Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Grupowa polisa OC dla członków zarządu a przychód z nieodpłatnych ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Grupowa polisa OC dla członków zarządu a przychód z nieodpłatnych świadczeń - interpretacja indywidualna organu podatkowego

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (430) z dnia 20.11.2016
W przypadku gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie ubezpieczenia w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, nie jest możliwe ustalenie im przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń z tytułu opłacenia (sfinansowania) przez spółkę składek na ich ubezpieczenie.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 30 września 2016 r., nr IPPB4/4511-918/16-2/MS2.

Spółka z o.o. zamierza wykupić członkom zarządu polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać podczas sprawowania przez nich funkcji zarządczych. Umowa ubezpieczenia przewiduje, że ubezpieczającym będzie spółka, natomiast ubezpieczonymi grupa wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych członków zarządu. Na polisie OC osoby ubezpieczone nie będą wskazane imiennie, w związku z tym spółka nie musi informować ubezpieczyciela o zmianach w składzie zarządu, a wysokość składki ubezpieczeniowej nie będzie uzależniona od liczby ubezpieczonych. Spółka zwróciła się do organu podatkowego z pytaniem czy w tym przypadku członkowie zarządu uzyskają przychód podlegający opodatkowaniu, a spółka zobowiązana będzie jako płatnik do poboru zaliczki na podatek?

W jej ocenie taki przychód po stronie członków zarządu nie wystąpi.

Interpretacje Baza interpretacji wydawanych m.in. przez organy podatkowe dostępna jest w serwisie
www.interpretacje.gofin.pl

Organ podatkowy podzielił zdanie spółki. W uzasadnieniu wydanej interpretacji wyjaśnił, że na podstawie art. 805 § 1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.

Stosownie do art. 808 § 1 K.c., ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na cudzy rachunek. Ubezpieczony może nie być imiennie wskazany w umowie, chyba że jest to konieczne do określenia przedmiotu ubezpieczenia.

Celem umowy ubezpieczenia jest więc udzielenie ubezpieczonemu ochrony na wypadek określonego w umowie ryzyka, w zamian za zapłatę składki. Funkcja ochronna jest istotą każdej umowy ubezpieczenia. W konsekwencji, opłacenie składki przez inną osobę niż ta, w której interesie majątkowym zawierana jest umowa, powoduje powstanie przychodu u osoby, na rzecz której zawierana jest umowa. Świadczenie nieodpłatne stanowi bowiem w tym przypadku ochrona ubezpieczeniowa na wypadek zaistnienia zdarzenia określonego w umowie ubezpieczenia.

Z brzmienia przepisu art. 11 ust. 1 updof wynika, że opodatkowaniu może podlegać tylko przychód ze świadczeń nieodpłatnych faktycznie otrzymanych. Z kolei ustalenie przychodu z tytułu otrzymania nieodpłatnego świadczenia wymaga wskazania osoby będącej beneficjentem świadczenia.

W rozpatrywanej sytuacji spółka zamierza wykupić dla członków zarządu polisę w zakresie odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą powstać podczas sprawowania przez nich funkcji zarządczych. Umowa ubezpieczenia przewiduje, że ubezpieczonymi będzie grupa wszystkich przeszłych, obecnych i przyszłych członków zarządu. Na polisie OC osoby ubezpieczone nie będą wskazane imiennie.

Zatem, w przypadku gdy osoby ubezpieczone nie zostały z góry określone w umowie (ewentualnie w załączniku do umowy, aneksie lub innym dokumencie) w sposób pozwalający na ich jednoznaczną identyfikację, jako osób ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej, nie jest możliwe ustalenie przychodu w postaci otrzymania nieodpłatnych świadczeń przez poszczególnych ubezpieczonych. Brak jest bowiem podstaw do przyporządkowania im składek w dacie zawarcia umowy i opłacenia ich przez spółkę.

W rezultacie zapłacona składka ubezpieczeniowa, z tytułu umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, nie będzie skutkować powstaniem przychodu u tych osób. Tym samym spółka nie będzie zobowiązana do naliczenia i pobrania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60