Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Prowadzenie własnej działalności i udziały w spółce komandytowej - sposób opodatkowania przychodów

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (935) z dnia 20.12.2016

Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, z której opłacam podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zamierzam oprócz tego przystąpić do spółki komandytowej. Czy w związku z tym mogę wybrać opodatkowanie 19% podatkiem liniowym przychodów z tej spółki?

Tak. Podatnik może przychody z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej opodatkowywać 19% podatkiem liniowym i jednocześnie przychody z własnej indywidualnej działalności opodatkowywać w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Spółka komandytowa (jako całość) nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Podatnikami są natomiast poszczególni wspólnicy spółki komandytowej (osoby fizyczne lub osoby prawne).

W stosunku do wspólnika będącego osobą fizyczną skutki podatkowe związane z udziałem w spółce komandytowej należy rozpatrywać w świetle ustawy o PDOF. Stosownie do jej przepisów, przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (np. w spółce komandytowej) u każdego wspólnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. Jeżeli umowa spółki nie reguluje tej kwestii, to przyjmuje się, że prawa poszczególnych wspólników do udziału w zysku są równe. Zasady te stosuje się odpowiednio do rozliczania kosztów uzyskania przychodów, a także wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów oraz do odliczania strat (art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o PDOF).

Zgodnie zaś z dyspozycją art. 5b ust. 2 ustawy o PDOF, przychody wspólnika z udziału w spółce niebędącej osobą prawną (np. w spółce komandytowej), która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą uznaje się za przychody z działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 tej ustawy.

Wymaga podkreślenia, że przychody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej nie mogą być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wynika to z postanowień art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Od przychodów tych wspólnik powinien opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, tj.:

  • według progresywnej skali podatkowej bądź
     
  • 19% podatek liniowy, o którym mowa w art. 30c ustawy o PDOF; w takim jednak przypadku podatnik powinien w określonym terminie złożyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze podatku liniowego (art. 9a ust. 2 ustawy o PDOF).

Trzeba przy tym zauważyć, że jeżeli wspólnik przystępujący do spółki komandytowej równocześnie prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, z tytułu której opłaca podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego, to w takiej sytuacji dla celów opodatkowania dochodu uzyskanego z tytułu udziału w tej spółce może on dokonać wyboru 19% podatku liniowego.

Taki pogląd prezentują również organy podatkowe. Przykładowo, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z 6 lutego 2015 r., nr IPTPB1/415-606/14-4/MD stwierdził, że:

"(...) w danym roku podatkowym możliwe jest opodatkowanie przychodów uzyskanych z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej:

  • samodzielnie - zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
     
  • w formie spółki komandytowej - podatkiem liniowym,

pod warunkiem wyboru odpowiednich form opodatkowania i o ile nie zachodzą inne, przewidziane w ustawach okoliczności, które spowodowałyby utratę prawa do opłacania podatku w ww. formach. (...)"

Analogiczne stanowisko przedstawił Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 16 lipca 2014 r., nr IPPB1/415-433/14-2/JB.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60