Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Spotkanie integrujące pracowników nie przysparza im przychodu
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Spotkanie integrujące pracowników nie przysparza im przychodu

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (411) z dnia 1.02.2016

Spółka z o.o. zorganizowała imprezę integracyjną dla pracowników i sfinansowała ją ze środków obrotowych. Podczas spotkania miał miejsce poczęstunek w formie obiadu oraz szwedzkiego bufetu. Czy u pracownika powstał z tego tytułu przychód do opodatkowania? Czy koszt tej imprezy jest kosztem uzyskania przychodów?

Pracownicy uczestniczący w imprezie integracyjnej nie uzyskują z tego tytułu przychodu. Koszt zorganizowania takiej imprezy jest kosztem uzyskania przychodów, o ile spełnione są przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 updop. Szczegóły w dalszej części odpowiedzi.

Przychód pracownika

Zgodnie z art. 12 ust. 1 updof, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Przepisy podatkowe nie definiują pojęcia "nieodpłatne świadczenie". Na tle stanowiska wypracowanego przez sądy przyjmuje się, że na gruncie podatkowym ma ono szerszy zakres niż w prawie cywilnym. Obejmuje bowiem wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy. Zakres tego pojęcia jest bardzo szeroki. Podana definicja ma jednak charakter ogólny. O powstaniu przychodu z nieodpłatnych świadczeń decydują okoliczności zaistniałe w konkretnej sprawie. Na temat powstawania u pracowników przychodów z tytułu udziału w imprezie integracyjnej wielokrotnie wypowiadali się dyrektorzy izb skarbowych, niestety wydając w tej sprawie rozbieżne rozstrzygnięcia. Dopiero wskutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, Minister Finansów spowodował ujednolicenie stanowiska, rozstrzygając, że pracownik uczestniczący w spotkaniu integracyjnym nie uzyskuje z tego tytułu przychodu. Przykładem jest wydana przez niego interpretacja indywidualna z 5 listopada 2015 r., nr DD3.8222.2.364.2015.IMD, która uchyliła interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 26 listopada 2013 r., nr ITPB2/415-824/13/MU. W interpretacji Ministra Finansów czytamy: "Kwestia opodatkowania nieodpłatnych świadczeń otrzymywanych przez pracowników od pracodawców budziła wątpliwości po stronie pracowników oraz pracodawców i prowadziła do sporów interpretacyjnych. Orzecznictwo sądów administracyjnych w tej materii również było niejednolite. Zagadnienie to zostało ostatecznie rozstrzygnięte przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13 stwierdził: »wystąpienia po stronie pracownika przysporzenia majątkowego (korzyści) - nie jest (...) spełnione, gdy pracodawca proponuje pracownikom udział w spotkaniach integracyjnych czy szkoleniowych, choćby organizowanych poza miejscem pracy (imprezy wyjazdowe). W tym przypadku, nawet jeśli pracownik uczestniczy w spotkaniu (konferencji, szkoleniu) dobrowolnie, po jego stronie nie pojawia się korzyść, choćby w postaci zaoszczędzenia wydatku. Nie sposób bowiem zakładać, że gdyby nie `kursokonferencja´ organizowana przez pracodawcę pracownik wydałby pieniądze na uczestnictwo w takim przedsięwzięciu. Trudno też poważnie utrzymywać, że przychodem pracownika z umowy o pracę czy stosunku służbowego jest możliwość okazjonalnego uczestnictwa w obiedzie czy kolacji, a wartość zjedzonych przez niego potraw i wypitych napojów wyznacza podstawę opodatkowania«.

W świetle powyższego - mimo bardzo szerokiego ujęcia w art. 12 ust. 1 ustawy PIT przychodów ze stosunku pracy - nie każde świadczenie spełnione przez pracodawcę na rzecz pracownika rodzi obowiązek podatkowy w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przechodząc na grunt rozpatrywanej sprawy należy wskazać, iż w związku z udziałem w imprezie integracyjnej zorganizowanej przez Wnioskodawcę jej uczestnicy nie uzyskają nieodpłatnego świadczenia, a tym samym, po stronie pracowników (i członków ich rodzin) nie powstanie przychód w rozumieniu przepisów ustawy, w tym ze stosunku pracy".

Koszty uzyskania przychodów

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Kosztami podatkowymi są m.in. tzw. koszty pracownicze, w tym wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu ich integracji, np. w postaci organizacji dla nich spotkań integracyjnych (okolicznościowych).

W każdej sytuacji należy jednak sprawdzić, jaki jest powód takiego spotkania. W przypadku gdy wydatki poniesione zostały na zorganizowanie spotkania integracyjnego mającego na celu poprawę komunikacji wewnętrznej i motywacji do pracy poprzez zintegrowanie pracowników z firmą, budowanie zespołu, poprawę atmosfery pracy oraz ułatwienie ułożenia wzajemnych relacji między pracownikami i w efekcie poprawę efektywności pracy, a przez to zwiększenie przychodów osiąganych przez podatnika, to wówczas spełniają warunki, o których mowa w art. 15 ust. 1 updop. W rezultacie mogą zostać zakwalifikowane do kosztów podatkowych.

Przy czym obowiązkiem podatnika jest wykazanie, w oparciu o zgromadzone dowody, związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu (w tym zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów), zgodnie z dyspozycją powołanego art. 15 ust. 1 updop.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60