Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Przyznanie w 2016 r. rabatu do sprzedaży dokonanej w 2015 r. a moment korygowania przychodów podatkowych

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 3 (902) z dnia 20.01.2016

W grudniu 2015 r. spółka sprzedała kontrahentowi krajowemu towar, wykazując z tego tytułu przychód. W styczniu 2016 r. spółka udzieliła kontrahentowi rabatu, wystawiając fakturę korygującą. W którym miesiącu spółka powinna zmniejszyć przychody - w grudniu poprzedniego roku, czy w styczniu tego roku?

W świetle przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2016 r., korekta przychodu w związku z udzielonym rabatem powinna nastąpić generalnie w miesiącu wystawienia faktury korygującej, tj. w tym przypadku - w styczniu br.

Przypomnijmy, że do końca poprzedniego roku trwał spór o to, w którym momencie podatnicy powinni korygować przychody (a także koszty) podatkowe, m.in. w związku z udzielonym rabatem. W ustawach o podatku dochodowym brak było bowiem przepisów regulujących te kwestie.

Od 1 stycznia 2016 r. do ustaw o podatku dochodowym dodano przepisy odnoszące się do momentu korygowania przychodów i kosztów podatkowych (piszemy o tym m.in. w dodatku do Biuletynu Informacyjnego nr 4 z 20 stycznia br.).

Nowe prawo
Z "nowego" art. 12 ust. 3j ustawy o PDOP wynika, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przypadku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Jeżeli w ww. okresie rozliczeniowym podatnik nie osiągnął przychodów lub osiągnięte przychody są niższe od kwoty zmniejszenia, podatnik jest obowiązany zwiększyć koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody (art. 12 ust. 3k ww. ustawy).

Powyższych regulacji nie stosuje się, gdy korekta dotyczy przychodu związanego z zobowiązaniem podatkowym, które uległo przedawnieniu.

art. 11 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. poz. 1595), wprowadzającej ww. zasady korygowania przychodów (i kosztów) podatkowych zapisano, że zasady te stosuje się do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. przed 1 stycznia 2016 r.

W komunikacie, zawartym na stronie Ministerstwa Finansów (www.finanse.mf.gov.pl), wyjaśniono:

"(...) Opisywane zasady wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i będą miały zastosowanie do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów uzyskanych lub poniesionych od tego dnia.

Na podstawie przepisu przejściowego, nowe regulacje będą miały zastosowanie również do korekty przychodów oraz kosztów uzyskania przychodów, uzyskanych lub poniesionych przed 1 stycznia 2016 r., jeżeli zdarzenie powodujące korektę wystąpi po tym dniu. (...)

Przykład

Podatnik w marcu 2016 r. otrzyma zwrot towaru, w związku z czym skoryguje fakturę dokumentującą sprzedaż tego towaru, wystawioną w sierpniu 2015 r.

Zgodnie z nowymi regulacjami, podatnik dokona korekty przychodów (...) w marcu 2016 r., czyli w miesiącu, w którym wystawi fakturę korygującą. (...)"

A zatem, jeżeli w sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka w styczniu 2016 r. udzieli kontrahentowi rabatu dotyczącego towarów sprzedanych w poprzednim roku i w tym też miesiącu wystawi fakturę korygującą dokumentującą ten rabat, to korekty przychodu spółka dokona w styczniu 2016 r. Gdyby w styczniu spółka nie osiągnęła przychodów lub osiągnięte przychody byłyby niższe od kwoty zmniejszenia, wówczas zwiększyłaby koszty uzyskania przychodów o kwotę, o którą nie zostały zmniejszone przychody.

Dla celów bilansowych korekty przychodów, będącej wynikiem udzielonego rabatu, należy dokonać generalnie w tym roku, w którym miała miejsce sprzedaż towarów objętych rabatem (zob. art. 54 ustawy o rachunkowości). Odnosząc to do sytuacji, o której mowa w pytaniu, spółka skoryguje (zmniejszy) przychody bilansowe za 2015 r.

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60