Rozlicz prawidłowo swój PIT za 2017 rok
Wyjaśnienia, wskazówki i porady do sporządzania zeznań podatkowych
Wyszukaj

Jak szukać?»

30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
Aktualnie jesteś: Gofin.pl (strona główna)  »  PIT 2016  »  Odliczenia od dochodu  »   O czym muszą pamiętać kontynuujący ulgę odsetkową?
Prenumerata IV-XII 2018
DARMOWE PROGRAMY
www.sklep.gofin.pl
POLECAMY
Niezbędna pomoc
Okres obowiązywania: od 1.01.2009 do 31.12.2016
Podstawa obliczenia podatku w złotych

Podatek wynosi
ponad
do
 
85.528
18% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85.528
  14.839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85.528 zł 
Skala podatkowa w PIT 2016
 
Pracownik
Kwota miesięczna (zł)
Kwota roczna (zł)
z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
111,25
nie więcej niż
1.335,00
równocześnie z więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej
z każdego z tych stosunków
łącznie nie więcej niż
111,25
2.002,05
Koszty uzyskania przychodów w PIT 2016
Ograniczenie zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów dla twórców w 2013, 2014, 2015 i 2016 r.

  Odliczenia od dochodu

Ulga rehabilitacyjna  obejmująca wydatki poniesione na:
  a)
cele określone w art. 26 ust. 7a pkt 1-6, 9-11, 13 i 15 ustawy o pdof
    w 2016 r. - wydatki w wysokości faktycznie poniesionej w roku podatkowym
  b) opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  c) utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
  d) używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne
    w 2016 r. - kwota nieprzekraczająca w roku podatkowym 2.280 zł
• Darowizny przekazane na:
  a) rzecz organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
  b) cele kultu religijnego 
    w 2016 r. - w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwota stanowiąca 6% dochodu
    Uwaga: Łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w pkt a-c nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6% dochodu.
Ulgi i odliczenia

  Odliczenia od podatku

Ulga prorodzinna
  w 2016 r. - za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy o pdof, kwota odliczenia wynosi:
  - 92,67 zł - na pierwsze dziecko,
  - 92,67 zł - na drugie dziecko,
  - 166,67 zł - na trzecie dziecko,
  - 255 zł - na czwarte dziecko i odrębnie taka sama kwota na każde kolejne dziecko
Ulgi i odliczenia
A A A  poleć artykuł   drukuj artykuł

O czym muszą pamiętać kontynuujący ulgę odsetkową?

Przegląd Podatku Dochodowego

Przepisy regulujące ulgę odsetkową zostały uchylone z 1 stycznia 2007 r. Jednak podatnicy, którzy w związku z udzielonym im w latach 2002-2006 kredytem (pożyczką) na sfinansowanie inwestycji służącej zaspokojeniu własnych celów mieszkaniowych, nabyli prawo do tej ulgi, mogą w jej ramach kontynuować odliczanie od dochodu (przychodu) kwoty odsetek spłacanych od tego kredytu (pożyczki). Stosowanie ulgi odbywa się na zasadach uregulowanych w art. 26b updof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r.

1. Termin rozliczenia ulgi i udokumentowanie kwoty odliczenia

Podatnikowi, któremu w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) mieszkaniowy, przysługuje prawo do odliczania wydatków na spłatę odsetek:

1) od kredytu mieszkaniowego,

2) od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3) od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w pkt 1 lub 2.

Zasadniczo prawo do odliczania odsetek przysługuje do upływu terminu spłaty określonego w umowie o kredyt (pożyczkę) mieszkaniowy zawartej przed 1 stycznia 2007 r., nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2027 r. Tak wynika z art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588 ze zm.).

Aby skorzystać z odliczenia ulgi odsetkowej, należy właściwie udokumentować wysokość i terminy dokonania spłaty odsetek. W tym zakresie, w myśl przepisów regulujących ulgę odsetkową, konieczne jest uzyskanie od banku (lub innej instytucji finansowej), która udzieliła kredytu (pożyczki) stosownego zaświadczenia o wysokości zapłaconych w danym roku odsetek. Kwotę wynikającą z tego zaświadczenia należy przyjąć za podstawę ustalenia kwoty podlegającej odliczeniu.

Zwróć uwagę!

Zaświadczenia o wysokości zapłaconych w danym roku odsetek od zaciągniętego kredytu (pożyczki) nie załącza się do zeznania.


2. Limit ulgi

Ograniczenie kwoty odliczenia

Nie zawsze w ramach ulgi odsetkowej możliwe jest odliczenie pełnej kwoty wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytu (pożyczki).

Korzystający z omawianej ulgi mogą odliczać od dochodu (przychodu) wykazanego w zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) wydatki poniesione w danym roku podatkowym na spłatę odsetek od kwoty kredytu (pożyczki) objętej limitem, jaki obowiązywał w roku, w którym inwestycja mieszkaniowa została zakończona. Jeżeli zatem spłacie podlegają odsetki od kredytu (pożyczki) przyznanego podatnikowi w kwocie wyższej niż wynosi limit kredytu z roku ukończenia przez niego inwestycji mieszkaniowej, to w zeznaniu może on odliczyć wyłącznie wartość odsetek przypadających na kwotę kredytu (pożyczki) objętą tym limitem.

Wykluczeniu z zakresu ulgi podlegają również odsetki spłacane od kredytu, który został przez podatnika przeznaczony na spłatę innych zobowiązań. Odliczeniu nie podlegają wówczas odsetki od tej części kredytu, która przypada proporcjonalnie na te inne zobowiązania.

Ulga a zawarcie małżeństwa

Limit ulgi odsetkowej jest wspólny dla podatników pozostających w związku małżeńskim, w tym również gdy małżeństwo zostało zawarte po nabyciu prawa do ulgi odsetkowej (przez jednego lub oboje małżonków). Obowiązuje zasada, że jeżeli małżonkowie rozliczają się odrębnie, to możliwe jest odliczenie przez jednego z nich całej kwoty wydatków na spłatę odsetek objętych tą ulgą. Dopuszczalne jest również skorzystanie z odliczenia przez oboje małżonków, a wówczas każdy z nich może odliczyć część wydatków, w proporcji ustalonej przez małżonków.

Należy przypomnieć, że stosownie do art. 26b ust. 2 pkt 7 updof, w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 r., prawo do korzystania z ulgi odsetkowej podlega wyłączeniu, jeżeli podatnik lub jego małżonek, korzystali uprzednio z odliczenia od dochodu (przychodu) lub od podatku wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w ramach tzw. dużej ulgi budowlanej. W rezultacie przyjmuje się, że podatnik, który nabył prawo do ulgi odsetkowej, traci możliwość jej stosowania w razie zawarcia związku małżeńskiego z osobą, która korzystała z dużej ulgi mieszkaniowej.

 
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60