Wyszukaj

Jak szukać?»

Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  VAT i akcyza  »   Skutki w VAT przekształcenia spółek
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Skutki w VAT przekształcenia spółek

Poradnik VAT nr 12 (444) z dnia 20.06.2017

W przypadku sukcesji uniwersalnej, o której mowa w art. 93-93e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.), mamy do czynienia z przejęciem ogółu praw i obowiązków przekształcanego podmiotu. Na gruncie przepisów ustawy o VAT wielokrotnie podkreślaliśmy, że nie ma przeszkód aby podmiot przejmujący miał prawo zarówno do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na podmiot przekształcany, ani też by otrzymał zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym wynikający z deklaracji złożonej przez ten podmiot.

Prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje w związku z wykonywanymi przez podatnika czynnościami opodatkowanymi. Odliczenie podatku dokonywane jest na podstawie posiadanych przez podatnika odpowiednich dokumentów - faktur. W przypadku różnego rodzaju przekształceń zdarza się, że podmiot przejmujący posiada faktury zakupu wystawione jeszcze na podmiot przekształcany. W ustawie o VAT nie ma przepisu zakazującego w takim przypadku odliczenia podatku naliczonego przez podmiot przejmujący.

Na temat prawa do odliczenia przez spółkę przejmującą podatku VAT z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej nr 0113-KDIPT1-1.4012.168.2017.1.MW z dnia 16 maja 2017 r., w której stwierdził, że:

Spółce przejmującej będzie przysługiwało prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną po dniu połączenia, pod warunkiem, iż zakupy będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych.

Przedmiotem interpretacji było prawo spółki przejmującej do odliczenia podatku naliczonego z faktur wystawionych na spółkę przejmowaną po dniu połączenia dokumentujących dostawy i usługi świadczone przed połączeniem oraz po połączeniu spółek.

Organ podatkowy w uzasadnieniu przedmiotowej interpretacji wskazał, że sukcesja, o której mowa w art. 93 Ordynacji podatkowej obejmuje m.in. prawo określone w art. 86 ust. 1 ustawy o VAT. Oznacza to, że spółka przejmująca będzie uprawniona do odliczenia VAT z faktur zakupowych wystawionych po dniu połączenia na spółkę przejmowaną, w przypadku, gdy prawo takie przysługiwało tej przejmowanej spółce.

Jak czytamy: "(...) faktura jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie określonego zdarzenia gospodarczego na potrzeby opodatkowania VAT. Określenie w fakturze jako nabywcy Spółki Przejmowanej, nie wyłącza praw Spółki Przejmującej do odliczenia podatku naliczonego z takiej faktury, ponieważ decydują o tym uprawnieniu okoliczności faktyczne zdarzenia gospodarczego, które odzwierciedla faktura, a więc - dokonanie sprzedaży, data tej sprzedaży, data wystawienia faktury, data połączenia spółek i przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. Wnioskodawcę.

Powołane powyżej przepisy ustawy o podatku od towarów i usług uzależniają prawo podatnika do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od obowiązku posiadania faktury dokumentującej nabycie towarów lub usług, wykorzystywanych następnie do wykonywania czynności opodatkowanych. (...)"

Dodatkowo organ podkreślił, że o prawidłowości faktur wystawianych i otrzymywanych przez podatników powinny decydować przede wszystkim ustalenia, czy dokumenty te potwierdzają rzeczywiste transakcje handlowe. Zatem, jeżeli w fakturach dokumentujących transakcje występują tzw. wadliwości mniejszej wagi, należy uznać, że nie ma podstawy do kwestionowania faktur, w zakresie prawa do odliczenia VAT. Jednakże zdaniem organu podatkowego, są to tego rodzaju wadliwości, które, co prawda, powodują, że faktura nie odpowiada wymogom określonym w przepisach, jednakże same w sobie nie wpływają na przedmiot i podstawę opodatkowania. Niemniej jednak błędy te powinny być skorygowane w ten sposób, aby faktura odzwierciedlała faktycznie dokonaną transakcję pomiędzy prawidłowo oznaczonymi podmiotami gospodarczymi.

VAT i akcyza - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60