Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Czy termin korekty VAT w ramach ulgi na złe ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Czy termin korekty VAT w ramach ulgi na złe długi zostanie skrócony?

Poradnik VAT nr 20 (452) z dnia 20.10.2017
1. Warunki zastosowania ulgi na złe długi

Podatnicy VAT sprzedający towary i usługi, wobec których nabywcy zwlekają z uregulowaniem należności za dokonane zakupy, mają prawo do skorzystania z ulgi na złe długi, polegającej na odpowiedniej korekcie podstawy opodatkowania i podatku należnego. Ulga na złe długi dotyczy wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona - czyli gdy nie została ona uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Wierzyciel, który zamierza skorzystać z ulgi na złe długi musi pamiętać o konieczności spełnienia warunków określonych w art. 89a ust. 2 ustawy o VAT. Są one następujące:

1) dostawa towaru lub świadczenie usług jest dokonana na rzecz podatnika, o którym mowa w art. 15 ust. 1, zarejestrowanego jako podatnik VAT czynny, niebędącego w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.), postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji;

2) na dzień poprzedzający dzień złożenia deklaracji podatkowej, w której dokonuje się korekty:

a) wierzyciel i dłużnik są podatnikami zarejestrowanymi jako podatnicy VAT czynni,

b) dłużnik nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.


2. Kiedy wierzyciel może skorygować VAT?

W ramach ulgi na złe długi dokonuje się korekty zarówno podstawy opodatkowania, jak i podatku należnego. W myśl art. 89a ust. 3 ustawy o VAT, wierzyciel ma prawo do dokonania takiej korekty w rozliczeniu za okres, w którym upłynęło 150 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Korekty może dokonać pod warunkiem, że do dnia złożenia przez niego deklaracji za ten okres rozliczeniowy należność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Przykład

W dniu 5 września 2017 r. podatnik sprzedał towar i transakcję udokumentował fakturą wystawioną na rzecz firmy "Alfa". W umowie ustalono, że płatność zostanie dokonana w terminie 10 dni od dnia dokonania dostawy towaru. W dniu 2 lutego 2018 r. minie 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie. Podatnik będzie miał prawo do pomniejszenia podstawy opodatkowania i podatku należnego o kwotę wynikającą z wystawionej we wrześniu faktury, jeżeli dłużnik nie ureguluje należności i o ile spełnione będą ustawowe warunki do zastosowania ulgi na złe długi. Korekty tej będzie mógł dokonać w deklaracji za luty 2018 r., o ile do dnia złożenia deklaracji podatkowej za ten okres wierzytelność nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie.

Ustawodawca wyznaczył konkretny okres rozliczeniowy, w jakim można dokonać korekty w ramach ulgi na złe długi. Zatem jeżeli w deklaracji za ww. okres podatnik nie skoryguje podatku VAT, będzie mógł prawo to zrealizować jedynie poprzez korektę deklaracji za okres, w którym upłynął 150. dzień od terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Wraz z deklaracją, w której wierzyciel dokonał korekty, ma on obowiązek złożenia zawiadomienia o jej sporządzeniu do właściwego dla niego naczelnika urzędu skarbowego wraz z podaniem kwot korekty oraz danych dłużnika (druk VAT-ZD).

Aktywne druki i formularze Formularz VAT-ZD dostępny jest w serwisie
www.druki.gofin.pl

W sytuacji gdy po złożeniu deklaracji podatkowej, w której wierzyciel skorygował podatek należny i podstawę opodatkowania, należność zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie, wierzyciel ma obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania i kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym należność została uregulowana lub zbyta. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, wówczas podstawa opodatkowania oraz kwota podatku należnego musi być zwiększona w odniesieniu do tej części.

Przykład

Wierzyciel w ramach ulgi na złe długi skorygował podstawę opodatkowania i podatek należny w deklaracji za marzec 2017 r., natomiast w październiku 2017 r. dłużnik uregulował w całości należność, w stosunku do której zastosowano tę ulgę. Wierzyciel ma zatem obowiązek dokonania korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w rozliczeniu za ten miesiąc, w którym otrzymał należność od dłużnika, czyli w deklaracji za październik 2017 r.


