Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Sposoby opłacania w 2016 r. zaliczek PIT przez przedsiębiorców
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Sposoby opłacania w 2016 r. zaliczek PIT przez przedsiębiorców

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (410) z dnia 20.01.2016

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT, są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy (art. 44 ust. 1 pkt 1 updof). Stosowana forma opodatkowania, tj. według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, determinuje sposób obliczania tych zaliczek, natomiast nie wpływa na sposób ich opłacania.

1. Zaliczki miesięczne w podstawowej formie

W przypadku podatników, o których mowa podstawowym sposobem wykonywania obowiązku wpłaty zaliczek na podatek jest wpłata zaliczek miesięcznych w tzw. podstawowej formie, tj. od rzeczywiście uzyskanego dochodu (art. 44 ust. 3 i 3f updof). O stosowaniu tego sposobu wpłat zaliczek w 2016 r. nie trzeba informować naczelnika urzędu skarbowego, chyba że w 2015 r. podatnicy opłacali zaliczki kwartalne lub zaliczki miesięczne w uproszczonej formie. Chcąc zmienić sposób opłacania zaliczek w 2016 r. (tj. opłacać zaliczki miesięczne w podstawowej formie), muszą oni złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne zawiadomienie o rezygnacji z dotychczasowego sposobu opłacania zaliczek (art. 44 ust. 3i i 6d updof). Termin na złożenie takiego zawiadomienia w 2016 r. upływa z dniem 22 lutego 2016 r. z uwagi na to, że ostatni dzień terminu ustalony ustawowo na 20 lutego, w 2016 r. przypada w sobotę.

U podatników opodatkowanych na zasadach określonych w ustawie o PIT, za dochód z działalności gospodarczej uważa się generalnie nadwyżkę sumy przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej, ustalanych zgodnie z art. 14 updof, nad kosztami uzyskania przychodów w rozumieniu art. 22 ust. 1 updof. Ustalając podstawę obliczenia zaliczki miesięcznej, podatnicy mogą pomniejszać tak ustalony dochód o przysługujące im odliczenia (art. 44 ust. 3 w związku z art. 26 updof oraz art. 44 ust. 3f związku z art. 30c updof).

Odliczenia od dochodu przy ustalaniu podstawy obliczenia zaliczki na podatek
według skali podatkowej podatkiem liniowym
- straty z lat poprzednich,
- wydatki określone w art. 26 ust. 1 updof, w tym m.in. składki (krajowe i zagraniczne) na ubezpieczenia społeczne, wydatki rehabilitacyjne, darowizny, z wyjątkiem wpłat na IKZE
- straty z lat poprzednich,
- wydatki z tytułu krajowych i zagranicznych składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a oraz pkt 2a updof

Zaliczki na podatek dochodowy - co do zasady - ustala się w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Z tym że przy obliczaniu zaliczki, podatnicy opodatkowani:

 • według skali podatkowej - stosują stawkę 18% lub 32% (gdy dochód przekroczy kwotę 85.528 zł),
   
 • podatkiem liniowym - stosują 19% stawkę podatku niezależnie do wysokości osiągniętego dochodu.

U podatników opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek wpłaty zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym ich dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2016 r. 3.091 zł), a u liniowców - od miesiąca, w którym uzyskali oni pierwszy dochód z działalności.

Do urzędu skarbowego zaliczki podlegają wpłacie po odliczeniu składek (krajowych i zagranicznych) na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b updof, opłaconych w roku podatkowym.


2. Zaliczki opłacane za okresy kwartalne

Uprawnieni podatnicy

Z tytułu działalności gospodarczej prowadzonej w 2016 r. podatnicy PIT opodatkowani według skali podatkowej lub podatkiem liniowym, mogą opłacać zaliczki na podatek, obliczane za okresy kwartalne, od rzeczywiście uzyskanego dochodu (art. 44 ust. 3g-3i updof).

