Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r. - moment ujęcia w kosztach podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 13 (984) z dnia 1.05.2018

Spółka z o.o. wykupiła w grudniu 2017 r. polisę ubezpieczeniową (ubezpieczenie majątkowe), z okresem ubezpieczenia obejmującym 2018 r. W którym momencie koszt tej polisy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Wydatki na ubezpieczenie majątkowe, o którym mowa w pytaniu, to koszty pośrednie, potrącalne w dacie poniesienia. Wydatki te - zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych - powinny zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w analogiczny sposób, w jaki zostaną ujęte w kosztach bilansowych.

Wydatki na zakup ubezpieczenia majątkowego z reguły stanowią koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami (tzw. koszty pośrednie). Nie można ich bowiem przypisać do konkretnych przychodów, wiążą się one raczej z ogólnym funkcjonowaniem podmiotu gospodarczego.

Ustalając moment ujęcia w kosztach uzyskania przychodów przedmiotowych wydatków, należy mieć na uwadze, że:

koszty pośrednie są potrącalne w dacie ich poniesienia; jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą (zob. art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22 ust. 5c ustawy o PDOF),

za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów (z zastrzeżeniem) uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji, gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (zob. art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP i odpowiednio art. 22 ust. 5d ustawy o PDOF).

wykrzyknik Wśród organów podatkowych prezentowany jest generalnie pogląd, zgodnie z którym, za "dzień poniesienia kosztu" należy uznać dzień, na który ujęto wydatek w księgach rachunkowych jako koszt (z kolei w orzecznictwie sądów administracyjnych dominuje pogląd, iż pod pojęciem tym należy rozumieć dzień ujęcia wydatku na jakimkolwiek koncie, niekoniecznie kosztowym).

Tak uznał np. Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 4 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB1-2.4010.372.2017.1.AK. W interpretacji tej czytamy:

"(...) Z literalnego brzmienia przepisu art. 15 ust. 4e updop wynika jednoznacznie, że ustawodawca uzależnia moment, w którym wydatek staje się kosztem uzyskania przychodów od momentu ujęcia go w księgach zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości. Przy czym nie chodzi w tym przypadku o jakiekolwiek ujęcie wydatku w księgach (np. na koncie rozliczeń międzyokresowych kosztów), tylko jego "ujęcie jako kosztu", tzn. uznanie przez podatnika za taki koszt przy zachowaniu zasad rachunkowości: współmierności przychodów i kosztów (art. 6 uor), istotności (art. 8 ust. 1 uor) i ostrożności (art. 7 uor). Dzień, na który ujęto koszt w księgach, to dzień, w którym w księgach pojawił się koszt na koncie kosztowym. (...)"

W świetle stanowiska organów podatkowych, wydatki na zakup polisy ubezpieczeniowej należy ująć w kosztach uzyskania przychodów w taki sam sposób, jaki przyjęto dla celów bilansowych.

Ujęcie polisy w kosztach bilansowych

Zgodnie z zasadą memoriału (zawartą w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości), w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

W świetle powyższego, skoro w przedmiotowej sprawie polisa ubezpieczeniowa dotyczy 2018 r., to generalnie powinna zostać ujęta w kosztach bilansowych 2018 r., mimo, że została zawarta (i opłacona) w 2017 r.

Należy mieć także na uwadze, że koszty rozlicza się z uwzględnieniem zasady współmierności, zawartej w art. 6 ust. 2 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z nią, dla zapewnienia współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane będą koszty lub przychody dotyczące przyszłych okresów oraz przypadające na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. Ponadto, zgodnie z art. 39 ust. 1 ww. ustawy, jednostki dokonują czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych.

A zatem koszt ubezpieczenia majątkowego, dotyczącego 2018 r., może być rozliczany w kosztach bilansowych 2018 r. przez poszczególne miesiące tego roku, za pośrednictwem czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów (np. konto 64-0). Jeśli koszt ww. polisy jest nieistotny, to możliwe jest także - w ramach dopuszczalnych uproszczeń, o których mowa w art. 4 ust.  ustawy o rachunkowości - odstąpienie od rozliczania tego kosztu w czasie (przez poszczególne miesiące 2018 r.) i jednorazowe ujęcie go w kosztach na początku 2018 r., tj. roku obrotowego, którego dotyczy.

Ujęcie polisy w kosztach podatkowych

Odnosząc się do momentu ujęcia w kosztach podatkowych wydatków na polisę, zawartą w 2017 r., a dotyczącą 2018 r., warto przywołać ww. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z 4 grudnia 2017 r. Czytamy w niej m.in.:

"(...) Jeżeli (...) zgodnie z określoną w rachunkowości zasadą współmierności przychodów i kosztów, podatnik poprzez czynne rozliczenia międzyokresowe ujmuje (rozlicza) koszty w poszczególnych miesiącach, których one dotyczą, to również dla celów podatkowych powinien rozliczać takie koszty proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Jednostka może, w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na wynik finansowy. Rozliczanie kosztów w czasie jest uzasadnione, gdy stanowią one kwotę istotną dla podatnika. Nie ma natomiast uzasadnienia do rozliczania międzyokresowego kwot, które w skali działalności firmy są nieistotne, tzn. nie wpływają na rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. W takim przypadku mogą być jednorazowo zaliczane w koszty.

(...) Jeśli zatem Wnioskodawca uzna dla celów bilansowych, że koszt (np. koszty ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego, należności, koszty prenumeraty, czynszu najmu, koszty reklamy i inne koszty o podobnym charakterze) jest nieistotny, nie wpłynie na zniekształcenie wyniku jednostki, w ramach przyjętych uproszczeń, koszt taki może być zaliczony jednorazowo, bez konieczności rozliczania międzyokresowego. (...)"

Podobnie wynika z pisma MF z 30 marca 2017 r., będącego odpowiedzią na zapytanie naszego Wydawnictwa.

Polisa ubezpieczeniowa z grudnia 2017 r., dotycząca 2018 r.Uwzględniając powyższe, jeśli dla celów bilansowych wydatek z tytułu omawianej polisy będzie rozliczany w kosztach 2018 r. w czasie (przez poszczególne miesiące tego roku), to w taki sam sposób (tj. również w czasie) powinien być on rozliczany w kosztach uzyskania przychodów. Jeśli natomiast omawiany wydatek zostanie odpisany w koszty bilansowe jednorazowo, to również jednorazowo będzie on stanowił koszt uzyskania przychodów.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.