3. Obowiązkowa korekta podatku naliczonego przez dłużnika

Niezależnie od tego, czy wierzyciel skorzysta z ulgi na złe długi i skoryguje podstawę opodatkowania i VAT należny, na dłużniku spoczywa obowiązek dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego, o ile nie ureguluje należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze.

Korekty tej musi dokonać w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze. Przepis ten nie ma zastosowania wówczas, gdy dłużnik ureguluje należność najpóźniej w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego, w którym upłynął 150. dzień od dnia upływu terminu płatności tej należności. Jeżeli należność zostanie uregulowana częściowo, korekta dotyczyć będzie podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

Przykład

W fakturze wystawionej w dniu 1 września 2017 r. podatnik określił termin płatności należności za sprzedany towar na dzień 11 września 2017 r. Dłużnik nie uregulował należności. W dniu 8 lutego 2018 r. minie 150. dzień od dnia, w którym upłynie termin płatności. Jeżeli najpóźniej w ostatnim dniu lutego 2018 r. dłużnik ureguluje należność, to nie będzie miał obowiązku korygowania odliczonego wcześniej podatku naliczonego. Jeżeli natomiast w tym terminie należność nie zostanie uregulowana, dłużnik będzie musiał skorygować odliczony podatek naliczony w deklaracji za luty 2018 r.

Ustawodawca wyłączył w niektórych przypadkach obowiązek skorygowania VAT naliczonego. Dłużnik nie ma obowiązku korekty VAT naliczonego wówczas, gdy w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150. dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego w rozumieniu ustawy - Prawo restrukturyzacyjne, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

W sytuacji gdy po dokonaniu korekty podatku naliczonego w związku z ulgą na złe długi, dłużnik ureguluje należność wobec wierzyciela (w całości lub w części), będzie miał prawo - zgodnie z art. 89b ust. 4 ustawy o VAT - do ponownej korekty podatku naliczonego, czyli do zwiększenia kwoty tego podatku (lub o część kwoty - przy częściowym uregulowaniu należności) w rozliczeniu za okres, w którym należność uregulowano.


4. Planowane zmiany przepisów dotyczących ulgi na złe długi

Już od 1 stycznia 2018 r. planowane są zmiany regulacji dotyczących zasad stosowania ulgi na złe długi. W projekcie z dnia 27 września 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, zamieszczonym na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl), w art. 14 zaproponowano zmianę brzmienia m.in. przepisów art. 89a ust. 1a i art. 89b ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

Planuje się skrócenie do 120 dni (zamiast obecnie obowiązujących 150 dni) okresu, w jakim uznaje się nieściągalność wierzytelności za uprawdopodobnioną. Proponowana zmiana ma na celu upowszechnienie możliwości skorzystania przez wierzyciela, który nie otrzymał należności za towar czy usługę, z ulgi na złe długi. Analogicznie zaprojektowano zmiany dotyczące rozliczania VAT przez dłużników, polegające na skróceniu terminu ze 150 dni do 120 dni na dokonanie przez nich obowiązkowej korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z faktury, w przypadku nieuregulowania należności z niej wynikającej. Zmiany zaproponowane w art. 89b ust. 1-2 ustawy o VAT nakładają na dłużnika obowiązek dokonania takiej korekty, pozostawiając możliwość uniknięcia tego obowiązku w przypadku uregulowania należności odpowiednio w całości lub w części, lub gdy dłużnik jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Z uzasadnienia do projektowanej ustawy wynika, że skrócenie terminu umożliwiającego zastosowanie ulgi na złe długi po stronie wierzyciela wpłynie pozytywnie na jego kondycję finansową, uwalniając wcześniej dodatkowe środki finansowe. Z kolei po stronie dłużnika skrócenie terminu spowoduje - w założeniu - dodatkową mobilizację w spłacie wierzytelności, co w efekcie ma zmniejszyć zatory płatnicze w obrocie gospodarczym.

W projekcie wskazano, że proponowane zmiany w tym zakresie mają wejść w życie już od 1 stycznia 2018 r.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60