Kontynuujący działalność gospodarczą będą mogli korzystać w 2016 r. z tego sposobu opłacania zaliczek na podatek pod warunkiem, że:

 • przysługuje im status tzw. małego podatnika, co oznacza, że ich przychody uzyskane ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku VAT) nie przekroczyły w 2015 r. kwoty 5.092.000 zł (tj. 1.200.000 euro x 4,2437 zł/euro, w zaokrągleniu do 1.000 zł),
   
 • zawiadomią na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o wyborze kwartalnego sposobu opłacania zaliczek w terminie do 22 lutego 2016 r. (ostatni dzień terminu ustalony na 20 lutego, w 2016 r. przypada bowiem w sobotę), a także w tym samym terminie złożą zawiadomienie o rezygnacji z opłacania zaliczek miesięcznych w uproszczonej formie, jeżeli taki sposób opłacania zaliczek stosowali w 2015 r.
Zwróć uwagę!

Złożenie zawiadomienia o wyborze w 2016 r. zaliczek kwartalnych nie jest wymagane, gdy podatnicy chcą kontynuować ten sposób opłacania zaliczek na podstawie zawiadomienia złożonego w poprzednich latach podatkowych.

Na opłacanie zaliczek na podatek dochodowy za okresy kwartalne mogą się również zdecydować podatnicy, którzy rozpoczną prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie 2016 r. Warunkiem jest, aby zawiadomienie o wyborze kwartalnych zaliczek złożyli do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Aktywne druki i formularze
Wzór zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek dostępny jest w serwisie 
www.druki.gofin.pl

Status podatnika rozpoczynającego prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje przy tym podatnikowi, który w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch poprzednich lat (licząc od końca roku poprzedzającego rok rozpoczęcia tej działalności) nie prowadził działalności gospodarczej samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną, lub działalności takiej nie prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa (art. 44 ust. 3g i 3h w związku z art. 22k ust. 11 updof).

Obliczanie zaliczek

U podatników opodatkowanych według skali podatkowej obowiązek zapłaty zaliczki powstaje za kwartał, w którym dochód przekroczy kwotę powodującą obowiązek zapłacenia podatku (w 2016 r. 3.091 zł). Zaliczkę za ten kwartał stanowi podatek obliczony od dochodu według zasad określonych w art. 26, 27 i 27b updof. Natomiast za następne kwartały zaliczka ustalana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie kwartały.

Liniowcy z kolei muszą uiszczać zaliczki począwszy od tego kwartału, w którym uzyskają pierwszy dochód z działalności gospodarczej. Kwotę zaliczki obliczają w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonym zgodnie z art. 30c updof, a sumą należnych zaliczek za poprzednie kwartały, z uwzględnieniem art. 27b updof.

Zwróć uwagę!

Jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą w różnych formach prawnych, a każdą z tych działalności opodatkowuje na zasadach określonych w ustawie o PIT, za dochód przyjmuje nadwyżkę sumy przychodów z tych działalności nad sumą kosztów ich uzyskania.


3. Zaliczki miesięczne w uproszczonej formie

Wybór zaliczek

Warunki wyboru i zasady ustalania miesięcznych zaliczek w uproszczonej formie określają przepisy art. 44 ust. 6b-6i updof.

Uwzględniając zawarte w nich uregulowania, należy stwierdzić, że z opłacania miesięcznych zaliczek w uproszczonej formie w 2016 r. będą mogli skorzystać podatnicy, którzy:

 • działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach określonych w ustawie o PIT prowadzili przed 2015 r.,
   
 • w zeznaniu PIT-36 lub PIT-36L złożonym w 2015 r. za 2014 r. lub złożonym w 2014 r. za 2013 r. wykazali dochód z tej działalności, przy czym dochód ten był wyższy od kwoty powodującej obowiązek zapłaty podatku dochodowego (tj. wyższy od kwoty 3.091 zł).

Podatnicy, którzy wybierają na 2016 r. ten sposób opłacania zaliczek na podatek, muszą w terminie do 22 lutego 2016 r. (ostatni dzień terminu ustalony na 20 lutego, w 2016 r. przypada bowiem w sobotę) złożyć w urzędzie skarbowym pisemne zawiadomienie o wyborze opłacania zaliczek w uproszczonej formie. Dodatkowo obowiązani są złożyć pisemne zawiadomienie o rezygnacji z opłacania kwartalnych zaliczek, jeżeli ten sposób opłacania zaliczek był stosowany w 2015 r.

