Wyszukaj

Jak szukać?»

20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Zakup publikacji w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Zakup publikacji w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy

Poradnik VAT nr 1 (457) z dnia 10.01.2018

Pracownik naszej spółki kupił książkę w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy. Nie mamy faktury od sprzedawcy. Jedynym dokumentem jaki posiadamy jest złożone zamówienie. Czy mamy obowiązek rozliczenia WNT?

Dostawa czasopism w wersji elektronicznej uznawana jest za usługę elektroniczną. Ustawa o VAT nie definiuje usług elektronicznych odsyłając w tym zakresie do art. 7 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 77/1 ze zm.).

Przepisy rozporządzenia nr 282/2011 wprowadzają definicję usług elektronicznych, a także zawierają katalog czynności wyłączonych z tej definicji. Zgodnie z regulacjami zawartymi w rozporządzeniu, za usługi elektroniczne uznawane są usługi świadczone przy pomocy internetu lub sieci elektronicznej, których świadczenie - ze względu na ich charakter - jest zasadniczo zautomatyzowane i wymaga minimalnego udziału człowieka, a ich wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Do usług elektronicznych zaliczamy m.in. dostarczanie obrazów, tekstu i informacji, czyli:

  • książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych, oraz
     
  • prenumeratę gazet i czasopism publikowanych online.

W związku z tym, że polski podatnik jest nabywcą opisanych w pytaniu świadczeń, wystąpi u niego nabycie usług, które w określonej sytuacji może stanowić u niego import usług.

Przez import usług, zgodnie z art. 2 pkt 9 ustawy o VAT, rozumie się świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, wskazany w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, jeżeli spełnione zostaną łącznie dwa warunki. Co do zasady, import usług występuje, gdy usługodawca jest podatnikiem nieposiadającym na terytorium kraju (Polski) siedziby działalności gospodarczej oraz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, a usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT.

Import usług wystąpi tylko wtedy, gdy usługa podlega opodatkowaniu w Polsce. Przede wszystkim należy więc określić miejsce opodatkowania, które dla usług elektronicznych, w zależności od tego kto jest w danej sytuacji usługobiorcą, ustala się według zasad ogólnych, bądź według regulacji szczególnych.

W przypadku usług elektronicznych świadczonych na rzecz podatników stosuje się art. 28b ustawy, który wskazuje, że miejscem świadczenia jest miejsce gdzie nabywca ma swoją siedzibę.

Gdyby usługobiorcami były podmioty niebędące podatnikami, to w zależności od tego czy posiadają siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania na terytorium UE, czy poza jej granicami, miejsce opodatkowania usług elektronicznych byłoby określane według innych niż powyższa zasad.

Ze względu na to, że zakupu czasopisma w wersji elektronicznej dokonuje polski podatnik, usługa ta podlega opodatkowaniu w Polsce. Jeśli zagraniczny usługodawca nie ma w Polsce siedziby ani oddziału, to po stronie polskiego nabywcy powstanie obowiązek rozliczenia importu usług.

Brak faktury nie jest powodem, który zwalniałby polskiego nabywcę z rozliczenia importu usług.

Wskazniki i stawki Tabele kursów średnich NBP
 dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Obowiązek podatkowy dla importu usług zasadniczo powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe, czyli z chwilą wykonania usługi. Termin wystawienia faktury nie ma więc żadnego znaczenia dla momentu powstania obowiązku podatkowego w imporcie usług. Opóźnienie w wystawieniu faktury pozostaje bez wpływu na sposób opodatkowania tej transakcji. Skoro usługa została wykonana, to w dniu jej wykonania powstał obowiązek podatkowy. Oczekiwanie na fakturę wystawioną przez zagranicznego usługodawcę, w sytuacji gdy nie dotrze ona przed złożeniem deklaracji VAT za okres, w którym nabyto usługę, spowodowałoby powstanie zaległości podatkowej.

W sytuacji opisanej w pytaniu nawet przy braku faktury nabywca usługi był zatem zobowiązany do wykazania obowiązku podatkowego w dniu wykonania usługi. Podstawą opodatkowania w takim przypadku jest wszystko co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od usługobiorcy. Właściwą stawką jest stawka krajowa. Jeśli należność została określona w walucie obcej, do jej przeliczenia należy zastosować średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego lub ostatni kurs wymiany Europejskiego Banku Centralnego na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego.

Reasumując

Zakup książki w wersji elektronicznej od unijnego dostawcy, stanowi po stronie polskiego nabywcy import usług. Obowiązek rozliczenia importu usług powstanie bez względu na to, czy podatnik otrzyma od dostawcy fakturę.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60