Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Składki AC wliczone w ratę leasingową są kosztem podatkowym - ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Składki AC wliczone w ratę leasingową są kosztem podatkowym - wyrok WSA

Przegląd Podatku Dochodowego nr 23 (407) z dnia 1.12.2015
W przypadku gdy na podstawie umowy leasingu samochodu osobowego ciężar ubezpieczenia OC, AC i NNW ponoszony przez oddającego rzecz do używania jest przeniesiony na korzystającego poprzez wkalkulowanie kosztów tego ubezpieczenia w ratę leasingową, to kwota tej raty w całości stanowi u korzystającego koszt uzyskania przychodu.

Tak wynika z wyroku WSA w Gdańsku z 7 października 2015 r., sygn. akt I SA/Gd 1033/15 (orzeczenie nieprawomocne).

Występując o interpretację przepisów podatkowych w indywidualnej sprawie, podatnik wyjaśnił, że na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej zawiera umowy, które spełniają warunki leasingu określone w art. 17b ust. 1 i 2 updop, a także umowy serwisowe dotyczące leasingowanych samochodów osobowych. Wartość tych pojazdów przewyższa niekiedy równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy leasingu. Zdarza się, że do kwoty czynszu oraz opłaty serwisowej wliczana jest wartość składek OC, AC i NNW samochodów, wynikająca z umów ubezpieczenia zawieranych przez leasingodawcę. Nie będąc ubezpieczającym, podatnik nie ma wpływu na wysokość kosztów ubezpieczenia i nie są mu znane stawki poszczególnych składek. W opisanych okolicznościach, zdaniem podatnika, czynsz oraz opłaty serwisowe obejmujące koszty ubezpieczenia są w pełnej wysokości kosztami uzyskania przychodów.

Organ interpretacyjny uznał to stanowisko za błędne i wyjaśnił, że - co do zasady - jeżeli umowa spełnia warunki określone w art. 17b ust. 1 updop, to wydatki ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania przedmiotu umowy (leasingu), mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Dotyczy to również składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, które korzystający ponosi zgodnie z umową. Przy czym, według tego organu, do składek z tytułu ubezpieczenia AC zastosowanie ma ograniczenie zawarte w art. 16 ust. 1 pkt 49 updop. Przepis ten stanowi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie samochodu osobowego w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej pozostaje równowartość 20.000 euro, przeliczona na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia w wartości samochodu przyjętej dla celów ubezpieczenia.

Rozpoznając skargę podatnika na interpretację indywidualną, WSA w Gdańsku wskazał, że organ interpretacyjny trafnie wywiódł, że przy rozliczaniu kosztów z tytułu ubezpieczenia samochodów osobowych będących przedmiotem leasingu operacyjnego może mieć zastosowanie art. 16 ust. 1 pkt 49 updop. Przepis ten wprowadza ograniczenie co do wysokości uznawanej za koszty uzyskania przychodów kwoty składki ubezpieczenia samochodu osobowego, przy czym z jego treści nie wynika wprost, o który rodzaj ubezpieczenia chodzi (OC, AC, NNW). Przyjmuje się jednak, że dyspozycją tego przepisu objęte są tylko składki z tytułu ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od skutków uszkodzenia, zniszczenia i kradzieży, tzw. autocasco (AC). W rezultacie, jeżeli wartość leasingowanego samochodu przyjęta dla celów ubezpieczenia przekracza równowartość 20.000 euro przeliczaną na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia, to składki, których wysokość jest uzależniona od wartości samochodu, tj. składki na ubezpieczenie AC, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, z uwzględnieniem ograniczenia wynikającego z powołanego przepisu.

WSA podkreślił jednak, że wspomniane ograniczenie odnosi się wyłącznie do składek na ubezpieczenie samochodu ponoszonych przez ubezpieczającego. Ze stanu faktycznego przedstawionego przez podatnika wynika natomiast, że ponosi on włącznie koszty związane z leasingiem. Fakt, że wysokość rat leasingowych obejmuje składki ubezpieczenia opłacane przez leasingodawcę, nie oznacza, że podatnik może być uznany za podmiot ubezpieczający samochody, który uiszcza składki ubezpieczeniowe na rzecz ubezpieczyciela. Skoro zatem podatnik ponosi ekonomiczny ciężar składek ubezpieczenia opłacanych przez leasingodawcę jedynie ze względu na sposób kalkulacji opłat wymaganych z tytułu zawartych umów leasingu i umów serwisowych, to analizowany przepis art. 16 ust. 1 pkt 49 updop nie może mieć w tej sytuacji zastosowania.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60