Aktywne druki i formularze
Wzór zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek dostępny jest w serwisie  www.druki.gofin.pl

Zawiadomienia o wyborze opłacania uproszczonych zaliczek nie muszą w 2016 r. składać podatnicy, którzy zawiadomienie takie złożyli w 2015 r. (lub wcześniej) i w 2016 r. zamierzają kontynuować ten sposób opłacania zaliczek.

Zasady obliczania zaliczek

U podatników opodatkowanych według skali podatkowej i opłacających w 2016 r. miesięczne zaliczki na podatek w uproszczonej formie, zaliczkę stanowić będzie kwota ustalona jako 1/12 kwoty obliczonej przy zastosowaniu obowiązującej skali podatkowej, od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu za 2014 r. Natomiast gdy w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali dochodu z działalności gospodarczej lub nie przekraczał on kwoty 3.091 zł, to za podstawę obliczenia zaliczki należy przyjąć dochód z działalności gospodarczej wykazany zeznaniu za 2013 r. Jeżeli również w zeznaniu za 2013 r. podatnicy nie wykazali dochodu lub wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.091 zł, to nie mają oni możliwości skorzystania w 2016 r. z wpłat zaliczek w uproszczonej formie.

Z kolei w przypadku podatników opodatkowanych podatkiem liniowym, miesięczną zaliczkę na podatek w uproszczonej formie w 2016 r. stanowić będzie kwota w wysokości 1/12 kwoty obliczonej według 19% stawki od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu za 2014 r. lub w zeznaniu za 2013 r., jeżeli w zeznaniu za 2014 r. nie wykazano dochodu albo nie przekroczył on kwoty 3.091 zł. Jeżeli również w zeznaniu za 2013 r. podatnicy nie wykazali dochodu lub wykazali dochód w wysokości nieprzekraczającej kwoty 3.091 zł, to nie mają oni możliwości skorzystania w 2016 r. z wpłat zaliczek w uproszczonej formie.

Kwotę zaliczki obliczonej w uproszczonej formie, podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego, zmniejsza się o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b updof, zapłaconej w danym miesiącu.

Należy podkreślić, że ustaloną kwotę zaliczki wpłacanej w uproszczonej formie podatnicy mogą być zobowiązani skorygować, gdy zaistnieją okoliczności określone w art. 44 ust. 6f i 6g updof, czyli m.in. jeżeli podatnik złoży korektę zeznania powodującą zmianę wysokości podstawy obliczenia miesięcznych zaliczek wpłacanych w uproszczonej formie.


4. Terminy wpłacania zaliczek

Miesięczne zaliczki na podatek w podstawowej oraz uproszczonej formie należne za okres od stycznia do listopada 2016 r., podatnicy muszą wpłacać na rachunek urzędu skarbowego bez wezwania, w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Natomiast zaliczkę na podatek za grudzień - co do zasady - należy uiścić do 20 stycznia następnego roku podatkowego (tj. za grudzień 2016 r. do 20 stycznia 2017 r.).

Z kolei zaliczki kwartalne wpłaca się na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po kwartale, za który są opłacane, a zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego - w terminie do 20 stycznia następnego roku. Oznacza to, że w 2016 r. podatnicy stosujący ten sposób opłacania zaliczek będą musieli dokonywać wpłat na rachunek urzędu skarbowego w terminach: za I kwartał - do 20 kwietnia 2016 r., za II kwartał - do 20 lipca 2016 r., za III kwartał - do 20 października 2016 r., za IV kwartał - do 20 stycznia 2017 r.

Obowiązek zapłaty zaliczki za ostatni miesiąc lub za IV kwartał 2016 r. nie powstanie, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty podatnicy złożą zeznanie PIT-36 lub PIT-36L i zapłacą wynikający z niego podatek (art. 44 ust. 6 updof).


Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60