Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Korzystanie z taksówki na koszt pracodawcy
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Korzystanie z taksówki na koszt pracodawcy

Przegląd Podatku Dochodowego nr 24 (408) z dnia 20.12.2015
Pracownik, któremu pracodawca zwróci koszt przejazdu taksówką ze spotkania biznesowego do domu, nie uzyska przychodu podatkowego.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 29 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-327/15/DP.

Wnioskodawca (spółka z o.o.) pokrywa pracownikom koszty przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika, jeżeli udział w spotkaniu jest obowiązkowy, a powrót w godzinach wieczornych komunikacją miejską jest niemożliwy lub zagrażający bezpieczeństwu pracownika.

W związku z zaistniałym stanem faktycznym spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie, czy kwota z tytułu zwrotu wymienionych kosztów stanowi przychód pracownika w rozumieniu art. 12 ust. 1 updof, opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Wnioskodawca stoi na stanowisku, że zwrot kosztów przejazdu z miejsca organizowania obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika powoduje u niego powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Dyrektor Izby Skarbowej w wydanej interpretacji indywidualnej nie zgodził się z tym poglądem.

Powołał się na stanowisko Trybunału Konstytucyjnego zaprezentowane w wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, zgodnie z którym za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
     
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
     
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Uwzględniając argumentację TK, wyjaśnił, że sfinansowanie przez wnioskodawcę pracownikom przejazdów z miejsca organizowania obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika nie jest spełnione w jego interesie, ale w interesie pracodawcy. Wnioskodawca sam bowiem wskazał, że koszty przejazdu na obowiązkowe spotkanie biznesowe są ponoszone głównie w interesie pracodawcy.

Biorąc pod uwagę tak przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy, uznał, że sfinansowanie przez wnioskodawcę pracownikom kosztów przejazdu z miejsca organizowania obowiązkowego spotkania biznesowego do miejsca zamieszkania pracownika nie generuje po stronie pracowników przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 1 updof. Tym samym na wnioskodawcy jako pracodawcy nie ciążą z tego tytułu obowiązki płatnika, nie jest on zobowiązany do naliczenia i poboru zaliczki na podatek dochodowy od przedmiotowych wydatków zwracanych pracownikom.

Od redakcji

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 29 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-326/15 wypowiedział się także na temat skutków podatkowych z tytułu zwrotu pracownikom kosztów przejazdu taxi z miejsca organizowania spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika, w sytuacji gdy udział w takim spotkaniu jest dobrowolny. Zdaniem organu podatkowego również w takim przypadku nie powstanie u pracownika przychód podatkowy.

W uzasadnieniu wydanej interpretacji czytamy: "Sfinansowanie przez Wnioskodawcę pracownikom przejazdów z miejsca organizowania dobrowolnego spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika, jeżeli powrót w godzinach wieczornych komunikacją miejską jest niemożliwy lub zagrażający bezpieczeństwu pracownika niewątpliwie następuje za zgodą pracownika, tj. skorzystał z niego w pełni dobrowolnie. Uczestnictwo w dobrowolnym spotkaniu integracyjnym, a tym samym i powrót z takiego spotkania niewątpliwie leży w interesie zarówno pracodawcy (Wnioskodawcy) jak i pracownika. Spotkania te służą podtrzymaniu dobrych relacji w zespole oraz integracji zespołu, co bez wątpienia poprawia efektywność pracy pracowników. Na spotkaniach tych niekiedy omawiane są również kwestie dotyczące organizacji pracy, strategii zespołu oraz wyniki pracy, tym samym koszty przejazdu z miejsca organizowania dobrowolnego spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika ponoszone są - co zauważył sam Wnioskodawca - w interesie obu stron.

Z powyższego wynika więc, że nie zostały spełnione wszystkie przesłanki wskazane w (...) wyroku Trybunału Konstytucyjnego (wyroku z 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13 - przyp. red.) dotyczące uznania opisanego we wniosku świadczenia za przychód pracownika. Przedmiotowe świadczenie, tj. zwrot kosztów przejazdu, nie zostało bowiem spełnione jedynie w interesie pracownika - korzyść osiąga również pracodawca.

(...) uznać należy, iż sfinansowanie przez Wnioskodawcę pracownikom kosztów przejazdu z miejsca organizowania dobrowolnego spotkania pracowniczego do miejsca zamieszkania pracownika nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania (...)".

Przychód u pracownika nie powstanie też, w przypadku gdy porusza się on taksówką na koszt pracodawcy pomiędzy kilkoma lokalizacjami firmy w obrębie miejscowości, w której znajduje się główna siedziba tej firmy. Ten sam Dyrektor Izby Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 29 października 2015 r., nr IBPB-2-1/4511-325/15/DP, rozpatrując taki przypadek, wyjaśnił: "(...) wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez Wnioskodawcę kosztów przejazdów w sprawach służbowych oraz pomiędzy trzema lokalizacjami firmy nie generuje po stronie pracowników przychodu do opodatkowania, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od Wnioskodawcy jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego".

Więcej na ten temat w zasobach płatnych:

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60