Wyszukaj

Jak szukać?»

Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  Podatki  »  Podatek dochodowy  »   Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno ...
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

Rozliczenie dla celów CIT kosztów pośrednich dotyczących zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 33 (896) z dnia 20.11.2015

Prowadzimy zarówno działalność statutową zwolnioną z podatku dochodowego, jak i działalność gospodarczą. Ponosimy koszty pośrednie, których nie możemy przypisać do poszczególnych działalności (np. płace pracowników biurowych, rozmów telefonicznych, amortyzacji). W jaki sposób powinniśmy przyporządkować te koszty do poszczególnych działalności?

Pośrednie koszty uzyskania przychodów, dotyczące zarówno działalności gospodarczej (z której dochód podlega opodatkowaniu), jak i statutowej (z której dochód jest wolny od podatku), przypisywane są do poszczególnych działalności za pomocą proporcji, w jakiej przychody z tych działalności pozostają w ogólnej kwocie przychodów.

W sytuacji, gdy podatnik ponosi przychody ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu, oraz koszty związane z przychodami z innych źródeł, a nie jest możliwe ustalenie kosztów uzyskania przypadających na poszczególne źródła, koszty te ustala się w takim stosunku, w jakim pozostają przychody z tych źródeł w ogólnej kwocie przychodów. Zasadę tę stosuje się również, gdy podatnik ponosi koszty uzyskania przychodów ze źródeł, z których część dochodów nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo jest zwolniona z tego opodatkowania. Tak wynika z art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o PDOP.

Powyższe zasady stosuje się wyłącznie do kosztów, których nie można przypisać do konkretnych rodzajów działalności, tj. dotyczą one zarówno działalności opodatkowanej, jak i innej działalności (tu: działalności statutowej). Zasady te dotyczą zatem tzw. kosztów pośrednich. Nie stosuje się ich natomiast w odniesieniu do kosztów bezpośrednich, które można bez problemu przypisać do określonych przychodów.

Podobne stanowisko prezentują również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, który w interpretacji indywidualnej z 5 czerwca 2015 r., nr ILPB3/4510-1-105/15-2/EK stwierdził:

"(...) omawiane przepisy art. 15 ust. 2 i 2a ustawy mają charakter szczególny. Zakresem ich zastosowania objęte są wyłącznie przypadki, gdy przypisanie kosztów uzyskania przychodów do przychodów tworzących dochód opodatkowany i innych przychodów nie jest obiektywnie możliwe, a nie sytuacje, gdy takie wyodrębnienie kosztów było możliwe na podstawie posiadanych dokumentów, lecz podatnik zaniechał dokonania tej czynności. Pamiętać także należy, że ustalanie wielkości kosztów zgodnie z ww. zasadami może mieć zastosowanie jedynie w sytuacjach wyjątkowych i w odniesieniu do określonych kosztów, wspólnych dla obu źródeł przychodu, których nie można jednoznacznie przypisać do jednej z kategorii przychodów. Do takich kosztów uzasadnione jest zastosowanie proporcji, o której mowa w ww. przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)"

W celu ustalenia, jaka część kosztów pośrednich przypada na działalność gospodarczą, a jaka na działalność statutową (zwolnioną z podatku), podatnik powinien w pierwszej kolejności ustalić, jaki procent w ogólnej kwocie przychodów stanowią przychody z działalności gospodarczej, a jaki przychody z działalności statutowej. W oparciu o tak ustaloną proporcję podatnik ustala, jaka część kosztów uzyskania przychodów przypada na działalność gospodarczą (opodatkowaną), a jaka na działalność statutową (wolną od podatku).


WAŻNE: W proporcji, o której mowa powyżej, nie może zostać uwzględniony koszt niestanowiący kosztów uzyskania przychodów.


Potwierdzają to również organy podatkowe, np. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w ww. interpretacji indywidualnej:

"(...) skoro dany koszt jest wyłączony z kosztów uzyskania przychodów, to nie może być jednocześnie uwzględniony w tych kosztach w proporcji, o której mowa w art. 15 ust. 2 i 2a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. (...)"

Przykład

Podatnik uzyskał przychody w kwocie 200.000 zł, z czego 40.000 zł stanowiły przychody z działalności statutowej wolne od podatku, a 160.000 zł to opodatkowane przychody z działalności gospodarczej. Podatnik ten poniósł koszty uzyskania przychodów:

 • dotyczące bezpośrednio działalności statutowej - 12.000 zł,
   
 • koszty dotyczące bezpośrednio działalności gospodarczej - 130.000 zł,
   
 • koszty pośrednie dotyczące zarówno działalności gospodarczej, jak i statutowej - 7.700 zł.

Obliczenie kosztów pośrednich przypadających na poszczególne działalności:

1. Ustalenie, w jakiej proporcji przychody z poszczególnych rodzajów działalności przypadają na kwotę przychodów ogółem:

  • udział przychodów z działalności statutowej w ogólnej kwocie przychodów - 20%, co wynika z przeliczenia: [(40.000 zł : 200.000 zł) × 100%];
    
  • udział przychodów z działalności gospodarczej w ogólnej kwocie przychodów - 80%, co wynika z przeliczenia: [(160.000 zł : 200.000 zł) × 100%].

2. Przypisanie kosztów pośrednich do poszczególnych działalności:

  • koszty pośrednie przypadające na działalność statutową - 1.540 zł (7.700 zł × 20%),
    
  • koszty pośrednie dotyczące działalności gospodarczej - 6.160 zł (7.700 zł × 80%).

Wyliczenie dochodu podlegającego opodatkowaniu może wyglądać następująco:

Przychody z działalności gospodarczej: 160.000 zł - koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z działalnością opodatkowaną: 130.000 zł - koszty pośrednie dotyczące działalności opodatkowanej: 6.160 zł.

Zgodnie z tym wyliczeniem, dochód podlegający opodatkowaniu wyniósł 23.840 zł.

Podatek dochodowy - czytaj także:

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60