 20 stycznia 2016 r. nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej opodatkowanej za poprzedni rok w formie ryczałtu lub w tym samym terminie nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, przyjmuje się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Do najważniejszych obowiązków ryczałtowca wobec fiskusa należy obliczanie i wpłacanie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. następnego miesiąca, a za grudzień w terminie złożenia zeznania rocznego. Reguła ta dotyczy wszystkich ryczałtowców, bez względu na wielkość generowanych przez nich przychodów, które podlegają opodatkowaniu tym podatkiem.

Wpłaty kwartalne limitowane wielkością przychodów

Jak już zaznaczono, niektórzy podatnicy mogą ryczałt ewidencjonowany regulować kwartalnie. Aby jednak mogli z tego skorzystać, ich przychody za poprzedni rok nie mogą przekroczyć określonego ustawowo limitu. Ustawodawca zarezerwował bowiem możliwość kwartalnego opłacania ryczałtu wyłącznie dla tych podatników, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie lub przychody spółki, w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro. To z kolei oznacza, że podatnicy, którzy rozpoczną w 2016 r. działalność gospodarczą lub uzyskiwanie przychodów z najmu, nie mogą na ten rok wybrać ryczałtu kwartalnego.

Przeliczenia limitu wyrażonego w euro na złote dokonuje się stosując średni kurs euro ogłaszany przez NBP obowiązujący w dniu 1 października poprzedniego roku podatkowego. Ponieważ średni kurs euro obowiązujący 1 października 2015 r. wynosił 4,2437 zł, to prawo do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2016 r. mają podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2015 r. nie przekroczyły kwoty 106.092,50 zł (tj. 25.000 euro × 4,2437 zł).

Przepisy art. 21 ust. 1b ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (...), regulujące zasady opłacania kwartalnego ryczałtu, odnoszą się generalnie do przychodów z działalności prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki, nie precyzując, że chodzi tu tylko o te osiągane w ramach źródła przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Z tego względu nic nie stoi na przeszkodzie, aby również podatnicy osiągający przychody z tzw. prywatnego najmu opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu ewidencjonowanego, po spełnieniu wskazanych wcześniej warunków, korzystali z prawa do opłacania ryczałtu kwartalnie.

Zgłaszanie wpłat kwartalnych

Jeżeli uprawniony podatnik zdecyduje się w 2016 r. na kwartalne opłacanie ryczałtu ewidencjonowanego, wówczas będzie go przekazywał na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20. następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie złożenia zeznania (art. 21 ust. 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym...). Ci z nich, którzy w 2016 r. zdecydują się na to po raz pierwszy, zobowiązani są zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu na ich miejsce zamieszkania. Zawiadomienia tego muszą dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 stycznia 2016 r.


Tylko terminowe zawiadomienie o wyborze kwartalnego ryczałtu jest skuteczne.


Natomiast w odniesieniu do przedsiębiorcy, który opłacał ryczałt kwartalnie w poprzednich latach, przyjmuje się, że w 2016 r. opłaca go nadal w ten sam sposób, o ile do 20 stycznia 2016 r. nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej, nie dokona wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał.

Terminy wpłaty ryczałtu kwartalnego w 2016 r.

kwartał

data dokonania wpłaty

20 kwietnia 2016 r.
II 20 lipca 2016 r.
III 20 października 2016 r.
IV 31 stycznia 2017 r.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym... (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.)

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60